Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Venue Retail Group: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr.
556540-1493, ("Venue Retail Group" eller "Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 15.00 i
Venue Retail Groups lokaler på Karlavägen 108 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 13
maj 2020, dels onsdagen den 13 maj 2020, helst senast kl. 16.00,
anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämma. Anmälan om
deltagande i stämman görs via e-post till
anders.arverud@venueretail.com, per fax 08-508 992 90 alternativt via
brev till Venue Retail Group Aktiebolag (publ), Box 24085, 104 50
Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och
ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För
anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 13 maj 2020, då sådan
omregistrering skall kunna vara verkställd före denna dag.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år).
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida
(www.venueretail.com) samt skickar dessa utan kostnad till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om
fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per
brev till Bolaget på ovan angiven adress senast onsdagen den 13 maj
2020.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till
171.880.160, varav 300 aktier av serie A, 145.095.629 aktier av serie
B och 26.784.231 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10)
röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det
totala antalet röster uppgår till 171.882.860.

Information om poströstning och insamling av fullmakter

Bolaget har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna
utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda
denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för
smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du på Bolagets hemsida
(www.venueretail.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i
original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget
tillhanda senast den 18 maj 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner
finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn
(om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman
måste ha skett senast den 13 maj 2020 även om aktieägaren väljer att
poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt
ovan.

Styrelsen tillhandahåller vidare ett fullmaktsformulär för aktieägare
som inte vill delta på stämman personligen. Detta innebär att en
aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen, kan utfärda
en fullmakt till Anders Arverud som kan företräda aktieägaren vid
stämman i de frågor som anges i fullmaktsformuläret. Komplett
formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2020, kl.
16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att
registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett
senast den 13 maj 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom
ombud med stöd av fullmaktsformuläret. Instruktioner om detta finns
enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamöter
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen har mottagit meddelande om att Ulf Eklöf, Bo Eklöf och
Christel Kinning önskar lämna sina uppdrag som styrelseledamöter i
Bolaget så snart det är praktiskt möjligt. Mot den bakgrunden
föreslår valberedningen nyval av styrelseledamöterna Michael
Grimborg, Jarle Gundersen och Elvira Eriksson samt att nuvarande
styrelseledamot Tommy Jacobson väljs till styrelsens ordförande och
att nuvarande styrelseledamot Håkan Lundstedt väljs till vice
styrelseordförande.

Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information
om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida
(www.venueretail.com).

Håkan Lundstedt och Tommy Jacobson (föreslagen ordförande) kvarstår
som styrelseledamöter fram till tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

*********

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman:
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Kallelsen och de handlingar ska hållas tillgängliga inför stämman
skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida www.venueretail.com samt vid
stämman.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden
AB:s webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2020

Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Venue Retail Group AB, Box 24085, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 |
www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kallelse-till-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/877/3096333/1235582.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.