Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Vicore Pharma Holding AB: Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med
säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl.
16.00 i bolagets lokaler på Pepparedsleden 1, c/o Astra Zeneca, 431
83 Mölndal.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019,

- dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till
nina.carlen@vicorepharma.com eller per post till Vicore Pharma
Holding AB (publ), att. Nina Carlén, c/o Bioventurehub,
Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Vid anmälan ska namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i
förekommande fall uppgift om ombud uppges. Uppgifterna som lämnas vid
anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se
nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.vicorepharma.com,
och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger
sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
torsdagen den 9 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 42 374 714
utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid
stämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringspersoner

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8) Beslut om

1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

10) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11) Val av styrelseledamöter och revisorer

12) Beslut om principer för utseende av valberedning

13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

15) Stämmans avslutande

Ärende 2, 9-11 - Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för Vicore Pharma, som utgörs av Leif Darner
(styrelseordförande), Staffan Lindstrand (utsedd av HealthCap VII
L.P.), Göran Wessman (utsedd av Protem Wessman AB) och Evert Carlsson
(utsedd av Swedbank Robur), avger härmed följande förslag:

- att Leif Darner ska utses till ordförande vid årsstämman;

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter;

- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor;

- att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter, med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i det vetenskapliga utskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i det vetenskapliga utskottet;

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning;

- att styrelseledamöterna Leif Darner, Jacob Gunterberg, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan och Peter Ström omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kjell Stenberg har avböjt omval;

- att Leif Darner omväljs till styrelseordförande; och

- att revisionsbolaget EY AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med begäran om att Andreas Mast utses till ansvarig revisor, vilket är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på
bolagets webbplats www.vicorepharma.com, samt i bolagets
årsredovisning.

Ärende 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ärende 12 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för
utseende av valberedningen i enlighet med det följande.

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti
2019 tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och styrelseordföranden. För
det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att
utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla
valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte
enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre
tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av
denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en
ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska
emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om
endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen
inträffar inom tre månader från årsstämman. Aktieägare som tillkommit
bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i
ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse
en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i
valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det
fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny
ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en
ledamot till valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och
utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger
valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ärende 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det
följande.

Vicore Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att internationellt kvalificerade ledande befattningshavare
kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Vicore Pharma ska vara
baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för
anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut att anta dessa
riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga avtal
därefter. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast
ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade
incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och
erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen. Rörlig ersättning
som utgår kontant får uppgå till högst 40 procent av den årliga fasta
ersättningen för verkställande direktören och högst 30 procent av den
årliga fasta ersättningen till övriga ledande befattningshavare.
Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande.

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande
fall beslutas av bolagsstämman. Pension ska, där så är möjligt, vara
premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad pension är
tillämplig, utgöra upp till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen
har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra
lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med ovanstående.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en
uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från bolagets
sida. Om uppsägning sker från bolagets sida kan styrelsen besluta att
verkställande direktören ska ha rätt till ett avgångsvederlag om
motsvarande upp till tolv månadslöner. Vid uppsägning från
verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om upp
till sex månader. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en
uppsägningstid om tre till sex månader. Under uppsägningstiden ska
normal lön utgå.

Ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner
såsom företagshälsovård etc. Sådana övriga förmåner ska inte utgöra
en väsentlig del av den totala ersättningen.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Ärende 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa
årsstämma, besluta om att öka bolag...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.