Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Veteranpoolen AB: Halvårsrapport januari - juni 2018

Kvartal 2 2018
Veteranpoolen AB hade en god utveckling även under det andra kvartalet
av 2018 och omsättningen för det första halvåret uppgick till 145
MSEK med ett resultat efter skatt om 11,9 MSEK motsvarande en
vinstmarginal om 8,2%. Fokuserat arbete med att leverera väl
genomförda tjänster samt satsningar för att nå ut till fler kunder
och fler pensionärer som vill jobba extra har gett resultat. Fler och
fler företag väljer att använda Veteranpoolen som en extra-hjälp vid
behovstoppar eller specifika kompetensbehov. Veteranpoolens goda
tillgänglighet, snabba och effektiva lösningar, motiverade och
rutinerade konsulter uppskattas av marknaden. Under perioden har ett
specifikt uppdrag inom företagssegmentet stått för en väsentlig del
av tillväxten.

Veteranpoolen är representerat från Luleå i norr till Ystad i söder
och verkar för att den del av landets befolkning som gått i pension
ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den
omfattning man själv vill. Veteranpoolens verksamhet gör att
pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och
uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar
utöver sin pension. Med mer än 7500 medarbetare och 41 distrikt är vi
redo att hjälpa de flesta med det mesta.

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

April - juni 2018
Nettoomsättningen uppgick till 91 192 (60 776) kkr vilket innebär en
tillväxt om 50,0 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 12 408 (7
502) kkr och efter avskrivningar till 12 047 (7 426) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 % (12,2 %). Resultatet efter
skatt uppgick till 9 388 (5 798) kkr motsvarande en vinstmarginal om
10,3 % (9,5 %).

Januari - juni 2018
Nettoomsättningen uppgick till 145 358 (92 765) kkr vilket innebär en
tillväxt om 56,7 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 15 877 (7
387) kkr och efter avskrivningar till 15 265 (7 248) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 % (7,8 %). Resultatet efter skatt
uppgick till 11 882 (5 662) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,2 %
(6,1 %).

Kassaflödet

April - juni 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till 9 758 (6 663) kkr. Kassaflödet från den
löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till
11 168 (6 811) kkr.

Januari - juni 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till 9 743 (3 788) kkr. Kassaflödet från den
löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till
13 593 (6 002) kkr.

Likviditet och balansräkning

April - juni 2018
Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 17 713 (15 113) kkr.
Det egna kapitalet uppgick per 2018-06-30 till 18 144 (9 165) kkr.
Soliditeten uppgick till 24,2 % (17,6 %).

Väsentliga händelser första halvåret

Notering på Spotlight
Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid
AB (publ) och B-aktien noterades på Spotlight den 30e januari 2018.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hölls den 11 april 2018 på Veteranpoolens kontor i
Kungsbacka. Vid stämman var 3 169 226 (2 250 000 av aktieslag A och
919 226 av aktieslag B) aktier av totalt 18 241 474 aktier
representerade vilket motsvarar 17,4 % av aktierna och 44,7 % av
rösterna. Följande beslutades:

- Stämman beslutade enhälligt om emission av teckningsoptioner -
Incitamentsprogram 2018/2020, i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram
Incitamentsprogrammet blev fulltecknat.

Årsstämma
Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj 2018 på
Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 176 945 (2 210
00 av aktieslag A och 966 945 av aktieslag B) aktier representerade
vilket motsvarar 17,4 % av aktierna och 44,1 % av rösterna. Följande
beslutades :

· Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

· Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning med 0,55 kronor per aktie (10 033 kkr).

· Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

· Styrelse och revisorer
Stämman omvalde Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Sabine
Söndergaard till ordinarie styrelseledamöter samt nyvalde Andreas
Gindin till ordinarie styrelseledamot.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson
till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Affärsmodell och fokus för framtiden
Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som
franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att
driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal
ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet
i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer.
Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som
aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion
av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan
att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska
Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med
lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen
regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från
centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt
arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta
kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på
heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet
skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i memorandum publicerat i januari 2018. De mest
betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut,
konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser
av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar
beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna
delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2017, där en
detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning
Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3 2018-11-21

Kungsbacka 2018-08-31

Patrik Torkelson Sabine Söndergaard
Styrelseordförande Ledamot

Fredrik Grevelius Andreas Gindin
Ledamot Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/halvarsrapport-januari---ju...
http://mb.cision.com/Main/16740/2603695/900617.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.