Du är här

2016-01-27

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2015

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 27.1.2016 kl. 8.30 lokal tid

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2015

SOLID UTVECKLING TROTS UTMANANDE LÄGE PÅ MARKNADEN
Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2015. En
pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till
detta meddelande. Rapporten finns också på
adressenhttp://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q4/startsida/och
Wärtsiläs webbsidorwww.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET

- Orderingången minskade med 8% till 1.403 miljoner euro (1.522)

- Omsättningen ökade med 3% till 1.590 miljoner euro (1.549)

- Orderingång jämfört med faktureringen 0,88 (0,98)
- EBITA 224 miljoner euro, dvs. 14,1% av omsättningen (202 miljoner euro, dvs.
13,1%)

- Rörelseresultatet före engångsposter 215 miljoner euro, dvs. 13,5% av
omsättningen (196 miljoner euro, dvs. 12,7%)

- Resultat per aktie 0,79 euro (0,60)

- Kassaflöde från rörelseverksamheten 176 miljoner euro (212)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2015

- Orderingången minskade med 3% till 4.932 miljoner euro (5.084)

- Omsättningen ökade med 5% till 5.029 miljoner euro (4.779)

- Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (1,06)
- EBITA 643 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (594 miljoner euro, dvs.
12,4%)
- Rörelseresultatet före engångsposter 612 miljoner euro, dvs. 12,2% av
omsättningen (569 miljoner euro, dvs. 11,9%)
- Resultat per aktie 2,25 euro (1,76)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 255 miljoner euro (452)
- Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 4.882 miljoner euro (4.530) i
slutet av perioden
- Dividendförslag 1,20 euro per aktie

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2016

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-5% under 2016, medan
rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) förväntas vara
12,5-13,0%.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA

"Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas
fortsatta tillväxt hjälpte oss att nå målen för 2015. Omsättningen ökade med
5%, och lönsamheten var 12,2%. Dessutom förbättrades orderingången inom
utrustningsverksamheten gradvis mot slutet av året. Vi kan vara nöjda över
våra prestationer med beaktande av den tuffa operativa miljön.

Services var helt klart stjärnan i år, eftersom både orderingången och
omsättningen ökade tvåsiffrigt. Vår framgång byggde på vårt fokus på riktad
försäljning och ett förbättrat värdeförslag samt på våra kunders ökande
efterfrågan på service som optimerar prestandan. Vi kommer att jobba aktivt
för att säkerställa att utbudets utveckling fortsätter under 2016. Ett annat
viktigt fokusområde kommer att vara kassaflödet, som 2015 påverkades negativt
av tajmningen av kraftverksleveranserna.

Under 2016 förväntar vi oss inga större förändringar i marknadsläget jämfört
med året innan. Den positiva utvecklingen på servicemarknaden väntas
fortsätta, medan energimarknaden förblir utmanande och överkapacitet och låga
oljepriser fortsätter att begränsa efterfrågan på nya fartyg. Trots våra
försiktiga marknadsutsikter har vi en bra position och kan dra nytta av den
ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven.
Digitalisering kommer att driva vår verksamhet allt starkare. Dataanalys gör
det möjligt för oss att optimera både våra kunders verksamhet och våra egna
interna processer och prestationer. Med beaktande av vår solida orderbok och
projektpipeline, tillväxten inom affärsområdet Services och vårt fokus på
fortlöpande utveckling förväntar vi oss en svag ökning i omsättningen och de
operativa marginalerna under 2016."

NYCKELTAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 10-12/2015 10-12/2014 För-änd-ring 1-12/2015 1-12/2014 För-änd-ring |
| Orderingång 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3% |
| Orderstock i slutet av perioden 4 882 4 530 8% |
| Omsättning 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5% |
| Rörelseresultat (EBITA)1 224 202 11% 643 594 8% |
| % av omsättningen 14,1 13,1 12,8 12,4 |
| Rörelseresultat (EBIT)2 215 196 10% 612 569 8% |
| % av omsättningen 13,5 12,7 12,2 11,9 |
| Resultat före skatter 199 157 553 494 |
| Resultat/aktie, EUR 0,79 0,60 2,25 1,76 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde 176 212 255 452 |
| Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 372 94 |
| Bruttoinvesteringar 346 94 |
| Nettoskuldsättningsgrad 0,17 0,05 |
| 1EBITA visas utan engångsposter samt avskrivningar på förvärvsrelaterade |
|övervärden. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 13 miljoner |
|euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro relaterade till |
|omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juli och 3 miljoner euro |
|till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på |
|förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 9 miljoner euro (6). Under |
|rapportperioden januari-december 2015 uppgick engångsposterna till 25 |
|miljoner euro (47), av vilka 19 miljoner euro relaterade till |
|omstruktureringsprogrammet och 6 till företagsförvärv och övriga kostnader. |
|Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 32 miljoner euro |
|(26). |
| 2EBIT visas utan engångsposter. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKNADSUTSIKTER

Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli
utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den
långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den
ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för
infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I OECD-länderna
begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya
kraftverk, och i Europa skjuts investeringar upp på grund av att utformningen
av den nya elmarknaden ännu inte är klar. Det låga priset på gas och den
positiva utvecklingen i elmarknadens struktur stöder efterfrågan i USA.
Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i
världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering,
såsom vind- och solkraft, kräver flexibla lösningar för att balansera
kraftförsörjningssystemen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den
nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar.
Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att
fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande en utmaning.
Överkapacitet begränsar efterfrågan på nybyggen och det låga oljepriset
fortsätter att påverka investeringar i offshoreprospektering och utveckling.
Orderingången för gastankfartyg väntas förbli normal tack vare den fortsatta
efterfrågan på LPG i Asien. Utsikterna för kryssningsfartyg och
passagerarfärjor är positiva till följd av den ekonomiska återhämtningen i
Europa och USA samt det ökande intresset för kryssningar i Asien.
Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Den ökande
miljömedvetenheten och regelverken bidrar till att främja gasdrift i större
utsträckning på marinmarknaden.

Utsikterna för servicemarknaden är positiva på grund av tillväxtmöjligheter
inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av
medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till
gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av
äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på
kort sikt inom handelsfartyg. De gynnsamma effekterna av det låga oljepriset
på de operativa kostnaderna väntas fortsätta att stöda efterfrågan på service
av installationer som drivs med oljebaserade bränslen. Inom offshore väntas
ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera
för utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är
fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är
fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både
marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av
långfristiga serviceavtal.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,20 euro per aktie ska betalas för
räkenskapsåret 2015. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till
1.052.581.243,14 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 276.747.007,02
euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden
betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som
förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 7 mars
2016. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 14 mars 2016.
Årsredovisningen 2015, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är
tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och
www.wartsilareports.com vecka 6.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, onsdagen 29.1.2015 kl. 10.00
finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och
telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande
adress:http://wcc.webeventservices.co...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.