Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Vitec Software Group: Välkommen till Årsstämma 2019 i Vitec Software Group AB

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.30 på Umeå
Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå. Inpassering till årsstämman sker
klockan 16:30-17:15. Efter årsstämman serveras mat och dryck.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 april
2019 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade
aktier) och

anmäla sig till bolaget senast tisdag den 4 april 2019 på
vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Anmälan kan också göras skriftligen till;

Vitec Software Group AB

"Årsstämma"

Tvistevägen 47 A

907 29 Umeå.

Anmälan kan även göras per tfn 090 - 15 49 00 vardagar 08:00-17:00.

I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, mejladress
och telefonnummer dagtid. Aktieägare som avser att medföra biträde
ombeds meddela detta i samband med anmälan. Det är tillåtet att
medföra högst två biträden per aktieägare.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
torsdagen den 4 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetsahandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast 5 april 2019. Fullmaktsformulär på svenska och engelska
finns på vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av ordförande på stämman.

4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via vår hemsida.

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

6. Val av en eller två protokolljusterare.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens
utskott.

9. Verkställande direktörens anförande.

10. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

11. Beslut:

a) - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) - om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) - om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i
förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

14. Val av revisorer.

15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.

16. Beslut om valberedning.

17. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner,
apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev.

18. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.

19. Beslut om bemyndigande avseende återköp av B-aktier i Vitec.

20. Övriga frågor.

21. Stämmans avslutande.

Punkt 3 Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Crister Stjernfelt som ordförande vid
årsstämman 2019.

Punkt 11 B förslag om disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 1,20 per aktie och
att avstämningsdag för erhållande av utdelning blir fredagen den 12
april 2019. Antalet aktier med rätt till aktieutdelning är maximalt
32 338 900 st. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 17
april 2019.

Punkt 12 Antalet ledamöter och revisorer

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju
ledamöter med högst tre suppleanter och bolaget ska ha en eller två
revisorer med i förekommande fall en eller två suppleanter eller ett
eller två registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att
styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt
att revisionen skall utföras av ett auktoriserat revisionsbolag med
en ansvarig revisor.

Punkt 13 Arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till externa
styrelseledamöter med totalt 810 000 kr varav till styrelsens
ordförande 270 000 kr och till övriga ledamöter 135 000 kr vardera
samt att arvode till revisorer skall utgå enligt avlämnad godkänd
räkning.

Punkt 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (org nr
556067-4276) väljs som revisionsbolag för tiden intill slutet av
årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att de
avser att utse Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg,
Jan Friedman och Kaj Sandart omväljs till styrelseledamöter, samt att
Crister Stjernfelt omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 16 Valberedning

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i
visst fall fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per
den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt
största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till
valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den till
röstetalet närmast följande största aktieägare. När ledamöterna så är
utsedda skall styrelsens ordförande kalla valberedningen till möte.

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska
vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets
ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före
årsstämman, och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra
en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål
om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att
antingen utse ytterligare en ledamot eller, om valberedningen så
beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av
den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår
ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska
den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om
aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast
följande aktieägare. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall
utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda
kostnader utbetalas.

Punkt 17 Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsens förslag är att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för
nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av
konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall
tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 500
000 aktier av serie B, med nuvarande kvotvärde, och skall inom
angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana
marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av
emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta bemyndigande
skall vara finansiering av förvärv av företag, inkråm,
produkträttigheter eller dylikt.

Punkt 18 Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till
årsstämman 2020. De föreslagna riktlinjerna innefattar inte någon
förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades om på årsstämman
2018.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande
befattningshavare skall utgöras av fast lön samt pension. Den
sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.
Vid fastställande av lönen skall den enskildes ansvarsområden,
kompetens och erfarenhet beaktas. Lönen omprövas som huvudregel en
gång per år. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen
får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Punkt 19 Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av
egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
förvärv av aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier är vidare
begränsat av att bolagets innehav av egna aktier inte vid något
tillfälle får överstiga 2 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv av aktier i bolaget ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för
aktierna skall erläggas kontant. Bemyndigandet medger inte att
bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill
utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som
bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska få ske på annat sätt än
på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse sker med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier skall
erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot
bolaget.

Syftet med styrelsens förslag är att:

·
kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid
till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för
att

·
kunna överlåta egna aktier som betalning/finansiering vid förvärv,
samt för att

·
underlätta för incitamentsprogram.

Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
förutsätter att det biträds av minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktier och röster

I bolaget finns 32 338 900 aktier uppdelat på 3 350 000 A-aktier med
10 röster vardera och 28 988 900 B-aktier med en röst va...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.