Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

VibroSense: Delårsrapport 3

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB med
organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten
avser motsvarande period föregående år.

Nio månader (2016-07-01 till 2017-03-31)

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 1 420 548 (1 064 581) SEK.

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 660 190 (228 287) SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 893 843 (- 3
088 540) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till - 0,79 (- 0,41) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 85,2 (98,9) %.
Tredje kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31)

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 79 740 (381 271) SEK.

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 79 740 (81 600) SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 799 447 (-
502 379) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till - 0,37 (- 0,07) SEK.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet
2016/17: 7 466 400 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i
VibroSense per den 31 mars 2017: 7 466 400 (7 466 400).
Genomsnittligt antal aktier under årets första nio månader uppgick
till 7 466 400 (7 466 400). Härutöver finns 1 493 280 nyemitterade
B-aktier vilka registrerades hos Bolagsverket efter periodens utgång.
Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bolaget
till 8 959 680 stycken (varav oförändrat 448 840 A-aktier).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Den 25 januari 2017 publiceras kommuniké från extra bolagsstämma i
VibroSense. Kommuniké finns tillgänglig på Bolagets
(www.vibrosense.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive
hemsidor.

· VibroSense meddelar i februari att Bolaget fått en Intention to
Grant från European Patent Office (EPO) gällande Bolagets
patentansökan för Europa. Detta innebär att EPO har för avsikt att
godkänna patentet.

· I mars meddelar VibroSense att Bolaget fått avslag på sin ansökan
till Horizon 2020.

· VibroSense genomför under tredje kvartalet en emission av units
som övertecknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent.
Bolaget tillförs därmed initialt cirka 15,3 MSEK före
emissionskostnader. Sista dag för BTU var den 4 maj 2017 och första
dag för handel med de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1
var den 12 maj 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I början av april meddelar Bolaget att forskningsresultat från en
studie med Bolagets metod Multifrekvens Vibrametri ska presenteras
vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San
Diego, USA, i juni 2017

· VibroSense meddelar i slutet av april att Herlevs sjukhus i
Danmark beställt ytterligare ett system. Systemet ska bland annat
användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar
benämnas vita fingrar.

VD Toni Speidel har ordet

Vi har nu avslutat räkenskapsårets tredje kvartal och jag tar därför
tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga
händelser samt uppdatera om utvecklingen som sker.

Kvartalets mest väsentliga händelse var den emission av units vi
genomförde i mars 2017. Vi genomförde emissionen för att finansiera
CE-märkning samt produktionsuppstart av vårt fotinstrument, vilket vi
planerar att lansera under slutet av 2017. Vidare genomförde vi
emissionen för att finansiera forskningsstudier, patentansökning,
marknadsföring och försäljning. Emissionen blev övertecknad
motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent. Intresset för vår
emission var således stort och jag vill tacka alla som deltog i
emissionen och tror på vårt bolag.

Under bokslutsårets första nio månade redovisas en fakturerad
försäljning av handinstrumentet och tillhörande tjänster på drygt 660
KSEK vilket är en ökning på över 100% jämfört med föregående år. Jag
ser detta som ett mycket gott tecken, inte minst med tanke på att
bolaget har fokuserat hårt på att utveckla det nya fotinstrument med
en pre-lansering som inleddes hösten 2016. Vi kan nu också se ett
tydligt behov av en kombination av hand- och fotinstrument, till
exempel vid behandling av cancer med cellgifter som kan ge
komplikationer i form av nervskador både i händer och fötter.

I början av oktober 2016 meddelade vi att Herlevs sjukhus i Danmark
har beställt ett VibroSense Meter®-system för mätning av känsel i
händer. Vi meddelade vid denna tidpunkt att vi bedömde ordern som en
prestigeorder. I slutet av april 2017 kunde vi meddela att vi sålt
ytterligare ett system till Herlevs sjukhus, detta system ska bl.a.
användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar
benämnas "vita fingrar". Att Herlevs sjukhus köpt ytterligare ett
VibroSense Meter®-system visar att vi har goda möjligheter att sälja
såväl hand- som fotinstrument i syfte att användas i
forskningsstudier. Det pågår tiotusentals studier runt om i världen
där sjukhus, universitet och läkemedelsbolag undersöker det centrala
och perifera nervsystemet. Dagens kliniska metoder kan emellertid
inte upptäcka små förändringar i neurologisk status, vilket öppnar
upp stora möjligheter för vårt system.

VibroSense arbetar ständigt med att säkra sina immateriella
rättigheter. En väsentlig del av vår teknologi är redan patenterad
och i februari 2017 meddelande Europeiska patentverket (EPO) att de
har för avsikt att godkänna vår patentansökan. Patentet omfattar
såväl apparat som metod och förstärker vårt IP-skydd ytterligare. I
vårt pågående utvecklingsarbete med vårt fotinstrument har vi
utvecklat nya funktioner som kan komma att patenteras. Vi arbetar
löpande med vår patentbyrå för att se om det går att få ytterligare
patent.

Jag kan även meddela att vi i mars 2017 fick besked från Horizon 2020
att vi inte tilldelas anslag. Vi erhöll emellertid bra betyg och
EU-kommissionen har utfärdat ett så kallat "Seal of Excellence"
vilket är till hjälp om VibroSense ansöker om andra EU-bidrag i
framtiden. Avslaget innebär inte några negativa konsekvenser för
VibroSense, utan vi fortsätter enligt tidigare kommunicerad plan. Den
emissionslikvid vi erhöll genom vår emission av units i mars 2017
bedömer vi vara tillräcklig för att uppnå de milstolpar vi har
utlovat.

Som en avslutning vill jag hälsa de nya aktieägare som deltog i vår
emission av units varmt välkomna och tacka de befintliga ägare som
deltog. Vi har en spännande utveckling framför oss med planerad
lansering av fotinstrument under slutet av 2017. Tack för att ni är
med på vår resa.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 - 650 14 12,
info@vibrosense.com

www.vibrosense.com
Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 maj 2017.

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför
medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid
nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar,
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget
grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö,
Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/delarsrapport-3,c2270501
http://mb.cision.com/Main/12123/2270501/677784.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.