Du är här

2018-03-14

WALLENSTAM: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till
årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 16.00 på Lisebergsteatern,
Lisebergs huvudentré, Örgrytevägen 5 i Göteborg. Lokalen öppnar för
registrering kl. 14.30. Före årsstämman bjuds det på lättare
förtäring.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
18 april 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till
bolaget senast onsdagen den 18 april 2018 (helst före kl. 16.00).

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på följande sätt:

· per telefon 031-743 95 91
· per post till Wallenstam AB (publ), att: Louise Wingstrand, 401 84
Göteborg

· på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma
Vid anmälan ska aktieägare uppge:

· namn (firma)
· personnummer (organisationsnummer)
· adress och telefonnummer
· namn och personnummer på eventuellt ombud
· antal eventuellt medföljande biträden (högst två stycken)

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 april 2018.
Aktieägaren bör i god tid före denna dag begära att förvaltaren
ombesörjer omregistrering.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på
www.wallenstam.se/arsstamma. Fullmakten i original bör insändas till
bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman. Om
fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera
att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig
till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som
aktieägare i aktieboken den 18 april 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
14. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier

21. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer
Villard väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för
verksamhetsåret 2017 med 1,80 kronor per aktie uppdelat på två
utbetalningstillfällen om vardera 0,90 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 26
april 2018 och för den andra utbetalningen den 31 oktober 2018. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear
Sweden AB genomföra den första utbetalningen den 2 maj 2018 och den
andra utbetalningen den 5 november 2018.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter
utses samt att en revisor och en revisorssuppleant utses.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter
ska utgå enligt följande (föregående års beslut inom parentes):

· Styrelsens ordförande: 720 000 kronor (700 000 kronor)
· Vice ordförande: 255 000 kronor (250 000 kronor)
· Övriga ledamöter: 155 000 kronor (150 000 kronor)

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Föreslagen
ersättning till styrelseledamöterna uppgår därmed totalt till 1 440
000 kronor (1 400 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd
räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande
styrelseledamöter, dvs. Christer Villard, Ulrica Jansson Messing,
Agneta Wallenstam, Anders Berntsson samt Karin Mattsson Weijber. Till
styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Villard.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val
till styrelsen, liksom valberedningens motiverade yttrande avseende
föreslagen styrelse, finns tillgängligt på Wallenstams hemsida
www.wallenstam.se/arsstamma.

Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn
Harald Jagner som bolagets revisor samt omval av auktoriserade
revisorn Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid
Deloitte AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. I Wallenstam
fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott.
Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation
i fråga om val av revisor och revisorssuppleant.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny
valberedning inför årsstämman 2019 ska utses enligt följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser
styrelsens ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till
ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och
annars den person som väljs till ordförande. Vidare föreslås att Hans
Wallenstam väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av
huvudaktieägare samt Lars-Åke Bokenberger i egenskap av representant
för AMF, som är en av bolagets största aktieägare. Nämnda personer
har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot
i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot
och ordförande i valberedningen.

För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid
behov utse en ny ledamot enligt ovanstående princip, att ingå i
valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget,
avseende avtal som ingås under tiden från årsstämman 2018 intill
slutet av årsstämman 2019, enligt följande.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och andra personer i
bolagets koncernledning.

Fast lön
Ledande befattningshavare ska erbjudas fast lön som är
konkurrenskraftig, marknadsmässig och som baseras på den anställdes
ansvarsområde och prestation.

Pensionsförmåner
Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor
huvudsakligen i form av premiebaserade pensionsavtal.

Icke-monetära förmåner
Ledande befattningshavare ska erbjudas sedvanliga icke-monetära
förmåner som underlättar utförandet av arbetet. Därutöver kan även
förmån i form av bostad, inklusive därtill relaterade
omkostnadsförmåner, erbjudas i enstaka fall.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön ska rörlig ersättning som belönar förutbestämda och
mätbara prestationer kunna erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska
syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen.
Rörlig ersättning ska utbetalas i form av lön och ska inte överstiga
den fasta ersättningen för aktuell befattningshavare under
ifrågavarande år.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitament i form av syntetiska
optioner om ett sådant erbjudande riktas till samtliga
tillsvidareanställda i bolaget. Inrättandet av ett sådant program
beslutas enligt tillämpliga regler och de närmare villkoren för
programmet beslutas av styrelsen eller den styrelsen utser.
Utbetalningar enligt incitamentsprogram ska inte vara
pensionsgrundande.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid om sex
månader gälla. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstiden,
får inte överstiga 24 månadslöner.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för detta.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett
kontantavräknat optionsprogram som är relaterat till börskursen för
Wallenstams B-aktie ("Wallenstam-aktien") såsom listad på Nasdaq
Stockholm. Programmet ("Optionsprogrammet") föreslås riktas till
samtliga tillsvidareanställda i Wallenstam och genomföras genom
utgivande av syntetiska optioner enligt nedan.

Wallenstam har tidigare genomfört ett antal syntetiska optionsprogram
som riktat sig till all tillsvidareanställd personal i bolaget, varav
det senaste programmet löpte ut i maj 2017. Bolaget och styrelsen har
mycket goda erfarenheter av denna typ av optionsprogram. I likhet med
tidigare optionsprogram förväntas det nu föreslagna Optionsprogrammet
medföra ett ökat engagemang och en ökad motivation hos personalen.
Wallenstams styrelse är därför av uppfattningen att Optionsprogrammet
kommer att vara till nytta för Wallenstams aktieägare då det, förutom
vad som angivits ovan, även bidrar till möjligheterna att rekrytera
och behålla kompetenta medarbetare.

Då optionerna i Optionsprogrammet är syntetiska, leder
Optionsprogrammet inte till någon utspädning i aktieägandet.

För att genomföra Optionsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar om de huvudsakliga villkoren för att utfärda syntetiska
optioner enligt nedan. Förslaget har utarbetats tillsammans med
externa rådgivare samt har behandlats och därefter antagits av
styrelsen.

Huvudsakliga villkor för Optionsprogrammet
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ansvara för den närmare
utformningen och hanteringen av Optionsprogrammet inom ramen för
nedan angivna riktlinjer och enligt följande huvudsakliga villkor.

1. Samtliga tillsvidareanställda i Wallenstam, varav sex personer
idag utgör ledande befattningshavare, ska erbjudas att förvärva
syntetiska optioner. Styrelseledamöter i Wallenstam omfattas inte av
erbjudandet. Totalt ska högst 5 000 000 syntetiska optioner ges ut i
Optionsprogrammet. Fördelningen av de syntetiska optionerna bland de
anställda ska beslutas av styrelsen, eller den styrelsen utser,
varvid bl...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.