Du är här

2018-07-23

Vilhelmina Mineral: Kallelse till extra bolagsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VILHELMINA MINERAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan Bolaget) kallas härmed till extra bolagstämma den 2 augusti 2018 kl. 15:00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 juli 2018; samt
anmäla detta med angivande av namn, person/org.nr, aktieinnehav, telefonnummer och eventuella biträden (max två) eller ombud senast den 30 juli 2018 kl 16:00 per e-post till rikard.malmi@hamilton.se mailto:rikard.malmi@hamilton.se .

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 27 juli 2018 för att ha rätt att delta på Stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader, om inte längre giltighetstid anges i fullmakten (dock högst fem år). Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com .

Förslag till dagordning
Stämmans öppnande och val av ordförande
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av justeringsman
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Beslut om emission av teckningsoptioner
Beslut om extra vinstutdelning
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner inom Bolaget i enlighet med villkor och handlingar på Bolagets hemsida. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om vinstutdelning

Aktieägare representerande minst 53 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning att utgå med 1 öre per aktie i Bolaget. Utdelning ska ske i form av aktier i det nybildade helägda dotterbolaget NewCo 5001 Sweden AB (u.ä.t. Upgrade Mineral AB), org.nr 559165-0642 ("Dotterbolaget"), varvid en aktie i Bolaget berättigar till en aktie i Dotterbolaget. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen. Syftet med utdelningen är att skapa värde för aktieägarna i Bolaget genom att Dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler.

Övrigt

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, styrelsens förslag till beslut om utdelning samt handlingar enligt 14 kap. 8 samt 18 kap. 4 och 6 aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com . Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 ).

Stockholm 19 juli 2018

Vilhelmina Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vilhelmina Mineral Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23699

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.