Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

VibroSense: Delårsrapport VibroSenseDynamics AB (publ) för perioden 1 juli- 30 september 2016

Sammanfattning av perioden juli - september 2016

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 393 000 (208 000) SEK

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 393 000 SEK (74 000)

· Resultatet för perioden uppgick till -1 069 000 (- 662 000) SEK

· Likvida medel uppgick till 7 025 252 (11 923 070) SEK varav 7 025
252 SEK i räntebärande placering

· Antal aktier uppgår till 7 466 400 stycken

· Resultat per aktie -0,14 (-0,09) kr

· Soliditet 88,2 % (96,8 %)

VDs kommentar

Räkenskapsårets första kvartal har passerat i en rasande fart och det
känns som att bolaget är på helt rätt väg. I stort sett allt som har
utlovats har uppfyllts och flera delmål har uppnåtts över förväntan.
Under det första kvartalet har vi arbetat parallellt på fyra fronter,
1) Utveckling av det nya fotinstrumentet, 2) Forskningsstudier, 3)
Försäljning och leverans av handinstrument samt 4) Pre-lansering av
det nya fotinstrumentet.

Av dessa har 1 och 2 löpt enligt plan och 3-4 har fallit ut betydligt
bättre än plan. Redovisat resultat är dessutom bättre än budget trots
vår stora investering i form av bolagets pågående utvecklingsprojekt
av ett nytt fotinstrument. Fakturerad försäljning per den 30/9 är
högre än hela förra årets nettoförsäljning.

Under hösten har bolaget deltagit på flera aktiviteter som en del av
Pre-lanseringen av det nya fotinstrumentet. Resultatet hittills, från
vår deltagande på EASD i München, NLS Day i Stockholm och på French
Swedish Life Science Day i Paris, är mycket lovande. Ett antal
intressanta kontakter har knutits inom diabetes. Alla forskare som vi
har talat med har bekräftat att vår problem- och målbeskrivning är
helt rätt vad gäller diagnostik och förebyggande åtgärder för den
diabetiska foten.

Nästa steg i pre-lanseringen är att visa upp en prototyp på det nya
fotinstrumentet på den stora medicintekniska mässan Medica i
Düsseldorf den 14-17 november.

Den 27 oktober levererades ett handinstrument till avdelningen för
fysiologi och nukleär-medicin i Herlev i Köpenhamn. Vi ser detta som
en prestigeorder, inte minst för att de avser att satsa på både
klinisk verksamhet och forskning inom diabetes och ett antal andra
neurologiska sjukdomstillstånd.

Avdelningen har en väldigt stor verksamhet inom onkologi
(cancerbehandling) och de visade ett mycket stort intresse att forska
med vår teknik inom området Chemo Induced Peripheral Neuropati
(CIPN).

Under höst och vinter kommer vi arbeta på i samma höga takt. Våra
närmaste delmål är att ta fram en komplett prototyp av
fotinstrumentet samt identifiera och kontraktera dels en
legotillverkare och dels en global leverantör av tjänster för
medicintekniska typgodkännande.

Som en kort sammanfattning kan man säga att allt löper enligt plan,
vissa delar bättre än plan och bolagets huvudmål ligger fast, det
vill säga, att lansera ett CE-märkt fotinstrument under nästa år.

Toni Speidel, VD

VibroSense Dynamics AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Den 25 juli 2016 meddelar bolaget att man inleder en internationell
pre-lansering av det nya fotinstrumentet på EASD i München, Europas i
särklass största konferens för diabetesforskare.

Den 27 juli 2016 meddelas att bolagets patentansökan i Indien har
godkänts. Patentet bidrar till att skydda en väsentlig del i
instrumentets noggrannhet och precision. Bolaget har därmed godkända
patent på viktiga marknader som Kina, Indien, Japan och Sverige.

Den 15 september meddelar bolaget att Dagens Medicin uppmärksammar i
en artikel överläkare Eero Lindholms studie på typ-1 diabetes som
presenterades på European Association for the Study of Diabetes
(EASD) i München.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 3 oktober meddelas att VibroSense fått en prestigeorder från
kliniken för neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i
Köpenhamn. Instrumentet skall bland annat användas för forskning.

I en uppdatering från bolaget den 5 oktober meddelas att utvecklingen
av det nya fotinstrumentet löper enligt plan. Vidare meddelas att
försäljningen av bolagets befintliga handinstrument utvecklats över
förväntan.

Den 10 oktober 2016 hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ).

Allmänt om verksamheten

VibroSense Dynamics AB grundades 2005 och bolagets verksamhet består
av försäljning och utveckling av produkter för diagnostik av
förändringar av känseln i händer och fötter.

VibroSense Dynamics bedriver verksamheten för närvarande inom två
affärsområden, Företagshälsovård och Diabetesvård.

Bolaget har utvecklat en egen teknologi som benämns Multifrekvens
Vibrametri. Metoden utnyttjar att den taktila känseln varierar
beroende på frekvens och ålder när huden stimuleras med en mekanisk
vibration.

Den fysiologiska mekanismen bygger på att den taktila känseln
aktiveras av flera typer av mekanoreceptorer i huden som reagerar på
olika frekvenser. Känseln avtar också med åldern på samma sätt som
för hörseln.

Multifrekvens Vibrametri mäter känselns frekvensberoende och
kompenserar för dess åldersvariation vilket ger en betydligt bättre
bild av känselstatus. Detta gör VibroSense Dynamics och vår metod
unika i världen. Metoden upptäcktes av Göran Lundborg, professor i
handkirurgi, i början på 1990-talet som en följd av att tillgängliga
diagnostikmetoder var otillräckliga.

Metoden Multifrekvens Vibrametri kan användas som ett hjälpmedel vid
diagnostik av en rad olika sjukdomar eller skador som ger taktila
känselnedsättningar, eller mer korrekt uttryckt "perifer sensorisk
grovtrådsneuropati".

Inledningsvis valde bolaget att satsa på hand-arm vibrationsskador och
under 2014 vidgades verksamheten till en utveckling inom
diabetesområdet. Ytterligare områden där metoden kan användas är
exempelvis vid diagnostik av biverkningar vid cancerbehandling med
cellgifter (cytostatika), leukemi, MS, lepra, vaskulit samt
neurologiska skador orsakade av alkoholism.

Alla större Arbets- och Miljömedicinkliniker (AMM) i Sverige och Norge
har köpt och använder bolagets huvudprodukt, VibroSense Meter, för
klinisk diagnostik och forskning av hand-arm vibrationsskador.

Produkter och Affärsområden

VibroSense utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster
för diagnostik av känsel i händer och fötter. Företagets teknologi
bygger på över 30 år forskning på Skånes universitetssjukhus (SUS) i
Malmö. Multifrekvens Vibrametri är en överlägsen teknik vad gäller
kvantitativa objektiva (operatörsoberoende) undersökningar av perifer
sensorisk neuropati.

Behovet av tidig diagnostik av känsel i händer och fötter är ofantligt
stort, ett av världens största diagnostikområde. I världen idag finns
det mellan 500 miljoner till en miljard personer som är i behov av
tidig diagnostik av nervskador i händer och fötter. Den i särklass
största gruppen utgörs av världens alla diabetespatienter, men det
finns även en mängd andra områden där känseldiagnostik är av stort
intresse

VibroSense Dynamics har för närvarande två affärsområden,
Företagshälsovård respektive Diabetesvård med samma produktplattform
som utgörs av det CE-märkta VibroSense Meter systemet.

Produkten består av ett friststående mätinstrument och en PC-mjukvara
som styr mätinstrumentet och som tolkar dess data via interna
beräkningsalgoritmer och referensdata. Mjukvaran innehåller även ett
komplett patienthanteringssystem och en flexibel rapportmodul där man
enkelt kan anpassa eller tar fram nya rapporter efter kundönskemål.

Rapportmodulen är speciellt intressant för affärsområdet
Företagshälsovård där kunderna vill kunna ta fram sammanställningar
från genomförda undersökningar och presentera resultaten för olika
grupper eller avdelningar.

Förutom VibroSense Meter systemet säljer bolaget flera
tilläggstjänster samt ett egenutvecklat mätbord som är skräddarsytt
för VibroSense Meter instrumentet. Tilläggstjänsterna består bland
annat av kalibrering, instrumentservice, serviceavtal och
utbildningar.

Företagshälsovård

Affärsområdet företagshälsovård fokuserar främst på kunder som arbetar
med diagnostik av vibrationsskador, hand-arm vibrationssyndrom
(HAVS).

VibroSense Dynamics har uppnått målet att få akademisk konsensus för
sin metod Multifrekvens Vibrametri i Sverige och Norge inom HAVS. I
dagsläget använder så gott som alla Arbets och Miljömedicin (AMM)
kliniker i Sverige och Norge bolagets VibroSense Meter system i sin
kliniska verksamhet vid diagnostik av hand-arm vibrationsskador.

Diabetesvård

Affärsområdet diabetesvård inriktar sig på diagnostik av känseln i
fotsulan på diabetespatienter. Bolaget har genomfört flera
pilotstudier med prototypinstrument där det konstaterats att
Multifrekvens Vibrametri fungerar utmärkt på fötter. Med dessa
studier som grund finns det ett så kallat "Proof of concept" som
klart och tydligt visat på nya resultat som hittills varit okända.
Resultaten är publicerade i två erkända vetenskapliga tidningar, Plos
One och Diabetic Medicine.

Behovet av ett fotinstrument som baseras på Multifrekvens Vibrametri
bedöms vara väldigt stort eftersom nuvarande traditionella metoder är
otillräckliga. Konsekvenserna för patienter och diabetesvården är
oöverskådliga i form av personligt lidande och vårdkostnader. Enligt
senaste uppskattningar genomförs en amputation var 20:e sekund på en
person med diabetes någonstans världen på grund av komplikationer
orsakade av diabetes. Nuvarande diagnostikmetoder är i stor sett
identiska med de metoder som användes på händer innan professor Göran
Lundborg upptäckte Multifrekvens Vibrametri, dvs. många gånger för
oprecisa.

Alla personer med diabetes, både typ I och II, har ökad risk för att
få fotsår vilket i värsta fall leder till amputation av hela eller
delar av foten, en komplikation som enligt medicinska experter oftast
är helt onödig förutsatt att man kan upptäcka känselbortfallet
tidigt. Vid tidig upptäckt kan förebyggande åtgärder sättas in vilket
kan förhindra ett stort lidande och sänka samhällets kostnader
avsevärt.

Uppskattningsvis 9 % av världens vuxna befolkning har diabetes idag
och antalet förväntas öka till 10% år 2040, vilket motsvarar 415
respektive 642 miljoner människor1. Inom EU finns det idag 56
miljoner personer som har diabetes, typ I och II och i Sverige
uppskattas antalet till cirka 450 000 personer.

Svenska Diabetesförbundet rekommenderar att alla diabetespatienter
skall få en medicinsk kontroll av fötterna en gång per år. Två
tredjedelar (67 %) av alla diabetespatienter indikerar någon form av
problem med sina fötter2.

År 2014 beräknades hälsovårds-kostnaderna ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.