Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Vicore Pharma Holding AB: Delårsrapport januari-september 2019

Göteborg, 8 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar
sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· I september meddelade Vicore Pharma utfallet från fas
I-dosoptimeringsstudien med VP01 (C21). Studien kunde fastställa att
200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna
dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk
lungfibros respektive systemisk skleros.

· I september godkändes Vicore för upplistning till Nasdaq
Stockholm. Första dagen för handel var den 27 september.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden
1 juli - 30 september 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
· Rörelseresultatet var -22,8 MSEK (-11,2)
· Periodens resultat uppgick till -22,9 MSEK (-14,9)
· Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,54 SEK (-0,65)
· Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 172,2 MSEK
(224,7 MSEK per den 31 december 2018)

Finansiell översikt för perioden
1 januari - 30 september 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,5)
· Rörelseresultatet var -63,8 MSEK (-27,9)
· Periodens resultat uppgick till -65,5 MSEK (-8,0)
· Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,56 SEK (-0,41)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK 2019 2018 2019 2018 jan-sep 2018 jan-dec
jul jul jan
-sep -sep -sep
Rörelseintäkter 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6
Rörelseresultat -22,8 -11,2 -63,8 -27,9 -41,6
Resultat efter skatt -22,9 -14,9 -65,5 -8,0 -21,7
Resultat per aktie, -0,54 -0,65 -1,56 -0,41 -0,95
före/efter utspädning
(SEK)
Eget kapital vid 231,3 78,5 231,3 78,5 285,4
periodens slut
Kassaflödet från den -21,3 -4,7 -62,2 -7,4 -33,0
löpande verksamheten
Likvida medel vid 172,2 32,2 172,2 32,2 224,7
periodens slut

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte vi det intensiva och långsiktiga
arbetet med att utveckla Vicore till ett företag med en attraktiv
portfölj av läkemedel för behandling av ovanliga lungsjukdomar som
idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som matchar de
specifika egenskaperna hos vår ledande läkemedelskandidat C21 inom
VP01-projektet. Detta, tillsammans med vårt andra projekt VP02 (IMiD)
för IPF och IPF-hosta, innebär att vi har två unika och
differentierade läkemedelsutvecklings-

program i vår portfölj.
I början av september avslutade vi en fas I-dosoptimeringsstudie på 54
individer med bolagets läkemedelskandidat C21. Studien kunde
fastställa att 200 mg dagligen har en bra säkerhetsprofil och utgör
den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i våra
kommande fas II-studier i idiopatisk lungfibros (IPF) respektive
systemisk skleros (SSc). Baserat på data för receptorbindning har vi
dessutom funnit att denna dos ger en fri plasmakoncentration av C21
som är tillräcklig för att aktivera angiotensin II typ 2 receptorn
(AT2R). Det är också spännande att vi har bekräftat verkan på både
AT2- och tromboxan (TP)-receptorn. Vi kommer att närmare undersöka
den relativa betydelsen av de två effekterna vid behandling med C21,
men båda mekanismerna är relevanta för att adressera fibros och
vaskulopati (sjukdom i blodkärl), vilket ger C21 en unik profil
eftersom även TP-receptoraktivering kan bidra till hur sjukdomen
manifesterar sig.

Under det tredje kvartalet lämnade vi in en fas II CTA (ansökan om
klinisk prövning) till MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten, för
att studera effekten av en singeldos C21 på köldinducerad
kärlsammandragning hos personer med SSc. Studien innebär att vi kan
dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos
människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen i
SSc och IPF.

Under kvartalet fortlöpte utvecklingen av läkemedelsformuleringen i
VP01 snabbare än förväntat vilket gör det möjligt för oss att byta
från en oral lösning till kapslar i den kommande fas IIa-studien i
IPF. Det är av stor betydelse eftersom en kapsel är mycket smidigare
för patienten, överlägsen ur logistisk synvinkel och kan även
användas kommersiellt. Vi räknar med att lämna in ansökan för
IPF-studien med den nya formuleringen senare i år.

När det gäller VP02 fortsätter formuleringsarbetet med målsättningen
för innevarande år att identifiera en formulering med rätt
egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är
att genomföra toxikologiska studier och därefter initiera en fas
I-studie under 2020.

Den 27 september nådde vi en viktig milstolpe genom upplistningen av
Vicore-aktien till Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är en central
pusselbit för att öka intresset för vår aktie på längre sikt, främst
genom ökad likviditet, genom att den potentiella investerarbasen
växer betydligt.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att bygga Vicore, i hög takt och med
ett starkt fokus på att maximera sannolikheten för att lyckas med
våra två huvudprojekt och därmed hjälpa patienter med allvarliga
lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på:
https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63,
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl.
08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter
med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget
har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av
idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02
bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig
immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den
underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med
IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom
området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på
IPF- respektive SSc-patienter förväntas initieras under andra
halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen
innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska
studierna med VP02 förväntas initieras 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För
mer information se www.vicorepharma.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/delarsrapport-janu...
https://mb.cision.com/Main/15668/2955926/1137792.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.