Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Volvo Car Corporation: Volvo Cars offentliggör tilläggsprospekt avseende erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I STRID MED RELEVANT LAGSTIFTNING I SÅDAN JURISDIKTION.

Pressmeddelande 25 oktober 2021

Volvo Cars har idag, den 25 oktober 2021, offentliggjort ett tillägg till det tidigare offentliggjorda prospektet avseende Volvo Cars erbjudande ("Erbjudandet") och notering av bolagets stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Tilläggsprospektet har upprättas med anledning av (i) att huvudägaren, Geely Sweden Holdings AB, den 22 oktober 2021 underrättat Volvo Car Group om en begäran att, villkorat av genomförande av noteringen på Nasdaq Stockholm, omvandla samtliga sina stamaktier av serie A i Volvo Cars till motsvarande antal stamaktier av serie B, (ii) att Volvo Cars tidigare idag har offentliggjort ett fast pris i Erbjudandet, minskad storlek på nyemissionen som genomförs i samband med Erbjudandet samt andra uppdateringar av Erbjudandestrukturen och i tidplanen för Erbjudandet, (iii) att VD Håkan Samuelsson har informerat Volvo Cars att han kommer att anmäla sig för förvärv av stamaktier av serie B till ett belopp om 25 MSEK i Erbjudandet, och (iv) den senaste tidens utveckling när det gäller energiförsörjning i Kina och den potentiella bristen på magnesium.

Tilläggsprospektet, länk (https://investors.volvocars.com/en/borsnotering), som har godkänts av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Volvo Cars hemsida (www.volvocars.com), SEBs hemsida (sebgroup.com/prospekt), Swedbanks hemsida (www.swedbank.se), Avanzas hemsida (www.avanza.se) samt Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Den som anmält sig för förvärv av aktier i Erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 28 oktober 2021. Anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla en anmälan finns i tilläggsprospektet.

Rådgivare
Goldman Sachs Bank Europe SE och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. BNP Paribas S.A., HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley & Co International Plc och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunners och Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB är Co-Lead Managers i Erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande svensk rätt och Clifford Chance LLP är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande amerikansk rätt i samband med Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm. White & Case Advokataktiebolag och White & Case LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers gällande svensk respektive amerikansk rätt. Avanza Bank AB (publ), Nordnet AB (publ), SEB och Swedbank AB är Retail Managers i samband med Erbjudandet.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Anna Oxenstierna
+46 31-59 00 00
investors@volvocars.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021.

Viktig information
Detta pressmeddelande är en annons och utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och utgör inte ett erbjudande om försäljning eller teckning av värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Inte heller ska detta pressmeddelande eller någon information häri utgöra grund för, eller förlitas på i samband med, ett erbjudande eller åtagande i någon jurisdiktion. Ett erbjudande om att förvärva aktier i enlighet med det föreslagna erbjudandet kommer att göras, och investerare ska enbart basera sina investeringsbeslut på information som finns i prospektet, inklusive tillägg ("Prospektet") som förväntas offentliggöras av Volvo Car AB (publ) ("Bolaget") i behörig ordning i samband med upptagandet av dess stamaktier till handel på Nasdaq Stockholm ("Upptagandet"). Efter offentliggörandet kommer en kopia av Prospektet, som är föremål för tillämplig värdepapperslagstiftning, finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.volvocars.com.

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att användas för informationsändamål och gör inte anspråk på att vara komplett eller fullständig. Ingen person får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande, eller på dess riktighet, skälighet eller fullständighet, oavsett syfte.

Detta pressmeddelande är inte avsett för offentliggörande, publicering eller distribution, vare sig helt eller delvis eller direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle bryta mot tillämpliga lagar. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som erhåller dokument eller annan information som hänvisas till häri bör informera sig om och efterleva sådana restriktioner. Varje underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett att utgöra, och ska inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepapper i Bolaget, och sådana värdepapper, ("Värdepapperen") i USA, Australien, Kanada eller Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. De värdepapper som beskrivs häri får inte säljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller är undantagna från registrering. Inget erbjudande av Värdepapperen som beskriv häri har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act och följaktligen får erbjudande om eller försäljning av dessa Värdepapper enbart göras i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till "kvalificerade investerare" (såsom definierade i Rule 144A i Securities Act). Det kommer inte att göras något offentligt erbjudande av Värdepapperen som hänvisas till häri i USA.

Detta pressmeddelande adresseras och riktas enbart till personer i medlemsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge) som är "kvalificerade investerare " enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen ("Kvalificerade investerare"). I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till, och riktas endast till, "kvalificerade investerare" enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen såsom den utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 som (i) har professionell erfarenhet av verksamhet relaterad till investeringar som innefattas i definitionen av "professionell investerare" i artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är kapitalstarka enheter såsom beskrivs i artikel 49(2) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer i Storbritannien. Detta pressmeddelande får inte ageras eller förlitas på (i) i Storbritannien, av personer som inte är relevanta personer, och (ii) i något medlemsland inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge), av personer som inte är Kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa, emittera eller teckna Aktier i någon jurisdiktion, och inte heller utger det sig för att ge legal, skatterättslig eller finansiell rådgivning. Ingen information i detta pressmeddelande ska ligga till grund för eller förlitas på i samband med, eller utgöra anledning till att inleda, investeringsaktivitet. Teckning eller förvärv av Aktier i det föreslagna erbjudandet ska endast göras på grundval av informationen i det slutliga Prospektet som kommer att ges ut av Bolaget i samband med erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras.

Tidplanen för erbjudandet, inklusive datum för Upptagandet, kan påverkas av ett antal olika faktorer som inkluderar marknadsförhållanden. Det kan inte garanteras att Upptagning kommer att inträffa och du bör inte basera dina ekonomiska beslut på Bolagets avsikter i förhållande till Noteringen i detta skede. Investeringar som detta pressmeddelande relaterar till kan utsätta en investerare för betydande risk för att förlora hela eller delar av det investerade beloppet. Personer som överväger sådana investeringar bör rådfråga en auktoriserad person som är specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation avseende erbjudandet. Värdet på aktier kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av erbjudandet för den berörda personen.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden innehåller kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer, varav många är utanför Bolagets kontroll och samtliga baserade på styrelsens aktuella bedömningar och förväntningar avseende framtida händelser. Framåtriktade uttalanden kan ibland identifieras genom att de innehåller framåtriktade uttryck, såsom "anser", "kan", "förutsätter", "bör", "ska", "riskerar", "avser", uppskattar", "ämnar", "planerar", "förutsäger", "positionerad" eller "förutser", eller negationer därav, andra variationer därpå eller jämförliga uttryck. Dessa framåtriktade uttalanden omfattar allt som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden avseende intentioner, bedömningar eller aktuella förväntningar hos styrelsen eller Bolaget avseende bland annat framtida resultat, finansiell ställning, framtidsutsikter, tillväxt och strategi i Bolaget och i den bransch där Bolaget verkar.

Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande. Bolaget och styrelsen avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla deras ändrade förväntningar eller händelser, villkor eller omständigheter som detta pressmeddelande är baserat på, såtillvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Var och en av Goldman Sachs Bank Europe SE, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), BNP Paribas S.A., HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley & Co International plc, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Carnegie Investment Bank AB, Swedb...

Författare Cision