Du är här

2017-05-18

Volati AB: Kommuniké från årsstämma 2017 i Volati AB (publ)

Vid årsstämma i Volati AB (publ) i dag den 18 maj 2017 fastställdes
resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016 och beslutades
om bland annat vinstutdelning om 0,50 kronor per stamaktie och 40,00
kronor per preferensaktie, ansvarsfrihet för styrelsen och
verkställande direktören, omval av styrelse och styrelseordförande
samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelser av egna preferensaktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2016.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 0,50 kronor per
stamaktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för
vinstutdelning på stamaktier är den 22 maj 2017. Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske den 26 maj 2017.

Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per
preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per
preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på
preferensaktier ska vara den 5 augusti 2017, 5 november 2017, 5
februari 2018 och 5 maj 2018, eller närmast föregående bankdag, i
enlighet med bolagets bolagsordning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Karl
Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin och Christina
Tillman till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma. Karl Perlhagen omvaldes till styrelseordförande för samma
period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 400 000
kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till
övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för
styrelseledamot som är anställd av bolaget eller dess dotterbolag.

Vid det efterföljande konstituerade styrelsesammanträdet fattade
styrelsen beslut om att styrelsen i sin helhet även fortsättningsvis
ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning
annars hade ankommit på av styrelsen inrättade ersättnings- och
revisionsutskott.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Årsstämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag det
auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser att låta
Nicklas Renström fortsätta vara huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna preferensaktier

Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av egna preferensaktier i enlighet med
styrelsens förslag. Bemyndigandena innebär att styrelsen, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, får
fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna
preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet
med ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga
preferensaktieägare av högst så många preferensaktier att bolagets
innehav av egna preferensaktier uppgår till maximalt en tiondel av
samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet innebär således att
styrelsen har möjlighet att fatta beslut om att förvärva samtliga
preferensaktier i bolaget. Syftet med förvärv av egna preferensaktier
ska vara att möjliggöra en optimerad kapitalstruktur samt att
möjliggöra användande av egna preferensaktier som likvid vid eller
finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Övrigt

Årsstämman fattade även beslut om:

· Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande
direktören.

· En instruktion för att utse valberedningen.
· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB (publ), 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se
Org. nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett
40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tolv affärsenheter
organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt
cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om cirka 3,2 miljarder
kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2017-i-vo...
http://mb.cision.com/Main/12520/2269134/676782.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.