Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2018

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 19,2 (12,4) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9
(-5,7) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,5 (-6,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -8,9 (-7,0) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 (-6,2)
MSEK

· Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 38,0 (26,5) MSEK
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -1,98 (-1,58) SEK

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 36,9 (26,6) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14,0
(-9,0) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -17,2 (-11,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -17,9 (-11,1) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,8
(-7,3) MSEK

· Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 38,0 (26,5) MSEK
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -4,02 (-2,51) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2018

· APRIL: Technology Nexus Secured Business Solutions AB ska
integrera Freja eID i sin produkt HAG (Hybrid Access Gateway). Nexus
har en mycket stark ställning genom sin autentiseringsplattform för
verksamhetssystem som riktar sig till företag, myndigheter och
kommuner och deras anställda, kunder och invånare. Nexus Hybrid
Access Gateway, HAG, är en produkt som används för att möjliggöra
säker åtkomst till digitala resurser - oavsett var resurserna eller
användarna befinner sig. Kunder och partners väljer Nexus HAG för att
möjliggöra säker inloggning till olika verksamhetssystem med
tjänste-ID:n eller de publika e-legitimationer som finns på
marknaden.

· APRIL: Verisec bytte 30 april 2018 Certified Adviser från Remium
Nordic Holding AB till Erik Penser Bank AB (publ). Verisec är
upptaget för handel på Nasdaq First North Premier, vilket innebär att
företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser. En Certified
Adviser har en kontrollfunktion i förhållande till Nasdaq First North
Premier och skall tillse att regler och krav som är förknippade med
att vara upptagen till handel på marknadsplatsen följs. En Certified
Adviser har också en rapporteringsskyldighet ifall regler inte följs.

· MAJ: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade,
i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för
verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående medel ska
balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett
sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK, varav 100 000 SEK
till ordförande som inte är anställd av företaget och 50 000 SEK till
den styrelseledamot som inte är anställd av företaget. Årsstämman
beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare att företagets styrelse ska utgöras av
fyra stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Årsstämman beslutade om omval av Tony Buss, Anders Henrikson,
Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter.
Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens
ordförande. Årsstämman beslutade om omval av Ernst & Young Aktiebolag
som revisionsbolag, med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka
företagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i företaget. Styrelsen ska kunna besluta att
nyemission ska ske med företrädesrätt och/eller med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att
fatta beslut i sådan utsträckning att företagets aktiekapital ska
kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av
det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först
utnyttjar bemyndigandet.

· MAJ: Verisec lanserade en gratisversion av Freja eID som ger alla
företag, myndigheter och övriga organisationer tillgång till en helt
kostnadsfri e-legitimation. Gratisversionen innebär att
onlinetjänster kan växla över från lösenorden och låta sina användare
logga in och göra digitala underskrifter på Freja eID:s basnivå.

· MAJ: Verisec inledde ett långsiktigt samarbete med Curity AB - den
ledande leverantören av API-driven identitetshantering. Curity
identitetsserver underlättar för större företag och organisationer
med olika databaser, API:er och befintliga applikationer att dra
nytta av och bygga in inloggningsmetoder som Freja eID.

· JUNI: Verisec beslutade, med stöd av det bemyndigande styrelsen
erhöll på årsstämman den 3 maj 2018, om en riktad kontant nyemission
om 335 500 aktier till en teckningskurs om 120 SEK per aktie, vilket
innebar att Verisec tillfördes cirka 40,3 MSEK före
emissionskostnader.

Nyemissionen tecknades av ett flertal svenska institutionella
investerare, däribland Handelsbanken Fonder, Svolder, Merlinum och
Swedbank Robur. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
möjliggöra en kapitalanskaffning samt att diversifiera aktieägarbasen
med välrenommerade institutionella investerare.

Med anledning av nyemissionen ökade antalet aktier i Verisec med 335
500 aktier till 4 771 833 aktier och aktiekapitalet ökade med 52 422
SEK till 745 599 SEK. Nyemissionen innebar en utspädningseffekt om
cirka 7,0% baserat på det totala antalet aktier i Verisec vid tiden
för nyemissionen. Teckningskursen på 120 SEK per aktie fastställdes
efter förhandlingar med externa investerare och innebar en, enligt
styrelsens bedömning, marknadsmässig emissionsrabatt om 3,2 procent
mot aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Premier den 5 juni
2018.

· JUNI: Verisec inledde samarbete med Signicat AB kring digitala
identiteter. Som en del i avtalet erbjuder Signicat nu Freja eID som
en signerings- och autentiseringsmetod som gör det möjligt för
aktörer inom detaljhandeln, finansmarknaden och andra organisationer
att använda Freja eID för att registrera och engagera kunder.
Signicat har skapat underlag för Freja eID i sin plattform för
digitala identiteter (Signicat Digital Identity Platform) och kommer
att agera återförsäljare av Freja eID-auktorisation som en del av det
kommersiella avtalet. Genom Signicat-plattformen kommer dess kunder
att ha tillgång till Freja eID-användare via samma gränssnitt.

· JUNI: Verisec slöt avtal med Riksidrottsförbundet kring användning
av e-legitimationen Freja eID. Riksidrottsförbundet är den svenska
idrottsrörelsens paraplyorganisation med uppgift att stödja,
företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl
nationellt som internationellt. Riksidrottsförbundet samlar 71 olika
specialidrottsförbund som i sin tur har cirka 3,3 miljoner medlemmar
i 20 000 föreningar.

· JUNI: Boplats Sverige öppnade möjligheten för sina användare att
logga in till www.boplatssverige.se med hjälp av Freja eID. Boplats
Sverige är en tjänst från Vitec Software Group AB, ett företag som
utvecklar standardiserade programvaror för specifika branschers unika
behov. I den helhetslösning som Verisec levererar till Vitec ingår
Freja eID för inloggning till Boplats Sverige. Det är en rikstäckande
marknadsplats där för närvarande drygt 20% av Sveriges hyresrätter är
anslutna och där man nu som bostadssökande kan skapa sin egen
bostadsprofil.

· JUNI: Verisec lanserade ett gratis ID-Skydd till den statligt
godkända e-legitimationen Freja eID med syfte att skydda fler
svenskar mot bedrägerier. Med det nya ID-skyddet varnas användaren
när en obehörig person försöker ändra folkbokföringsadress eller
lägger till en extra adress till en individ. En motåtgärd för att
försöka minska antalet bedrägerier som ofta börjar med att bedragaren
ändrar folkbokföringsadress eller registrerar en särskild postadress
hos Skatteverket.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

· AUGUSTI: Personalen i Verisec har tecknat aktier inom ramen för
det incitamentsprogram som etablerades i maj 2015, och där perioden
för teckning av aktier (1 juli 2018 - 31 december 2018) har inletts.
I maj 2015 emitterade Verisec AB (publ) teckningsoptioner inom ramen
för ett incitamentsprogram för bolagets anställda.
Incitamentsprogrammet innebar att Verisecs medarbetare erbjöds
möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren rätt att teckna nya
aktier i Verisec AB (publ) till teckningskursen 60 SEK per aktie
under perioden 1 juli 2018 - 31 december 2018. När teckningsperioden
inleddes den 1 juli 2018 uppgick de anställdas innehav enligt
incitamentsprogram 2015/2018 till 100 450 teckningsoptioner. De
anställda har totalt tecknat 12 975 nya aktier inom ramen för
incitamentsprogrammet, vilket tillförde Verisec AB (publ) 778 500
kronor och ökade antalet aktier med 0,3%. Efter teckning av
teckningsoptioner kvarstår totalt 87 475 teckningsoptioner i
incitamentsprogram 2015/2018 som kan utnyttjas för teckning av nya
aktier fram till 31 december 2018.

KOMMENTAR FRÅN VD

Sälj och marknadsaktiviteterna har intensifierats ytterligare under
det andra kvartalet tillsammans med lansering av flera nya funktioner
i Freja eID.

IDG-undersökningen som genomfördes under kvartalet visade tydligt på
den oro som finns i Sverige för onlinebedrägerier. Av de som deltog i
undersökningen uttryckte 9 av 10 oro över att bli utsatta. Intressant
att notera var också att 87% av de som svarade efterfrågade starkare
inloggningslösningar, specifikt e-legitimationer. Undersökningen ger
således ett starkt stöd både för Freja eID som plattform och tiden
för lanseringen.

Vår säljstrategi bygger på två huvudsakliga komponenter; att tillföra
nya tjänster och att attrahera nya användare. För att göra detta på
ett effektivt sätt krävs en hög grad av koordination mellan alla
delar av organisationen. De aktiviteter som genomförts under
kvartalet inklusive lansering av nya funktioner visar på denna
förmåga. Nya tjänster har tillförts löpande under kvartalet och
bearbetningen av marknaden sker både direkt och indirekt via
partnerskap.

De flesta anslutna tjänsterna initialt var just partnertjänster såsom
Svensk e-legitimation, Nexus och Signicat. Genom sina kundrelationer
når dessa ut till kunder som vi...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.