Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures offentliggör informationsbroschyr avseende det föreslagna split- och obligat...

St, Feb. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Den 25 januari 2019 offentliggjorde Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”
eller ”Vostok New Ventures”) att ett avtal hade träffats för att sälja sitt
innehav i Avito AB för ett kontant vederlag om 540 miljoner USD. Med den
utökade likviditeten avser Bolaget att återbetala 25 SEK per depåbevis till
sina depåbevisinnehavare genom ett split- och obligatoriskt inlösenprogram
som är föremål för beslut av aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 14
februari 2019.

En informationsbroschyr som beskriver det föreslagna split- och
obligatoriska inlösenprogrammet finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida (
www.vostoknewventures.com/sv/investerare-och-media/

).

Preliminär tidsplan

14 februari 2019 Extra bolagsstämma beslutar om styrelsens förslag.
19 februari 2019 Sista dag för handel med depåbevisen före split och med
rätt att erhålla inlösendepåbevis.
21 februari 2019 Avstämningsdag för split och rätt att erhålla
inlösendepåbevis.
22 februari–7 mars 2019 Handel med inlösendepåbevis.
11 mars 2019 Avstämningsdag för inlösen av inlösendepåbevis.
14 mars 2019 Beräknad utbetalning av inlösenlikvid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 08.20 CET.

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga

* vnv_190207_info_sve

Författare Hugin