Du är här

2016-01-27

Wärtsilä Oyj Abp: Kallelse till Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 27.1.2016, kl 9.00

Kallelse till Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 3.3.2016 kl 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum,
adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland. Emottagandet av personer
som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.30.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2015

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

- Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2015 utbetala en dividend på
1,20 euro/aktie. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutbetalningen 7.3.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning
som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas
14.3.2016.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

- Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvoden
under 2016 betalas på följande sätt: ordföranden 132.000 euro,
viceordföranden 99.000 euro och övriga medlemmar 66.000 euro per medlem.
Dessutom föreslår styrelsens nomineringskommitté att för varje medlem betalas
600 euro per styrelsemöte där medlemmen varit närvarande. För mötets
ordförande betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Nomineringskommittén
föreslår även att för varje medlem i nominerings- och ersättningskommittén
betalas 700 euro per kommittémöte där medlemmen varit närvarande och för
varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per kommittémöte där
medlemmen varit närvarande, för mötenas ordförande betalas mötesarvodet
förhöjt med 100%. Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas
ca 40% i Wärtsilä aktier och återstoden betalas i pengar. Från denna
kontantsumma innehålles skatt på hela årsarvodet. Mötesarvodet betalas i
pengar. Dessutom ersättes eventuella resekostnader enligt bolagets
resereglemente.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

- Styrelsens nomineringskommitté föreslår att att antalet styrelsemedlemmar är
8.

12. Val av styrelseledamöter

- Styrelsens nomineringskommitté föreslår att till styrelsen återväljs Maarit
Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius,
Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo.
- Alla personer har gett sitt samtycke till uppgiften. Dessutom har de ovan
nämnda personerna meddelat bolaget att om de väljs, kommer de att välja
Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande.

13. Beslut om revisorns arvode

- Styrelsens revisionskommitté föreslår, att revisorns arvode bli fastställt
enligt räkning.

14. Val av revisor

- Styrelsens revisionskommitté föreslår att CGR-samfundet KPMG Oy Ab återväljs
till bolagets revisor för år 2016.

15. Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

a) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen till att besluta
om förvärv av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar enligt följande
villkor:
- Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av sammanlagt högst 19.000.000
stycken bolagets egna aktier, vilket utgör 9,63% av bolagets samtliga aktier.
- Egna aktier kan förvärvas med bolagets fria egna kapital, varvid förvärven
minskar bolagets utdelningsbara vinstmedel. Aktierna kan förvärvas i
offentlig handel till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för
förvärvet på NASDAQ Helsinki Oy.
- Aktierna kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att
finansiera eller genomföra företagsköp eller andra arrangemang, eller för att
annars överlåtas vidare, för att behållas av bolaget eller för att
ogiltigförklaras.
- Styrelsen besluter om alla övriga villkor angående förvärvet av egna aktier.
Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav.
- Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande
ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans
beslut.

b) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen till att besluta
om avyttring av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar enligt
följande villkor:
- Styrelsen bemyndigas att avyttra sammanlagt högst 19.000.000 stycken
bolagets egna aktier, vilket utgör 9,63% av bolagets samtliga aktier.
- Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning de egna
aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier
på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier.
- Aktierna kan överlåtas som vederlag bl.a. i företagsförvärv eller andra
arrangemang på det sätt och i den utsträckning som styrelsen besluter.
Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i
offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp.
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående
avyttringen av egna aktier.
- Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna aktier gäller tre år från
bolagsstämmans beslut, och bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman
5.3.2015 givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna
aktier.

16. Styrelsens förslag för ändring av bolagsording 2§ (Föremål för bolagets
verksamhet) och 8§ (Kallelse till bolagsstämma)

- Föreslås att bolagsordningens 2§ uppdateras enligt följande för att bättre
motsvara bolagets nuvarande verksamhet:
"Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja
mekaniska och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja
reservdelar samt erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och
energimarknaderna antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och
intresseföretag. Bolaget kan även erbjuda finansierings-, planerings- och
konsulttjänster samt idka annan industriell och kommersiell affärsverksamhet.
Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet."

- Föreslås, att bolagsordningen 8§ ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen
skall publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

17. Donationer till högskolor

- Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om
högst 1.300.000 euro till högskolor och universitet under 2016 och 2017. Den
främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet.

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Wärtsilä Oyj Abp:s internetsidor
www.wartsila.com/sv/investerare. Wärtsilä Oyj Abp:s elektroniska
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast
11.2.2016. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av handlingarna och kallelsen skickas
på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan
nämnda internetsidor från och med 17.3.2016.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 22.2.2016 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 29.2.2016 kl. 16.00, vid vilken
tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan
göras:
a) per e-post: yk@wartsila.com
b) på bolagets internetsidor: www.wartsila.com/bs_anmalan
c) per telefon (vardagar kl. 09.00-12.00) på numret +358 10 709 5282/Anita
Nenonen
d) per fax på numret +358 10 709 5701; eller
e) skriftligt till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531
Helsingfors, Finland.
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, födelsedag, telefonnummer
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Wärtsilä
Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare av förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på
bolagsstämmans avstämningsdag 22.2.2016 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande
förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast
29.2.2016 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas
del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan
till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare
av de förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid
ovan nämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med
anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Wärtsilä Oyj Abp,
Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens
utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.