Du är här

2018-08-13

Vicore Pharma Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 augusti 2018

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid
stämman huvudsakligen beslutade om följande.

Beslut om utdelning av aktier i I-Tech AB (publ)

Beslutades att dela ut 1 983 563 aktier i I-Tech AB (publ).
Sakutdelning lämnas med en aktie i I-Tech AB (publ) för åtta
innehavda aktier i Vicore Pharma Holding AB (publ). Baserat på
aktiernas bokförda värde i Bolagets kvartalsrapport per den 31 mars
2018 motsvarar den föreslagna utdelningen omkring 0,77 kronor per
aktie och totalt omkring 12 189 492 kronor. De aktieägare vars
innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med åtta ska
erhålla rätt till en andel av en aktie i I-Tech enligt följande.
Varje överskjutande andel ska berättiga till en åttondels aktie i
I-Tech. Samtliga sådana andelar av aktier i I-Tech ska sammanläggas
till hela aktier vilka därefter ska säljas av Bolaget i marknaden.
Likviden, utan avdrag för courtage, ska utbetalas till berättigade
aktieägare.

Mot bakgrund av att Bolagets gällande lockup-åtagande avseende
aktierna i I-Tech alltjämt ska gälla när aktierna delas ut till
Bolagets aktieägare beslutades att genom ett emissionsinstitut tillse
att det vidtas tekniska åtgärder hos Euroclear som förhindrar att de
som erhåller aktier i I-Tech kan överlåta aktierna före den 28 maj
2019, samt att Euroclear bemyndigas lämna ut de uppgifter om Bolagets
aktieägares avstämningskonto som erfordras för att
emissionsinstitutet ska kunna vidta nyssnämnda tekniska åtgärder.

Som avstämningsdag för sakutdelningen beslutades den 17 augusti 2018.
Aktierna i I-Tech beräknas vara utbokade på vp-konton och depåer den
24 augusti 2018.

Beslut om apportemission med anledning av förvärv av INIM Pharma AB

Beslutades att Bolagets aktiekapital ska öka med cirka 4 425 750,96
kronor genom nyemission av 8 851 502 aktier. Teckningskursen vid
teckning av varje aktie ska vara 8 kronor per aktie genom apport av
samtliga aktier i INIM Pharma AB, org. nr 559156-8471 ("INIM
Pharma"). Överkursen för de nya aktierna ska tillföras
överkursfonden. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
aktierna endast kunna tecknas av aktieägarna i INIM Pharma (pro rata
i förhållande till deras ägarandel i INIM Pharma). Aktieteckning ska
ske under perioden fr.o.m. 18 augusti 2018 t.o.m. 24 augusti 2018.

Betalning för aktier som tecknats ska erläggas senast den 24 augusti
2018 genom att apportegendomen, bestående av samtliga aktier i INIM
Pharma, tillförs Bolaget.

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning
och betalning ska ske.

De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med
den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna
registrerats vid Bolagsverket.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar och utgör ett
bedömt marknadsvärde.

Beslut om att anta ny bolagsordning

Gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen ändrades
till att bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

Beslut om företrädesemission

Beslutades att genomföra en företrädesemission av högst 8 240 002
aktier vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst ca 4
120 000,96 kronor. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya
aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid
varje aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för
var tredje befintliga aktie som innehas (primär teckningsrätt). För
varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar således till
teckning av en (1) ny aktie.

Endast aktieägare införda i aktieboken per den 17 september 2018 ska
anses vara berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade
aktierna (avstämningsdag).

Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m.
3 oktober 2018. Aktieägare ska ha rätt att sälja sin primära
teckningsrätt, till såväl befintliga aktieägare som tredje man.
Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq First North Stockholm
under en begränsad tid, fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m. 1 oktober
2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i
företrädesemissionen måste säljas senast den 1 oktober 2018 eller
användas för teckning av aktier senast 3 oktober 2018 för att inte
bli ogiltiga och förlora sitt värde. Vid försäljning av
teckningsrätten övergår rätten att teckna aktie i företrädesemission
till teckningsrättens nya innehavare.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand
tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som
ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter
i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning av aktier samt i andra hand till övriga som anmält sig
för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen ska ges rätten att förlänga tiden för vilken teckning och
betalning ska ske. Styrelsen ska även ges rätten att förlänga tiden
för handel med teckningsrätten enligt (vii) ovan.

De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med
den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna
registrerats vid Bolagsverket

Sammantaget omfattas företrädesemissionen till cirka 61,4 procent av
teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande
befattningshavare och nyckelpersoner

Beslutades att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare
och nyckelpersoner om totalt högst 2 000 000 teckningsoptioner
varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 999
999,99 kronor.

För ytterligare information om villkoren för incitamentsprogrammet
hänvisas till Bolagets hemsida; www.vicorepharma.com

Beslut om instruktion för valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning bestående av fyra personer. Var
och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare den 30
september 2018 ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning.
Närstående till aktieägare, såsom detta begrepp är definierat i
aktiebolagslagen 21 kap. 1 §, ska inkluderas i bedömningen av vilka
som utgör de tre största aktieägarna. Ingen av de tre personer som
härvid utses till ledamot i valberedningen ska vara ledamot i
Bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens
ordförande som tillika ska vara sammankallande.

Styrelseledamöter
Beslutades att utse Hans Schikan och Jacob Gunterberg till nya
styrelseledamöter i Vicore Pharma Holding AB (publ) och att
respektive arvode ska uppgå till 85 000 kr intill nästa års ordinarie
årsstämma.

Beslut om införande av ett prestationsbaserad långsiktigt
incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Beslutades att tilldela högst 475 000 aktierätter och att därvid
utfärda 475 000 teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital kan komma
att öka med högst cirka 250 000 kronor. Tilldelning beslutades enligt
följande:

Leif Darner 125 000

Hans Schikan 125 000

Maarten Kraan 125 000

Peter Ström 50 000

Sara Malcus 50 000

För ytterligare information om villkoren för incitamentsprogrammet
hänvisas till Bolagets hemsida; www.vicorepharma.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, Styrelseordförande
Tel: 070 579 04 62 eller e-mail: leif.darner@vicorepharma.com
Per Jansson, VD
Tel: 070 917 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 august kl 19:00.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar
läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets
läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra
behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig
sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och
USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta
sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har
utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i
fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på
fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i
Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First
North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För
ytterligare information se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-extr...
http://mb.cision.com/Main/15668/2591451/890811.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.