Du är här

2017-10-04

Viking Supply Ships AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Pressmeddelande

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 6 november 2017 kl. 15.00 på Clarion Hotel
Post, Drottningtorget 10, Göteborg. Lokalen öppnas kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken måndagen den 30 oktober 2017, dels anmäla sitt deltagande
så att denna är bolaget tillhanda senast måndagen den 30 oktober 2017
(helst före kl. 16.00),

· per post till adress Viking Supply Ships AB, c/o Computershare AB,
Box 610, SE-182 16 Danderyd,

· per telefon 0771 - 24 64 00, eller
· på Viking Supply Ships AB:s webbplats, www.vikingsupply.com.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten i original, jämte eventuella
behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till
bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets webbplats, www.vikingsupply.com.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd
måndagen den 30 oktober 2017. Aktieägare bör därför i god tid före
denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer
sådan s.k. rösträttsregistrering.

Personuppgifter från anmälningsblanketter, fullmakter eller bolagets
aktiebok kommer att användas för nödvändig registrering och
upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall,
stämmoprotokollet.

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet
kallelsen är 409 592 960 aktier fördelade på 20 684 348 aktier av
serie A och 388 908 612 aktier av serie B. Det totala antalet röster
uppgår till 595 752 092, varav 206 843 480 av rösterna representeras
av aktier av serie A och 388 908 612 av rösterna representeras av
aktier av serie B.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

1) Öppnande av stämman

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av föredragningslista

7) Beslut i samband med nyemission av aktier:

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 bolagsordningen

b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

c) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 bolagsordningen

d) Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8) Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)

9) Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (konsultarvode)

10) Styrelsens förslag till beslut om fondemission

11) Beslut i samband med sammanläggning av aktier:

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 bolagsordningen

b) Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier

12) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

13) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

14) Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås advokaten Carl Westerberg.

Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av
aktier

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7

Styrelsens förslag till beslut förutsätter utöver stämmans godkännande
också att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt
justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal
aktier. Ärendena under punkterna 7 a)-d) är därför ett förslag och
ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 7 a) - Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4
bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås
i punkt 7 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att
bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § bolagsordningen
ska erhålla följande lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100 000 000)
kronor och högst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor.

Punkt 7 b) - Styrelsens förslag till beslut om minskning av
aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 307 194 720 kronor. Minskningen ska genomföras utan
indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning
till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska
aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås
enligt punkten 7 d). Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital
att uppgå till 102 398 240 kronor fördelat på sammanlagt 409 592 960
aktier, varav 20 684 348 är A-aktier och 388 908 612 är B-aktier
(före nyemissionen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 0,25
kronor.

Minskningen av aktiekapitalet fordrar att bolagsordningen ändras i
enlighet med punkt 7 a) ovan.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket
aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar
med 307 194 720 kronor, från 409 592 960 kronor till 102 398 240
kronor. Nyemissionerna enligt punkterna 7 d), 8 och 9 medför att
aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 130 785 275,25
kronor och fondemissionen enligt punkt 10 medför att aktiekapitalet
samtidigt ökar med 184 316 832,25 kronor eller 176 409 444,75 kronor,
beroende av huruvida bolagsstämman godkänner de i punkterna 8 och 9
föreslagna nyemissionerna. Genom att samtidigt med minskningen
genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med
som lägst samma belopp som minskningsbeloppet, får bolaget verkställa
minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän
domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets
bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 7 c) - Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5
bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas i punkt 7 d)
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens
gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen och antalet
aktier enligt § 5 första och tredje stycket bolagsordningen ska
erhålla följande ändrade lydelser:

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratrettiotvå miljoner femhundra
tusen (132 500 000) kronor och högst femhundratrettio miljoner (530
000 000) kronor.

§ 5. första stycket

Antalet aktier skall vara lägst niohundra miljoner (900 000 000) och
högst tre miljarder sexhundra miljoner (3 600 000 000).

§ 5. tredje stycket

Av bolagets aktier får högst niohundra miljoner (900 000 000) aktier
utgöra aktier av serie A och högst två miljarder sjuhundra miljoner
(2 700 000 000) aktier utgöra aktier av serie B; dock får vid varje
tidpunkt andelen aktier av serie A utgöra högst 1/4 av det totala
antalet aktier.

Punkt 7 d) - Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag till beslut om nyemission, med följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 122 877 887,75 kronor genom
nyemission av högst 491 511 551 aktier, varav högst 24 821 217 aktier
av serie A och högst 466 690 334 aktier av serie B. Teckningskursen
är 0,25 kronor per aktie.

Teckningsrätt

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna nya
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier
innehavaren förut äger.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en
(1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls
en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid
fem (5) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till
teckning av sex (6) nya aktier av serie A respektive aktier av serie
B.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter
(primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya
aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska
därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger
på avstämningsdagen, oavsett huruvida deras aktier är av serie A
eller serie B och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär
företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan
företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare).
Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske
pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas bolagets
huvudaktieägare, Kistefos AS (genom helägda dotterbolag)
("Kistefos"), som har garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal
med bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 14
november 2017.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 16 november 2017 till
och med den 30 november 2017.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske
under samma tid. Teckning av aktier enligt åtagande om
teckningsgaranti ska dock ske senast den 5 december 2017. Teckning
ska i sådana fall ske på särsk...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.