Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Wärtsilä Corporation: Wärtsiläs halvårsrapport januari-juni 2018

Wärtsilä Oyj Abp HALVÅRSRAPPORT 19.7.2018 kl. 8.30 lokal tid

WÄRTSILÄS HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES POSITIVT
Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs halvårsrapport
januari-juni 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns
som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2018/q2/startsida/ och på
Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET

- Orderingången ökade med 14% till 1.553 miljoner euro (1.363)
- Omsättningen minskade med 3% till 1.246 miljoner euro (1.290)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,25 (1,06)
- Det jämförbara rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 123
miljoner euro (122), dvs. 9,8% av omsättningen (9,5)

- Resultatet per aktie steg till 0,13 euro (0,12)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 41 miljoner euro (2)
CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2018
- Orderingången ökade med 10% till 3.060 miljoner euro (2.776)
- Omsättningen var stabil och uppgick till 2.312 miljoner euro (2.295)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,32 (1,21)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro (204),
dvs. 9,1% av omsättningen (8,9)

- Resultat per aktie steg till 0,22 euro (0,21)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -1 miljoner euro
(3)

- Orderstocken ökade med 16% och uppgick till 5.904 miljoner euro
(5.089) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka
något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan
utvecklas enligt följande:

· Bra inom Services även om bränsleprisutvecklingen och ökande
spänningar i världshandeln utgör riskfaktorer.

· Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara
energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna
stöder behovet av decentraliserad och flexibel
kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk,
energilagring och smart integration.

· Bra inom Marine Solutions (höjd från solid) tack vare en bred
produktmix och marknadsexponering.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 2.336
miljoner euro (2.087). Siffran omfattar mest leveranser av
utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad
transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer
från orderstocken.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
"Den positiva utvecklingen i orderaktiviteten fortsatte under andra
kvartalet 2018. Även om antalet fartygsbeställningar var något lägre
än väntat resulterade vår omfattande portfölj av lösningar och en
gynnsam fartygsbeställningsmix i att Marine Solutions orderingång
utvecklades positivt. Jag är nöjd över att efterfrågan på
avgasreningslösningar har ökat när det gäller både nybyggen och
efterinstallationer till följd av regelverket för svavelutsläpp som
träder i kraft 2020. Inom affärsområdet Services har vi också noterat
ett fortsatt intresse för serviceavtal, och avtalet att optimera
Wärtsiläs styrpropellrar installerade ombord Transoceans fartyg var
ett av kvartalets höjdpunkter. Marknadstrenderna var fortfarande
gynnsamma för affärsområdet Energy Solutions, och vår projektpipeline
ger oss förtroende för att aktiviteten kommer att öka under andra
halvåret.

Under andra kvartalet påverkades omsättningen av timingen av
kraftverksleveranser och av att kunder fortsatte att begränsa
investeringar till endast nödvändiga reparationer och
underhållsåtgärder. Rörelseresultatet var i linje med fjolåret.
Framöver förväntar vi oss att leveranserna kommer att koncentreras
mot slutet av året. Förbättringen av transaktionstjänster och
effekten av detta på koncernens försäljningsmix kommer att ha en
central betydelse för utvecklingen av vår lönsamhet under andra
halvåret. Inverkan av den ökade geopolitiska osäkerheten på kundernas
beslutsfattande är fortfarande en riskfaktor.

Att maximera en förnybar energiförsörjning är en nyckelfaktor för att
garantera en hållbar och lönsam framtid för energisektorn. Därför har
Wärtsilä utvecklat en ny vision för energimarknaden. Vårt mål är att
leda omvandlingen av energisektorn mot en framtid som till 100
procent använder förnybar energi med hjälp av flexibel kapacitet. I
kombination med vår vision Smart Marine stärker detta vårt engagemang
för utveckling av hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi."

NYCKELTAL

MEUR 4-6/ Juste Föränd 1-6/ Juste- Föränd- Juste-
2018 - - 2018 rad ring rad
rad ring 1-6/ 2017 2017
4-6/
2017

Orderingång 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644

Orderstock i slutet av 5 904 5 089 16% 5 100
perioden
Omsättning 1 246 1 290 -3% 2 312 2 295 1% 4 911

Rörelseresultat¹ 111 114 -3% 196 189 3% 538
% av omsättningen 8,9 8,8 8,5 8,2 11,0
Jämförbart 123 122 1% 211 204 3% 576
rörelseresultat
% av omsättningen 9,8 9,5 9,1 8,9 11,7
Jämförbart justerat 134 130 2% 232 221 5% 612
EBITA
% av omsättningen 10,7 10,1 10,0 9,6 12,5
Resultat före skatter 102 99 3% 178 170 5% 491
Resultat/aktie, EUR 0,13 0,12 0,22 0,21 0,63
Rörelseverksamhetens 41 2 -1 3 430
kassaflöde
Räntebärande lån, netto 642 299 234
vid slutet av perioden
Bruttoinvesteringar 232 20 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,14 0,10

¹Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2018 omfattade
kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 12 miljoner euro
(8) och 15 miljoner euro (14) under rapportperioden januari-juni
2018.

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15
Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva
metoden. Halvårsrapporten är förenlig med den nya standarden, och
jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har
justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine
Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av
vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens
siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs
bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till
591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna
har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, torsdagen den 19.7.2018
kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade
webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande
adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1784107&s=1&k=23BA6A517FD0A0B623...

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress:
http://emea.directeventreg.com/registration/9493289. Ni erhåller
konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem
uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga
av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på
ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets
webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med
betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska
prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick
Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000
anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i
över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wartsila-corporation/r/wartsilas-halvarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/15003/2577002/880603.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.