Du är här

2017-05-15

Viking Supply Ships AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

OBSERVERA ÄNDRAT DATUM OCH LOKAL I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE KALLELSE

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 15.00 på Clarion Hotel Odin,
Odinsgatan 6, Göteborg. Lokalen öppnas kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 20 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande så
att denna är bolaget tillhanda senast tisdagen den 20 juni 2017
(helst före kl. 16.00),

· per post till adress Viking Supply Ships AB, c/o Computershare AB,
Box 610, SE-182 16 Danderyd,

· per telefon 0771 - 24 64 00, eller
· på Viking Supply Ships AB:s hemsida, www.vikingsupply.com.
Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten i original, jämte eventuella
behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till
bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets hemsida, www.vikingsupply.com.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd
tisdagen den 20 juni 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna
dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan
s.k. rösträttsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 409 592 960 aktier fördelade på 20 684 348 aktier av serie A
och 388 908 612 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår
till 595 752 092, varav 206 843 480 av rösterna representeras av
aktier av serie A och 388 908 612 av rösterna representeras av aktier
av serie B.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän.

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av föredragningslista.

6) Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och den
verkställande direktören för Viking Supply Ships och TransAtlantic.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören samt tidigare verkställande direktör i bolaget.

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

11) Val av revisorer.

12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen för bolaget, som består av Folke Patriksson, som vid
tiden var tillförordnad styrelseordförande och representant för
Enneff Rederi AB och Enneff Fastigheter AB, Tom Olav Holberg,
valberedningens ordförande och representant för Kistefos AS och
Viking Invest AS, Lena Patriksson Keller, representant för Enneff
Rederi AB och Enneff Fastigheter AB samt Anders Bladh, representant
för Ribbskottet AB, vilka tillsammans representerar 82 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår att årsstämman
väljer advokaten Björn Svensson till ordförande vid stämman.

Punkt 7b - Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2016.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter
skall vara fem utan suppleanter. För granskningen av bolagets
räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett
revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK
till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således
uppgå till 1 100 000 SEK. Då styrelsen i bolaget varit densamma som
styrelsen i det helägda dotterbolaget Viking Supply Ships A/S
föreslås att styrelsearvodet ska kunna betalas ut av dotterbolaget om
styrelserna är identiska i de två bolagen. Valberedningen föreslår
att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår som stämmovalda styrelseledamöter omval av
Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus
Sonnorp. Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt A. Rem som
styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke
Patriksson.

Punkt 11 - Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor, för en period som
sträcker sig till slutet av årsstämman 2018. Rödl & Partner Nordic AB
har, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med
valberedningens förslag, låtit meddela att den auktoriserade revisorn
Mathias Racz kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall
utses inför årsstämman 2018 enligt följande modell. Styrelsens
ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller
ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017 och
be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå
av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan
aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren
eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst 3 % av
rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna eller
ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget, väljer
att utse en ledamot till valberedningen skall valberedningen bestå av
tre ledamöter. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra
valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.
Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder
skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex
månader före årsstämman 2018. Mandatperioden för den utsedda
valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har
tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår
eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget
enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en
annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan
ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor
för beslut till årsstämman 2018:

a) förslag till stämmoordförande

b) förslag till styrelse

c) förslag till styrelseordförande

d) förslag till revisorer

e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

f) förslag till arvode för bolagets revisorer

g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Punkt 13 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är de personer som under den tid
som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningar till ledande befattningshavare skall attrahera, motivera
och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare
och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla
rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är
marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning
och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall
innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och
andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning.
Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta.
Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i
förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en
gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på
mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i
förhållande till bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och
kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål.
Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 150
procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader
och vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månader. För
verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till
sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag skall
kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som
vill skicka in frågor i förväg kan gö...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.