Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2017

PERIODEN I SAMMANDRAG

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,3) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,3
(-4,8) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -4,1 (-5,6) MSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 (-3,2)
MSEK

· Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 37,6 (25,3) MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2017

FEBRUARI: Företaget tecknade ett avtal kring säkerhetsplattformen
Freja ID med den mexikanska banken ABC Capital. Banken avser att
ersätta den befintliga lösningen och använda Freja ID för att hantera
digitala identiteter när man skalar upp sin verksamhet inom online
banking.

ABC Capital är en nischbank med inriktning mot affärskunder inom bygg-
och fastighetsbranschen i Mexiko. I takt med att affärsmodellen
digitaliseras har behovet av en skalbar säkerhetsplattform ökat.
Genom att ersätta den befintliga ID-lösningen med Verisecs plattform
skapar man förutsättningar för att erbjuda sina kunder en säker och
enkel åtkomst till banktjänster via internet.

FEBRUARI: Verisec meddelar att företaget förbereder lanseringen av en
e-legitimation som gör det möjligt för Sverige att ta nästa stora
steg i den digitala omställningen. Den nya e-legitimationen kommer
välkomna alla användargrupper och vara kopplad till en lång rad
digitala tjänster, såväl privata som offentliga, och även
internationella tjänster. För att lösa den helt avgörande
ursprungliga legitimationskontrollen av användarna, har en
överenskommelse träffats med ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) om
att göra detta via deras landsomfattande nätverk av 2 000 butiker.

För att det digitala samhället skall fungera måste alla inkluderas
vilket förutsätter att alla har en säkerställd digital identitet.
Lösenord är varken säkra eller praktiska och för många digitala
tjänster är de inte längre tillåtna. Med den nya e-legitimationen kan
alla dessa lösenord ersättas med en enda mobilapp, som är enkel,
säker och tillgänglig för alla. Och lika viktigt är att tjänsten
skall kunna användas av alla företag, myndigheter, organisationer och
föreningar.

Regeringen har genom E-legitimationsnämnden länge arbetat för en
mångfald av e-legitimationer och Verisecs alternativ är det första,
tack vare samarbetet med ATG, som erbjuder en landsomfattande lösning
på hur alla svenskar enkelt skall kunna knyta sin fysiska identitet
till sin digitala.

Tjänsten kommer från start att förberedas för säker åtkomst till många
av de nationella och internationella internettjänster som svenskar
idag använder. Under förutsättning att tjänsten får certifieringen
Svensk e-Legitimation skapas genom nya EU-regler också möjlighet att
använda den för legitimering till offentliga tjänster inom EU.

FEBRUARI: Verisec meddelar att man tecknat ett avtal med det spanska
IT-företaget Ibermática. Avtalet innebär att Ibermática kommer att
erbjuda Verisecs produkter och lösningar till sina kunder samt att
Verisecs säkerhetsteknik integreras i Ibermáticas teknikplattform för
banker.

Ibermática är en av Spaniens största IT-integratörer med kunder inom
såväl privat som offentlig sektor. Avtalet med Verisec innebär
initialt ett samarbete kring kunder inom bank och försäkring, där
Ibermática kommer att erbjuda sina kunder att integrera med Verisecs
produkter för säkra digitala identiteter. I nästa steg skall Verisecs
produkter erbjudas till kunder inom offentlig sektor och andra
branscher. Ibermática har 3 100 anställda och omsätter 225 miljoner
Euro.

MARS: Företaget tecknade ett avtal med ett av de offentliga
försäkringsbolag som tillhandahåller socialförsäkringar inom jord-
och skogsbrukssektorn i Tyskland. Ordern avser Verisecs plattform
Freja ID, för hantering av digitala identiteter, samt den mobila ID
applikationen Freja Mobile.

Försäkringsbolaget är ett federalt bolag med 5000 anställda som
tillhandahåller socialförsäkringar till 1,6 miljoner anställda inom
jord- och skogsbruksnäringarna. Bakgrunden till affären är att man
digitaliserar sin verksamhet och vill höja säkerheten för dataåtkomst
med hjälp av ett användarvänligt mobilt ID. I ett första skede skall
Verisecs teknik användas för att säkra läkares hantering av
försäkringstagares uppgifter. I nästa steg planeras för anställda att
inkluderas i systemet och i ett senare skede kan även
försäkringstagare komma att inkluderas.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

APRIL: Bolaget gjorde en kommersiell lansering av den nya
e-legitimationen Freja eID mot företag, myndigheter och
organisationer som vill ansluta sig till tjänsten. Under hösten 2017
kommer tjänsten att lanseras mot användare. Freja eID kommer att bli
en ny mobil e-legitimation som kommer kunna användas för säker
inloggning och digitala underskrifter till en lång rad tjänster på
internet. Genom ett samarbete med ATG och deras nätverk av 2 000
butiker kommer Freja eID också kunna göra den fysiska
legitimationskontroll som bland annat krävs för att få
kvalitetsmärket Svensk e-legitimation från statliga
E-legitimationsnämnden. Freja eID kommer att ansöka om att bli
granskad och godkänd för Svensk e-legitimation.

Den kommersiella lanseringen innebär att man nu kan inleda
förhandlingar med kunder som vill ansluta sina användare till
e-legitimationen. Verisec kommer att marknadsföra tjänsten under
varumärket Freja eID och en egen webbplats har nu också publicerats
med adressen www.frejaeid.com.

APRIL: Tieto och Verisec inledde ett samarbete kring e-legitimation
för offentlig sektor. Samarbetet innebär att Tieto underlättar
integrationen mellan en ny e-legitimationslösning från Verisec och de
olika system och tjänster som används av myndigheter, kommuner och
landsting runtom i landet. Syftet är att skapa en mobil, säker och
användarvänlig e-legitimation som underlättar vardagen för både
offentliganställda och medborgare.

Tieto är en av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteleverantörer med
kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Flera statliga
myndigheter, samtliga landsting och 275 av Sveriges kommuner har
Tietos system och tjänster integrerade i sin IT-miljö eller i
hanteringen av den. En viktig del av en IT-miljö är den digitala
identifieringen av användarna och idag används ofta en rad olika
lösningar som är kostsamma, begränsade eller har bristande
användarvänlighet. I och med samarbetet mellan Tieto och Verisec kan
inloggnings- och identifieringsprocesser förenklas och
användarupplevelsen och säkerheten förbättras.

MAJ: Verisec har etablerat ett helägt dotterföretag där verksamheten
för den nya e-legitimationen Freja eID skall bedrivas. Anledningen är
att skapa en tydligare koncernstruktur och särskilja tjänsten Freja
eID, som bygger på en annan affärsmodell än Verisecs traditionella
verksamhet.

KOMMENTAR FRÅN VD

Inledningen på ett nytt år är alltid präglad av hög aktivitet för att
verkställa planerna för året. Detta år utgör inget undantag med ett
spännande arbete mot en ny svensk e-legitimation. Ett efterlängtat
tillskott på den svenska marknaden och en naturlig utökning av vårt
erbjudande.

Fokus på den nya e-legitimationstjänsten, Freja eID, har präglat det
första kvartalet, och min bedömning är att detta kommer fortsätta
under resten av året. En e-legitimation på nationell nivå är inte
bara en fråga om teknik utan lika mycket om människor och processer.
Detta är givetvis en komplikation, men utgör även en helt unik
kombination som är svår att efterlikna.

Avtalet med ATG avseende grundidentifiering av användare till den
nationella e-legitimationen är av avgörande betydelse. Genom sina
cirka 2 000 butiker, skapas förutsättningen för en verkligt nationell
tjänst där människor kan mötas i vardagen. Det arbete som pågår
löpande under våren och sommaren handlar till stor del om IT-stöd för
den utgivningsprocess som skall ske till hösten. Genom att skapa
konsistens i bedömning av ID handlingar minimeras risken för fel och
höjer kvaliteten i eID-tjänsten. Utöver IT-stöd planeras även
utbildning av cirka 12 000 individer hos butikerna under sommaren.

Freja eID är under uppbyggnad, och drygt hälften av Verisecs
utvecklingsresurser har avdelats till detta arbete. Den molnbaserade
arkitekturen som ligger till grund för Freja eID är en
vidareförädling av befintliga produkter och ger en helt oöverträffad
skalbarhet vad gäller antal användare och transaktionsvolymer. Denna
anpassning av tekniken hade genomförts i vilket fall som helst,
eftersom flera av våra största internationella kunder också rör sig
mot denna nya tekniska plattform.

Parallellt med utvecklingsarbetet pågår ett intensivt sälj- och
marknadsföringsarbete runt Freja eID. En lyckad lansering och
tillväxt förutsätter såväl användare som relevanta digitala tjänster.
Under uppbyggnadsfasen är denna balansgång extra kritisk för att
skapa en bred nationell tjänst.

Efter kvartalet slöts ett samarbetsavtal med Tieto avseende Freja eID.
Samtliga landsting och 275 av Sveriges kommuner har Tietos system och
tjänster integrerade i sin IT-miljö eller i hanteringen av den. En
viktig del är givetvis hantering av den digitala identiteten.
Samarbetet öppnar möjlighet för att stödja Freja eID i flera av dessa
digitala tjänster och på sikt bygga en portfölj av relevanta tjänster
som kan driva trafik.

I det internationella perspektivet har vi under första kvartalet sett
ett antal framsteg i Tyskland, Mexiko och Spanien. Kombinationen av
direktförsäljning med bearbetning av lokala partners skapar
långsiktiga förutsättningar för en effektiv bearbetning av marknaden.
Mot bakgrund av att alla säljkontoren har en välfylld pipeline från
tidigare aktiviteter, har vi valt att tona ner marknadsföringen under
första kvartalet för att istället sprida ut aktiviteterna mer under
året. Marknadsresurser har istället styrts om för att fokusera på den
nya e-legitimationstjänsten som har en ny och mer konsumentinriktad
grafisk profil.

Sammanfattningsvis har första kvartalet varit intensivt med framsteg
på flera plan. Arbetet runt Freja eID intensifieras under kommande
kvartal. Ambitionen är att avtala med flera tjänsteleverantörer för
att trygga lanseringen och den fortsatta utvecklingen. Med den
respons vi fått från marknaden, är jag övertygad om att detta kommer
att ske.

Johan Henrikson, VD

Stockholm, maj 2017

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017, kl.
07:30 CET genom Johan Henriksons försorg.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@ver...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.