Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Victoria Park AB: Kallelse till årsstämma i Victoria Park AB (publ)

Pressmeddelande 21 mars 2019

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till årsstämma den
23 april 2019 kl. 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.
Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman
öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 15 april, dels senast den 15 april till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Victoria Park, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso,
211 15 Malmö eller via e-post till victoriapark@fredersen.se. Vid
anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst
två). Före årsstämman kommer anmälaren att motta en bekräftelse samt
ett inträdeskort. Om inget inträdeskort erhålls har anmälan inte
skett på rätt sätt. Inträdeskorten kommer att skickas ut några dagar
innan årsstämman till den som har anmält sitt deltagande enligt ovan
instruktioner och förekommer i stämmoaktieboken. Inträdeskortet visas
upp vid entrén till stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 april 2019 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå till handa under
ovanstående adress senast den 15 april 2019. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.victoriapark.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter
Deutsche Annington Acquisition Holding GmBH och HomeStar InvestCo AB:s
förslag till styrelseledamöter:

1) Rolf Buch
2) Fabian Heß
3) Peter Hohlbein
4) Jens Nagel
5) Anders Pettersson
6) Peter Strand
7) Helene von Roeder

14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
18. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om sådana mindre
justeringar av besluten som kan komma att krävas i samband med att
besluten ska genomföras och registreras

19. Avslutning
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas
på stamaktier.

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas på
preferensaktier med 20 kronor per aktie fördelat på fyra kvartalsvisa
utbetalningstillfällen om vardera fem (5) kronor. Som
avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 28
juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december 2019 och den 31
mars 2020. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir,
om stämman beslutar enligt förslaget, den 26 juni 2019, den 26
september 2019, den 23 december 2019 samt den 27 mars 2020. Om
stämman beslutar enligt förslaget kommer utdelningen att betalas ut
av Euroclear Sweden AB den 3 juli 2019, den 3 oktober 2019, den 7
januari 2020 och den 3 april 2020.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 11-15)

Deutsche Annington Acquisition Holding GmBH och HomeStar InvestCo AB
föreslår:

att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga styrelsesuppleanter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att omval sker av styrelseledamöterna Rolf Buch, Fabian Heß, Peter
Hohlbein, Jens Nagel, Anders Pettersson, Peter Strand och Helene von
Roeder,

att Rolf Buch omväljs till styrelseordförande,

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor i bolaget
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade
revisorn Mats Åkerlund fortsätter som huvudansvarig revisor om
stämman beslutar enligt förslaget),

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till vardera
styrelseledamot,

att om styrelsen etablerar ett revisionsutskott ska ersättningen till
ordföranden i revisionsutskottet vara 50 000 kronor och 25 000 kronor
till övriga ledamöter av utskottet,

att om styrelsen etablerar ett ersättningsutskott ska ersättning till
ordföranden i ersättningsutskottet vara 30 000 kronor och 15 000
kronor till övriga ledamöter av utskottet, samt

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare av följande innehåll.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande
befattningshavare är för närvarande befattningarna CEO, CFO / vice
VD, fastighetschef, HR & CSR-chef, angivna befattningshavare kan
förändras under året. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå
av fast lön, pension och kan därutöver bestå av rörlig lön och övriga
förmåner. Dessa riktlinjer ska även omfatta kompensation till
styrelseledamöter med uppdrag som går utöver uppdraget som
styrelseledamot.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes kompetens, prestation,
ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen.

Eventuell rörlig ersättning ska alltid vara i förväg begränsad till
ett maximalt belopp som för en ettårsperiod inte ska överstiga 300
procent av befattningshavarens fasta lön under ett år och vara
kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syftet att
främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan fast
lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen ska
baseras på individuella och/eller gemensamma mål som fastställs av
styrelsen såvitt avser VD och av VD såvitt avser övriga ledande
befattningshavare. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till
resultat eller tillgångar och/eller utfallet i det egna
ansvarsområdet.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som
gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras
på avgiftsbestämda lösningar. Avgångsvederlag för en
befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst
befattningshavarens fasta lön under 12 månader. Summan av den fasta
lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett
belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för 18 månader.
Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant
i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning
för detta.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning
eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket
1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med
stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad
som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för
aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emission ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet och ska enbart ske i syfte att möjliggöra betalning
vid förvärv av fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar
i juridiska personer som äger fastigheter, för att kapitalisera
bolaget inför eller efter sådana förvärv eller för att möjliggöra
värdehöjande investeringar.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkten 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 243 906 359, varav 76 781 815 är
stamaktier klass A, 166 092 497 är stamaktier klass B och 1 032 047
är preferensaktier med ett sammanlagt antal röster om 93 494 269,40.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över
tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare och fullständigt
beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna
sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.