Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

VibroSense: Delårsrapport för perioden1 juli- 31 december 2015

Styrelsen och verkställande direktören för VibroSense Dynamics AB
(publ) avger härmed delårsrapport för perioden 1/7-31/12-2015.

Sammanfattning av perioden juli - december 2015

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 683 310 SEK (892 497).

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 146 687 SEK (292 497)

· Resultatet för perioden uppgick till -2 586 013 SEK (256 370).

· Likvida medel uppgick till 9 708 837 SEK (3 063 097) varav 9 708 837
SEK (3 063 097) i räntebärande placering.

· Antal aktier uppgår till 7 466 400 stycken.

· Resultat per aktie -0,35 kr (0,03).

· Soliditet 97.3% (77.2%).

Sammanfattning av perioden oktober-december 2015

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 475 425 SEK (292 497).

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 73 000 SEK (0)

· Resultatet för perioden uppgick till -1 923 452 SEK (203 130).

· Antal aktier uppgår till 7 466 400 stycken.

· Resultat per aktie -0,26 kr (0,03).

Not. Siffror i parantes visar utfallet under motsvarande period
föregående år då bolaget inte var publikt. Bolagets noterades på
Aktietorget den 4 maj 2015.

Väsentliga händelser under perioden

I en uppdatering den 12 oktober 2015 meddelades att bolagets
prototypinstrument används i tre pågående forskningsstudier med
målsättning att bevisa att bolagets metod Multifrekvens Vibrametri är
ett mycket värdefullt verktyg för att hitta begynnande nervskador på
ett tidigt stadium. Bolaget meddelar vidare att man förbereder en
ökad satsning på försäljning inom affärssegmentet företagshälsovård
samt att utvecklingen av det nya fotinstrumentet går enligt plan.

December: Den 1 december meddelar bolaget att man har tagit fram en
strategisk affärsplan för bolagets fotinstrument inom ramen för
beviljat fas 1 anslag från EU-kommissionens ramprogram Horizon 2020.
Bolaget meddelar också att man lämnat in en fas 2 ansökan till samma
ramprogram.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Februari: Den 4 februari meddelas att VibroSense Dynamics tecknar
leasingavtal med Arbets- och Miljömedicin på Skånes
universitetssjukhus som skall ska mäta känseln i fingrar och händer
hos 300 byggnadsarbetare under 2016. Syftet är att ta reda på hur
många som har känselnedsättning, neuropati, i fingrar och händer på
grund av vibrerande handhållna verktyg.

Den 10 februari meddelar bolaget att EU-kommissionen avslagit bolagets
fas 2-ansökan till Horizon 2020.

VDs kommentar

Efter ett intensivt första räkenskapshalvår har nu många bitar fallit
på plats. Organisationen är liten men stabil och ändamålsenlig. Under
december har stort fokus lagts på företagets kunder och pågående
forskningsstudier.

Utvecklingen av en mer avancerad och starkare vibrationsenhet har
inletts med mycket positiva resultat. Vibrationsenheten är den mest
centrala och kritiska komponenten i vårt VSM-system. Som det ser ut
nu borde vi ha goda möjligheter att både sänka produktionspriset
samtidigt som vi ökar kraften i vibratorn. Det senare krävs eftersom
man har sämre känsel i fötterna på höga frekvenser (250-500 Hz)
jämfört med händerna.

Bolagets prototypinstrument för fötter används för närvarande i tre
forskningsstudier, två studier på vuxna med eller utan diabetes och
en studie på barn med diabetes typ I. Den första delen av barnstudien
avslutades under december 2015 men studien skall fortsätta och utökas
under 2016 eftersom de preliminära resultaten är högst intressanta.
Vi räknar med att kunna offentliggöra resultatet från den första
delen av barnstudien inom tre månader.

Under december har bolaget extraherat data från en avslutad studie på
diabetespatienter från Skellefteå. Denna studie har gjorts i
samarbete mellan professor Lars Dahlin på Skånes universitetssjukhus
och professor Olov Rolandsson på Norrlands universitetssjukhus i Umeå
där Vibrosense fotprototyp har ingått. Resultatet förväntas bli
publicerat under Q3-Q4 2016.

Resultaträkningen har under den gångna perioden inte belastats av
externa kostnader för utveckling av det nya fotinstrumentet. Framgent
kommer dock sådana kostnader att uppstå. Utvecklingsplanen ligger
fast och bolaget planerar att kontraktera utvalda konsulter,
leverantörer och tillverkare under Q1 2016. Bolagets målsättning att
lansera det nya fotinstrumentet under 2017 kvarstår.

VibroSense Dynamics arbetar alltså på flera fronter just nu och jag
kan konstatera att allt flyter på enligt plan. Förvisso fick vi inte
ett fas 2-anslag från Horizon 2020. Men arbetet med att ta fram vår
strategiska affärsplan, vilken finansierades med ett fas 1-anslag,
visade en sak. Vi är på rätt väg. Vi träffade en rad läkare och
forskare i Sverige och andra europeiska länder som fyllde mig med
energi. Jag kan helt enkelt konstatera att vårt instrument och vår
metod kan komma att fylla en viktig funktion för såväl
diabetespatienter och anhöriga som för sjukvården.

Toni Speidel, VD

VibroSense Dynamics AB (publ)

Allmänt om verksamheten

VibroSense Dynamics AB grundades 2005 och bolagets verksamhet består
av försäljning och utveckling av produkter och tjänster för
diagnostik av känselsinnet i händer och fötter.

Företagets vision är att bolagets produkter skall upptäcka tidiga
tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och
deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att
förhindra, reducera eller fördröja uppkomst av nervskador i händer
och fötter.

VibroSense Dynamics säljer för närvarande produkter och tjänster inom
affärsområdet företagshälsovård. Bolagets teknologi Multifrekvens
Vibrametri anpassas nu till ytterligare ett affärsområde,
diabetesvård, varvid ett nytt fotinstrument är under utveckling med
inriktning på undersökning av känseln i diabetes-fötter.

Bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri bygger på att den taktila
känseln varierar med frekvensen när huden stimuleras med en mekanisk
vibration. Den fysiologiska grunden för den taktila känseln utgörs av
flera typer av mekanoreceptorer i huden som aktiveras av olika
frekvenser. Känseln avtar också med åldern på samma sätt som för
hörseln.

Multifrekvens Vibrametri mäter känselns frekvensberoende och
kompenserar för dess åldersvariation vilket ger en betydligt bättre
bild av känselstatus. Detta gör VibroSense Dynamics och vår metod
unika i världen. Metoden upptäcktes av Göran Lundborg, professor i
handkirurgi, i början på 1990-talet som en följd av att tillgängliga
diagnostikmetoder var otillräckliga.

Metoden Multifrekvens Vibrametri kan användas som ett hjälpmedel vid
diagnostik av en rad olika sjukdomar eller skador som ger taktila
känselnedsättningar, eller mer korrekt uttryckt "perifer sensorisk
grovtrådsneuropati".

Inledningsvis valde bolaget att satsa på hand-arm vibrationsskador och
under 2014 vidgades verksamheten till en utveckling inom
diabetesområdet. Ytterligare områden där metoden kan användas är
exempelvis MS, ALS, lepra, vaskulit, alkoholism, leukemi samt
biverkningar vid cancerbehandling med cellgifter (cytostatika).

Alla större Arbets- och Miljömedicinkliniker (AMM) i Sverige och Norge
har köpt och använder bolagets huvudprodukt, VibroSense Meter, för
klinisk diagnostik, utbildning och forskning inom området hand-arm
vibrationsskador.

Aktien

Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i VibroSense Dynamics
AB till 7 466 400

stycken fördelade på 448 840 A-aktier och 7 017 560 B-aktier, antalet
aktieägare uppgick till cirka 650 stycken.

B-aktien handlas sedan den 4 maj 2015 på AktieTorget under namnet VSD
B med

ISIN-nummer SE0006852125.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor

Nästa rapport

VibroSense Dynamics AB utger sin delårsrapport för perioden 2015-07-01
till 2016-03-31 den 25/5 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/delarsrapport-for-perioden1-juli-...
http://mb.cision.com/Main/12123/9924994/482132.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.