Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-27

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2016

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.1.2017 klo 8.30

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2016

HYVÄ NELJÄS VUOSINELJÄNNES TUKI TYYDYTTÄVÄÄ SUORITUSTA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2016.
Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä
pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla
osoitteessahttp://wartsilareports.com/fi-FI/2016/q4/etusivuja Wärtsilän
verkkosivuillawww.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä laski 6% 1.324 milj. euroon (1.403)
- Liikevaihto laski 2% 1.559 milj. euroon (1.590)
- Tilaus-laskutussuhde 0,85 (0,88)
- Vertailukelpoinen liiketulos liiketulos kasvoi 253 milj. euroon eli 16,3%
liikevaihdosta (215 milj. euroa ja 13,5%)
- Tulos/osake 0,87 euroa (0,79)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 235 milj. euroon (176)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2016
-
Tilauskertymä oli vakaat 4.927 milj. euroa (4.932)
-
Liikevaihto laski 5% 4.801 milj. euroon (5.029)

-Tilaus-laskutussuhde 1.03 (0.98)

- Vertailukelpoinen liiketulos laski 583 milj. euroon eli 12,1% liikevaihdosta
(612 milj. euroa ja 12,2%)

- Tulos/osake laski 1,79 euroon (2,25)

- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 613 milj. euroon (255)

- Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.696 milj. euroa (4.882)

- Osingon ehdotetaan nousevan 8% 1.30 euroon per osake (1.20). Yleistyvän
käytännön mukaisesti, osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä
maaliskuussa ja syyskuussa.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Wärtsilä on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa toimialan käytännön mukaiseksi
vuodesta 2017 alkaen. Wärtsilä lopettaa numeerisen taloudellisen ohjeistuksen
antamisen liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Sen sijaan Wärtsilän
ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin yhtiön
markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä antaa edelleen joitakin taloudellisia tietoja,
kuten arvion tilauskannan toimituksista kuluvan vuoden aikana, sekä keskeistä
tietoa asioista, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen.

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017
suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain
tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

* Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä
on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
* Vankka Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden
sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti
uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun
perustuvan voimantuotannon tarvetta.
* Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen
näkymät säilyvät myönteisinä, kauppalaiva-, kaasunkuljetusalus- ja
offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin
kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana
3.143 milj. euroa (3.097), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions ja Energy
Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin
tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan
merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions
-liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien
kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän
kehityksen odotetaan jatkuvan.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Ylsimme vuoden 2016 tarkistettuihin tavoitteisiin niin liikevaihdon kuin
kannattavuuden osalta onnistuneiden toimitusten, Services-liikevaihdon kasvun
ja viimeisellä neljänneksellä tapahtuneen projektijakauman parantumisen
ansiosta. Olen tyytyväinen kassavirran myönteiseen kehitykseen, joka oli
pitkälti käyttöpääoman hallinnan tehostamisen ansiota.

Meritse tapahtuvan kaupan heikko kasvu, öljyn ja kaasun matalat hinnat sekä
asiakkaiden taloudelliset haasteet rasittivat meriteollisuuden liiketoimintaa
koko vuoden ajan. Tämän vuoksi alustilaukset laskivat poikkeuksellisen
alhaiselle tasolle. Wärtsilän tilauskertymä kehittyi hyvin huomioiden nämä
haasteet. Myönteistä kehitystä siivitti pääasiassa energiamarkkinoiden
positiivinen vire. Sähkön kysynnän kasvu ja energiapolitiikoissa tapahtuneet
muutokset vauhdittivat Wärtsilän energiantuotantoratkaisujen kysyntää niin
kehittyvillä markkinoilla kuin teollisuusmaissa. Etenkin offshore-palvelujen
markkinoilla koetuista haasteista huolimatta Services-liiketoiminnan kehitys
oli vankkaa.

Wärtsilässä on käynnissä mittava digitalisoituminen. Olen innoissani tästä
muutoksesta, jonka myötä pystymme kehittämään tarjontaa asiakkaille ja
tehostamaan omaa toimintaamme. Luodaksemme vahvat edellytykset Wärtsilän
digitalisoitumisen onnistumiselle nimitimme kuluneen vuoden aikana
johtokuntaan digijohtajan sekä hankimme Eniramin. Jatkossa tavoitteemme on
muokata markkinoita keräämällä ja käyttämällä dataa tehokkaasti.

Odotamme liiketoimintaympäristömme pysyvän pitkälti muuttumattomana vuonna
2017. Meillä on hyvät valmiudet hyödyntää nykyisiä kehitystrendejä, joissa
painottuvat parempi hyötysuhde ja muuttuvat energian tarpeet. Jatkamme työtä
saavuttaaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteemme."

AVAINLUVUT

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos |
| Tilauskertymä 1 324 1 403 -6% 4 927 4 932 0% |
| Tilauskanta kauden lopussa 4 696 4 882 -4% |
| Liikevaihto 1 559 1 590 -2% 4 801 5 029 -5% |
| Liiketulos1 231 202 15% 532 587 -9% |
| % liikevaihdosta 14,8 12,7 11,1 11,7 |
| Vertailukelpoinen liiketulos 253 215 18% 583 612 -5% |
| % liikevaihdosta 16,3 13,5 12,1 12,2 |
| Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 262 224 17% 618 643 -4% |
| % liikevaihdosta 16,8 14,1 12,9 12,8 |
| Tulos ennen veroja 226 199 14% 479 553 -13% |
| Tulos/osake, euroa 0,87 0,79 1,79 2,25 |
| Liiketoiminnan rahavirta 235 176 613 255 |
| Korolliset nettovelat kauden lopussa 150 372 |
| Bruttoinvestoinnit 146 346 |
| Nettovelkaantumisaste 0,07 0,17 |
| 1Vuoden 2016 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
|sisältävät 22 milj. euroa (11) rakennejärjestelykuluja. Vertailukauden erät |
|sisältät myös 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviä kuluja ja muita |
|kustannuksia. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2016 rakennejärjestelykulut |
|olivat 48 milj. euroa (19), ja muut kustannukset 3 milj. euroa (6). |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus esittää, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona
1,30 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat
1.097.420.182,01 euroa, josta tilikauden voitto on 281.705.697,79 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan
kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan osakkaille, jotka
ovat täsmäytyspäivänä 6.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 13.3.2017. Toinen
erä 0,65 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2017 osakkaille, jotka ovat
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus päättää 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän
osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen
arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan
osingon täsmäytyspäivä olisi 14.9.2017 ja osingon maksupäivä 21.9.2017.
Mikäli Euroclear Finland Oy on ottanut uuden arvopaperikeskuksen
ydinjärjestelmän käyttöön ennen hallituksen kokousta syyskuussa 2017, osingon
maksupäivän odotetaan aikaistuvan muutamalla päivällä.

Vuosikertomus 2016, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen
toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja
osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.
ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään perjantaina 27.1.2017
kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä
puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata
osoitteessa:http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1341102&s=1&k=8AF7CAE8285EF67AE4....
Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa
osoitteessa:http://emea.directeventreg.com/registration/46314279. Saatte
puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet.
Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6
mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia
laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin
samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

----------------------------------
| Marco Wirén Atte Palomäki |
|Talousjohtaja |
| Viestintäjohtaja |
----------------------------------
Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja
kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.
Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden
ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja
kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia
euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä
yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq
He...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.