Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Waystream Holding AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 - WAYSTREAM HOLDING AB (PUBL)

Perioden i sammandrag

1 oktober - 31 december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 16 730 (15 314) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 979 (3
654) tkr

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -47 (2 141) tkr
· Periodens resultat efter skatt, kostnader av engångskaraktär
borträknade, 868 (2 141) tkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 759
(-427) tkr

1 januari - 31 december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 56 446 (53 398) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 6 235 (10
431) tkr

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 227 (5 246) tkr
· Periodens resultat efter skatt, kostnader av engångskaraktär
borträknade 2 414 (5 246) tkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 030 (9
011) tkr

· Föreslagen utdelning 0kr
Koncernen i sammanfattning

2015 2014 2015 2014
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 16 730 15 314 56 446 53 398
EBITDA 1 979 3 654 6 235 10 431
EBIT * (rörelseresultat) 1 316 2 898 3 099 7 528
Resultat efter finansiella poster 289 2 795 468 7 213
Rörelsemarginal 8% 19% 5% 14%
Vinst per aktie - 0,3 - 0,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 759 -427 5 030 9 011
Disponibla medel 21 809 6 123 21 809 6 123
Balansomslutning 73 678 48 284 73 678 48 284
Soliditet 67% 43% 67% 43%

* Rörelsens resultat, kostnader av engångskaraktär borträknat

KOMMENTAR FRÅN VD JOHNNY HEDLUND:

Så har vi nu lämnat vår första kvartalsrapport som noterat bolag på
Nasdaq First North. Det har varit ett spännande men också arbetsamt
kvartal med fokus på noteringen, den i anslutningen framgångsrika
emissionen och naturligtvis vår försäljning. Vi följer vår
strategiska plan med fokus på expansion, både inom Norden och
internationellt, och vi ser ett stort intresse för våra lösningar och
produkter. På det hela taget är vi nöjda med kvartalet samtidigt som
vi är ivriga att expandera vidare och nå nya framgångar.

Vår försäljning under kvartalet har gått bra. Vi ser en fortsatt trend
av god utbyggnadstakt i Norden vilket är orsaken till att
försäljningen ökar till 16,7 MSEK i fjärde kvartalet, en ökning om 9%
jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningstakten för
kvartalet är också högre än helårets tillväxt vilket är en trend vi
ser håller i sig. Under 2015 var tillväxten 6% och försäljningen 56,4
MSEK, vilket var i linje med vår förväntan.

Det är framför allt vår hemmamarknad, det vill säga Norden med Sverige
och Danmark i spetsen, som står för den största tillväxten. Delvis är
det en effekt av att marknaden i dagsläget är mer mogen här än i
övriga Europa. Vi får dock positiva signaler från andra marknader där
vi har närvaro. Till exempel slöt vi i november avtal med Vemi, en
polsk distributör med fokus på nätverk och säkerhet inom företags-
och telekommarknaden. För att maximera samarbetet har vi bland annat
genomfört utbildning med Vemis personal och några av deras
återförsäljare under december. Bland annat demonstrerades vår nya
plattform, MPC480, med positiva resultat efter att ha testats i
flertalet olika konfigurationer.

I Österrike har vår partner Optisis nått nya framgångar i sitt projekt
och vi ser stor potential där vilket förstås är glädjande. Hittills
har vårt samarbete resulterat i ett par mindre order men vår
bedömning är att vi ska få större klarhet i projektet och dess
storlek under första kvartalet. I Ryssland har vi också inlett tester
av vår plattform MPC480 tillsammans med en partner, vilka förväntas
slutföras under Q1 2016. Målmarknaden för vår ryska partner är
telekomoperatörer och myndighetsdrivna projekt. Även i Indien
genomför vi just nu utvärderingstester med ett antal tänkbara
partner, där våra produkter utgör ett värdefullt komplement till
deras befintliga portföljer vilka riktar sig till mindre och
medelstora operatörer.

I vår strävan mot tillväxt initierade vi under fjärde kvartalet två
rekryteringar, dels en internationell försäljnings- och
affärsutvecklingschef och dels en marknadsföringsspecialist. Båda
dessa rekryteringar är nu slutförda och från och med februari är
dessa nya medarbetare på plats. Affärsutveckling och försäljning samt
marknadsföring är prioriterade områden framöver och vi ser att det
finns potential för tvåsiffrig tillväxt i Norden och en total
tillväxt om drygt 20 procent för 2016, vilket är i linje med den
målsättning som kommunicerades i rapporten för tredje kvartalet
(prospektet).

Fokus framöver kommer vara att ta tillvara på de möjligheter som vi
ser och följa upp de intressanta dialoger med nya potentiella kunder
som vi fört under fjärde kvartalet. Vi är fulla av tillförsikt för
framtiden och vill tacka såväl styrelse som trogna aktieägare för ert
stöd. Av allt att döma så räknar vi med att 2016 ska bli ett för
Waystream framgångsrikt år.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 - 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/bokslutskommunike-2015-...
http://mb.cision.com/Main/13305/9924405/481761.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.