Du är här

2014-04-25

Verkkokauppa.comilla hyvä alku: liikevaihto kasvoi +6 % ja liikevoitto parani merkittävästi +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI
MERKITTÄVÄSTI +61 %

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00

1.1.-31.3.2014 lyhyesti

* Liikevaihto oli 60,6 (57,1) miljoonaa euroa, kasvua 6,1 %
* Liikevoitto oli 2,1 (1,3) miljoonaa euroa, kasvua 61 %
* Liikevoittoprosentti oli 3,5 % liikevaihdosta (2,3 %)
* Kauden voitto oli 1,3 (1,0) miljoonaa euroa
* Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,20) euroa
* Kaupankäynti Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeilla NASDAQ OMX First North
Finland -markkinapaikalla alkoi 4.4.2014.
* Tulosta heikensi listautumiseen liittyvät kertaerät, joita kirjattiin
rahoituskuluihin yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Listautumiseen liittyvien
kertaerien määrän arvioidaan olevan 4-6/2014 noin 1,6 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään
positiivisina. Yhtiön johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan
markkinaosuuttaan toimintamarkkinoillaan. Listautumisannissa yhtiölle kerätyt
varat parantavat yhtiön omavaraisuutta ja mahdollistavat toiminnan
laajentamisen yhtiön strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu
epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Suomen BKT:n
arvioidaan kasvavan 0,3% - 1,0% vuonna 2014. Markkinatutkimuslaitos GfK:n
mukaan Suomen kodin elektroniikkamarkkinan kasvu oli 0% 1-2/2014.

TOIMITUSJOHTAJA SAMULI SEPPÄLÄN KOMMENTIT

Suomen suurin ja vierailluin verkossa toimiva suomalainen vähittäiskauppa
Verkkokauppa.com kasvatti liikevaihtoa ja paransi merkittävästi liikevoittoa
vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 6,1 % prosenttia
ja liikevoitto parani 61 %. Myyntikate oli parantuneesta liikevoitosta
huolimatta kilpailukykyinen ja kiinteät kulut pysyivät alhaisena, mikä
mahdollisti markkinaosuuden nostamisen kilpailluilla markkinoilla.
Liikevoittoa kasvattivat muun muassa vahvasti kehittynyt kodinkone- ja
pienkonemyynti sekä myynti asiakasrahoituksella. Pääsiäinen sijoittui vuonna
2013 maaliskuulle, minkä vuoksi maaliskuussa 2014 oli enemmän kauppapäiviä
kuin vuotta aiemmin. Kassavirta oli negatiivinen, mikä tosin on tavanomaista
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

NASDAQ OMX First North -listautumisen myötä Verkkokauppa.com aloittaa
kehityshankkeet liittyen asiakasrahoituspalveluihin ja uusiin tuotealueisiin,
joihin vahvistunut tase antaa uusia mahdollisuuksia. Erityisesti
asiakasrahoituspalveluiden laajempi käyttö ja tarjonta voivat tulevaisuudessa
mahdollistaa myyntikatteen kasvattamisen. Kaupan siirtyessä verkkoon
asiakkaat odottavat uusia erilaisia palveluja. Yhtiö uskoo, että asiakkaat
edellyttävät uusia ja kattavia kuljetuspalveluja kaupan siirtyessä verkkoon,
uusien myymälöiden avaamisen sijaan.

Kaupan alan vahva murros jatkuu Suomessa. Kauppa siirtyy verkkoon ja kasvaa
verkossa lähes kaikilla tuotealueilla. Kehitys vaikuttaa merkittävästi
perinteisten toimijoiden liiketoimintamalliin, myyntiin ja kannattavuuteen.
Verkkokauppa.comin asema suurimpana ja tunnetuimpana verkossa toimivana
kauppana tarjoaa yhtiölle poikkeuksellisen hyvän lähtökohdan hyödyntää tätä
muutosta, jossa perinteiset toimijat joutuvat tekemään merkittäviä muutoksia
erityisesti kivijalassa tapahtuvaan liiketoimintaansa.

Verkkokauppa.comin tavoitteena on hyödyntää tätä alan voimakasta murrosta ja
omaa verkossa tapahtuvan kaupan etumatkaansa ottaen edelleen markkinaosuutta
perinteiseltä kaupalta ja samalla tuoden uusia palveluita ja tuotteita
valikoimaansa sekä kasvattaen myyntiään voitollisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee
keskipitkällä aikavälillä yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua.
Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä parantaa
käyttökateprosenttiaan vuoden 2013 tasosta. Yhtiö pyrkii varmistamaan
riittävän omavaraisuusasteen liiketoimintansa kasvun rahoittamiseksi ja
pyrkii ylläpitämään yli 25 prosentin omavaraisuusastetta ottaen huomioon
yhtiön toimialan luonteen ja liiketoiminnan kausiluonteisuuden.

----------------------------------------------------------------------------------------
|Keskeiset tunnusluvut 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013 |
| |
|Liikevaihto, 1000 € 60 558 57 053 238 013 |
|Käyttökate, 1000 € 2 336 1 536 7 526 |
|Käyttökate, % 3,9 % 2,7 % 3,2 % |
|Liikevoitto, 1000 € 2 111 1 311 6 640 |
|Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,5 % 2,3 % 2,8 % |
|Kauden tulos, 1000 1 344 1 022 4 204 |
|Omavaraisuusaste, % 28,6 % 11,0 % 14,6 % |
|Omavaraisuusaste, % (sisältäen pääomalainat) 28,6 % 20,7 % 22,5 % |
|Sijoitetun pääoman tuotto, % 45,9 % 56,4 % 48,3 % |
|Nettovelkaantumisaste, % -86,3 % 16,1 % -196,9 % |
|Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,23 0,20 0,80 |
|Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,23 0,15 0,65 |
|Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 6 690 855 10 490 5 255 490 |
|Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 5 733 945 5 237 454 5 250 981 |
|Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 6 690 855 5 255 490 5 255 490 |
|Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 444 393 446 |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------
*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2014 yhtiön liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi
yhteensä 3 505 tuhatta euroa ollen vuonna 2014 yhteensä 60 558 (57 053)
tuhatta euroa. Kannattavuus parani suotuisan myyntivalikoiman ansiosta.
Kannattavuutta paransi kasvanut myynti televisioissa, pelaamisessa
(erityisesti konsolit) sekä pienissä että isoissa kodinkoneissa.

Kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä on säilynyt markkinatilanteesta
huolimatta tyydyttävänä. GfK:n mukaan 1-2/2014 markkinan kasvu oli 0%.

Henkilöstökulut katsauskaudella olivat 4 374 (4 021) tuhatta euroa, joten
kasvua henkilöstökuluissa oli 8,8 %. Tehdyt työtunnit kasvoivat jaksolla
7,4%. Yhtiön henkilöstökulut kasvoivat hieman nopeammin kuin liikevaihto ja
tehdyt työtunnit. Yhtiö vahvisti kasvuedellytyksiään lisäämällä henkilöstöä
erityisesti osto-osastolla ja järjestelmäkehityksessä. Katsauskauden
liiketoiminnan muut kulut 2014 olivat 3 427 (3 307) tuhatta euroa, kasvaen
hieman 3,6 %.

Yhtiön liikevoitto 1-3/2014 oli 2 111 (1 311) tuhatta euroa ja tilikauden
voitto
1 344 (1 022) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,23 (0,20)
euroa. Vertailukauden osakekohtainen tulos on oikaistu toukokuussa 2013
toteutettu osakeanti (ns. osakesplit) huomioiden.

Katsauskauden kertaerät liittyvät listautumiskuluihin. Rahoituskulut
sisältävät 339 (146) tuhatta euroa valmistautumiskuluja listautumiseen.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2014 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -8 183 (-5
312) tuhatta euroa. Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan kassavirtaa
heikensivät erityisesti ostovelkojen lyhennykset. Normaalin kausivaihtelun
mukaan sekä kassa, kassavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan
vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

Investoinnit olivat pääosin myymälöiden ja toimiston kalustohankintoja.
Nettoinvestoinnit 1.1. - 31.3.2014 olivat noin 111 (31) tuhatta euroa.

Rahoituskulut sisältävät 339 (146) tuhatta euroa kertaluonteisia
valmistautumiskuluja listautumiseen.

Rite Internet Ventures Holding AB käytti optio-oikeutensa maaliskuussa 2014
merkitsemällä 1 435 365 uutta osaketta. Osakeantimerkinnän arvo oli 5,6
miljoonaa euroa, josta yhtiö käytti 3,0 miljoonaa euroa pääomalainojen
takaisinmaksuun Rite Internet Ventures Holding AB:lle. Lisäksi yhtiö maksoi
takaisin pääomalainan Samuli Seppälälle 1,3 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 444 (393). Tässä oli kasvua 31.3.2013
verrattuna 51 henkilöä. Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset
työntekijät.

Hallituksessa ovat toimineet varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 asti
Christoffer Häggblom, Peter Lindell, Kai Seikku, Henrik Weckström ja Samuli
Seppälä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Christoffer Häggblom.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2014 hallitus valittiin uudestaan ja
Mikael Hagman ja Antti Tiitola valittiin uusina jäseninä hallitukseen.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Christoffer
Häggblomin. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Samuli Seppälä.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön
toimintaympäristöön, kuten yleiseen taloussuhdanteeseen, kodintekniikan alan
kysyntään ja toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön
liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten
liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit,
hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja
muihin yhtiön operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla
riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen.
Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin
21.3.2014 päivätyssä listautumisesitteessä.

Yhtiön riita-asiaa Teosto ry:n kanssa on käsitelty tarkemmin yhtiön
tilinpäätöksen 31.12.2013 toimintakertomuksessa ja sen liitetiedoissa ja
21.3.2014 päivätyssä listautumisesitteessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2014. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Osinkoa päätettiin
jakaa yhteensä 210 tuhatta euroa eli 0,04 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen mukaan
yhtiön hallitus on oikeutettu antamaan enintään 1 500 000 osaketta yhdessä
tai useammassa erässä. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden
merkintähinnan määrittelyperusteista, merkintähinnasta ja maksuajasta. Yhtiön
hallitus on osakeyhtiölain sallimissa rajoissa oikeutettu päättämään kaikista
muist...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.