Du är här

2017-05-18

Verisec: Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 18 maj 2017
årsstämma, varvid följande beslut fattades:

· Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning sker för verksamhetsåret 2016 och att till förfogande
stående medel ska balanseras i ny räkning.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

· Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens
ledamöter.

· Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av sex stämmovalda
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Dragoljub Nesic,
Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och
Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Dragoljub Nesic
omvaldes till styrelsens ordförande.

· Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Alexander
Hagberg som huvudansvarig revisor.

· Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen.
Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare
för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största
aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa
företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex
månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31
augusti 2017.

· Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med
företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i
sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett
belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar
bemyndigandet.

· Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2020 till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av
högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget
Verisec Technology AB, och b) överlåtelse av teckningsoptionerna till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess
dotterbolag. Teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en kurs
motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med
tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell. Varje
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget
och kan utnyttjas under tiden från den 1 juli 2020 till och med den
31 december 2020. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av
teckningsoption uppgår till 185 kronor per aktie. Ökningen av
bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till cirka 23 437,5 kronor, motsvarande
cirka 3,27 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer
att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens
datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet.
Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London,
Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan
2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Remium Nordic AB är
Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information:
www.verisec.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/verisec/r/kommunike-fran-arsstamma-i-verisec-a...
http://mb.cision.com/Main/10789/2269261/676781.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.