Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

Wärtsilä Oyj Abp PUOLIVUOTISKATSAUS 20.7.2016 klo 8.30

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

VOLYYMIT KEHITTYIVÄT TASAISESTI HAASTAVILLA MARKKINOILLA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2016 tammi-kesäkuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla
osoitteessahttp://www.wartsilareports.com/fi-FI/2016/q2/etusivuja Wärtsilän
verkkosivuillawww.wartsila.com.
KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä kasvoi 3% 1.194 milj. euroon (1.159)
- Liikevaihto laski 3% 1.196 milj. euroon (1.230)
- Tilaus-laskutussuhde 1,00 (0,94)
- Vertailukelpoinen liiketulos 122 milj. euroa eli 10,2% liikevaihdosta (137
milj. euroa ja 11,1%)
- Tulos/osake 0,19 euroa (0,54)
- Liiketoiminnan rahavirta 202 milj. euroa (47)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2016

- Tilauskertymä kasvoi 1% 2.465 milj. euroon (2.443)
- Liikevaihto laski 2% 2.163 milj. euroon (2.218)
- Tilaus-laskutussuhde 1,14 (1,10)
- Vertailukelpoinen liiketulos 206 milj. euroa eli 9,5% liikevaihdosta (237
milj. euroa ja 10,7%)
- Tulos/osake 0,49 euroa (0,97)
- Liiketoiminnan rahavirta 189 milj. euroa (84)
- Tilauskanta laski 5% ja oli kauden lopussa 5.083 milj. euroa (5.325)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden
(vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5-13,0%.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:

"Vuoden 2016 alkupuoliskon kehitys oli tyydyttävää siihen nähden, että
toimintaympäristö on edelleen haastava.
Liikevaihto pysytteli suunnilleen viime vuoden tasolla, mutta liiketulosta
painoivat vähentyneet voimalaitostoimitukset ja energiamarkkinoiden tiukka
kilpailu. Odotamme, että laitetoimitukset painottuvat loppuvuodelle.
Tilauskertymän kehitys oli vakaata pääasiassa voimantuotantoalan
maltillisesti parantuneen tilanteen ansiosta, mikä edesauttoi Energy
Solutions -liiketoiminnan tilausten kasvua. Marine Solutions -liiketoiminnan
tilaukset pysyivät myös suhteellisen hyvällä tasolla vähäisistä
alustilauksista huolimatta, sillä risteilyalus- ja
matkustajalauttamarkkinoilla uudistettiin aluskantaa aktiivisesti.
Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuotta hitaammin, mutta
odotamme parantuneen aktiviteetin piristävän volyymejä tulevien neljännesten
aikana. Loppumarkkinoiden tämänhetkisten suuntausten ja maailmantalouden
lisääntyneen epävarmuuden vuoksi pidämme loppuvuoden kysynnän kehitysnäkymät
varovaisina.

Kasvun hakeminen innovatiivisista ratkaisuista on yksi Wärtsilän strategian
kulmakivistä, ja siksi olenkin erittäin
innostunut Wärtsilän Eniram-hankinnasta. Eniram on energiahallinnan ja
analytiikan ratkaisuihin erikoistunut
teknologiayritys, joka tukee digitaalista tarjontaamme ja vahvistaa
osaamistamme data-analytiikassa, mallinnuksessa ja suorituskyvyn
optimoinnissa. Kauppa on tärkeä panostus Wärtsilän digitaaliseen
tulevaisuuteen. Kerroimme toisen neljänneksen aikana myös toisesta
yrityskaupasta: American Hydro -hankinta vahvistaa läsnäoloamme ja
osaamistamme huollon teollisuus- ja vesivoimamarkkinoilla."

AVAINLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 2015 |
| Tilauskertymä 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932 |
| Tilauskanta kauden lopussa 5 083 5 325 -5% 4 882 |
| Liikevaihto 1 196 1 230 -3% 2 163 2 218 -2% 5 029 |
| Liiketulos1 96 137 -30% 179 237 -24% 587 |
| % liikevaihdosta 8,0 11,1 8,3 10,7 11,7 |
| Vertailukelpoinen liiketulos 122 137 -11% 206 237 -13% 612 |
| % liikevaihdosta 10,2 11,1 9,5 10,7 12,2 |
| Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 131 144 -9% 224 250 -11% 643 |
| % liikevaihdosta 10,9 11,7 10,3 11,3 12,8 |
| Tulos ennen veroja2 58 140 -59% 138 222 -38% 553 |
| Tulos/osake, euroa2 0,19 0,54 0,49 0,97 2,25 |
| Liiketoiminnan rahavirta 202 47 189 84 255 |
| Korolliset nettovelat kauden lopussa 517 495 372 |
| Bruttoinvestoinnit 71 297 346 |
| Nettovelkaantumisaste 0,25 0,25 0,17 |
| 1Vuoden 2016 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
|sisälsivät 26 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, josta 17 milj. euroa oli |
|alaskirjauksia. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2016 rakennejärjestelykulut |
|olivat 27 milj. euroa. |
| 2Vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen on tehty noin 42 milj. euron |
|alaskirjaus liittyen Winterthur Gas&Diesel -yhteisyrityksen myyntiin, |
|realisoituneisiin Brasilian projekteihin liittyviin valuuttakurssitappioihin |
|ja muihin saataviin. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKKINANÄKYMÄT

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden
odotetaan säilyvän haastavina
taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talous
on kehittynyt odotettua hitaammin, sähkön kysynnän kasvu ja
infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus tukevat edelleen
voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaiden hidas talouskasvu rajoittaa
edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa,
jossa kaasuun perustuvan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä.
Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja
investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi
hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa
jalansijaa kaikkialla maailmassa. Sähkömarkkinoita kehitetään vastaamaan
joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja.
Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä
markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina.
Ylikapasiteetti rajoittaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntää.
Lisäksi öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien
kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalusmarkkinoilla öljyn ja
kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino haittaavat LNG-
ja LPG-kuljetusalusten kysyntää. Matkustajalaivojen näkymät pysyvät
myönteisinä. Risteilijöiden kysyntää tukee erityisesti matkustajamäärien
lisääntyminen Aasiassa. Lauttojen tilauksia puolestaan tukee Euroopan
aluskannan uudistaminen, uusien päästöjä koskevien lainsäädäntöjen
mahdollinen käyttöönotto ja suotuisat laivanrakennushinnat.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja
segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden
ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen
teknologiaan tasapainottavat sitä, että vanhempien asennusten huollolle on
vähemmän kysyntää ja että kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehitys on
epävarmaa. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain
tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät
ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä
tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Huoltosopimusten piirissä olevan
asennetun laitekannan kasvu osoittaa sekä merenkulku- että
voimalaitosasiakkaiden kiinnostusta pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 20. heinäkuuta 2016
kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä
puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata
osoitteessa:http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1214185&s=1&k=58BDF371EA04A78F20....

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa
osoitteessa:http://emea.directeventreg.com/registration/37473381. Saatte
puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet.
Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6
mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia
laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin
samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja
kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.
Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden
ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja
kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia
euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä
yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä.
www.wartsila.com

Osavuosikatsaus Q2 2016
http://hugin.info/131481/R/2029371/754714.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

HUG#2029371

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.