Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Waystream Holding AB: Waystream presenterar delårsrapport januari - juni 2018

Andra kvartalet kan utåt sett se lite stillsamt ut men i kulisserna
har vi arbetat på i oförminskad takt. Vi har fortsatt att trimma in
organisationen där ett fokusområde har varit nya arbetsprocesser för
produktutvecklingen. Vi har också fortsatt vårt arbete med att
implementera den nya internationella strategin som innebär att vi
ökat våra insatser på de marknader med störst potential och dragit
ner på insatserna på andra, mindre expansiva, marknader.

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet (1 april - 30 juni)

· Nettoomsättningen minskade med 16% jämfört med samma period
föregående år, 16 490 (19 677) tkr.

· Rörelseresultat uppgick till -3 374 tkr för perioden jämfört med 2
449 tkr för samma period föregående år.

· Resultat efter skatt uppgick till -2 751 (1 740) tkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 419 (5 101)
tkr.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,4 (0,3) kr.

Första sex månaderna (1 januari - 30 juni)

· Nettoomsättningen ökade med 7,6% jämfört med samma period föregående
år, 38 422 (35 711) tkr.

· Rörelseresultat uppgick till -3 634 tkr för perioden jämfört med 2
615 tkr för samma period föregående år.

· Resultat efter skatt uppgick till -2 965 (1 754) tkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 486 (12
156) tkr.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,4 (0,3) kr.

VD Mats Öberg kommenterar

Även om vi är nöjda med kvartalet ur ett flertal perspektiv gäller det
inte försäljningssiffrorna. Andra kvartalet var ovanligt svagt och vi
minskade vår nettoomsättning med 16% till 16 490 TSEK jämfört med
motsvarande period förra året.Den minskade omsättningen i kombination
med en lägre bruttomarginal, som sjunkit till 51% jämfört med 57%
motsvarande period förra året, påverkar givetvis också vårt resultat.
Rörelseresultat före avskrivningar för andra kvartalet uppgick till
-1 051 TSEK vilket kan jämföras med 3 910 TSEK för motsvarande period
förra året. Men tack vare ett fantastiskt första kvartal kan vi ändå
uppvisa en nettoomsättningsökning om 7,6% för första halvåret vilket
innebär att omsättningen landar på 38 422 TSEK samtidigt som vi kan
redovisa en vinst före avskrivningar på 1 025 TSEK.

Det finns flera bidragande orsaker till utvecklingen under kvartalet.
Vi ser att årets första starka kvartal i kombination med vintern
spelade en stor roll. Den inledande milda vintern gjorde att
utbyggnaden pågick ovanligt långt in på det nya året, vilket
genererade fler beställningar under första kvartalet. När sedan, sent
omsider, den ihållande kylan och tjälen kom pausades utbyggnaden
abrupt. Detta resulterade i stora lager hos våra kunder vilket
således påverkarmot vår försäljning under kvartalet.

En annan orsak är att Trafikverket försvårat utbyggnaden av fiber
längs vissa vägar på landsbygden. Regeringen, som har satt upp höga
mål avseende uppkoppling, har därför gett dem i uppdrag att ta fram
en ny modell för hur anläggningen av bredband ska gå till, ett arbete
som pågår nu och beräknas vara klart senast i november 2018.
Regeringen har varit tydlig att det är viktigt för Sveriges
konkurrenskraft att få fart på utbyggnaden igen. Vi ser dock att det
finns en viss risk till ytterligare eftersläpningar vad det gäller
orderingången framöver på grund av detta.

Utmaningarna på landsbygden har fört med sig att fokus hos Waystreams
kunder under 2018 legat på att uppgradera befintlig utrustning i
flerbostadshus. I dessa installationer, till skillnad mot
installationer i enfamiljsbostäder, nyttjas kopparkabel istället för
fiberkabel den sista biten till konsumenten. Detta innebär i sin tur
att behovet och således försäljningen av SFP-moduler, vilka omvandlar
ljus till elektricitet, är lägre än förväntat och därmed påverkas
marginalen för kvartalet negativt.

Trots vissa försvårande omständigheter fortsätter den svenska
bredbandsutbyggnaden och kunderna efterfrågar utrustning både för
nybyggnation som för uppgraderingar i nätet. Svenska statens mål om
att 98% av medborgarna ska ha tillgång till bredband om minst 1
Gbit/s i hemmet och på arbetet år 2025 är realistisk men kräver
fortsatt stimulans. Idag har ca 72% av hushållen tillgång till
fiberanslutning och därmed finns förutsättningarna att nå både
hastighetsmålet och andelen hushåll med tillgång.

Under kvartalet har vi ökat våra aktiviteter i Norrland och innan
halvårsskiftet fick vi också förnyat förtroende av Öresundskraft, där
vi under andra halvåret kommer att leverera ett relativt stort antal
Waystream MS4000 för deras fortsatta utbyggnad och uppgradering.
Extra glädjande är att Öresundskraft har valt våra nya kemikaliefria
accessprodukter som möter den svenska lagstiftningen gällande skatt
på kemikalier i viss utrustning. Därutöver har vi löpande fått
beställningar från våra befintliga kunder.

Internationellt arbetar vi nu mer fokuserat. Även om Norden ligger
långt före merparten av Europa vad det gäller fiberutbyggnad är det
inte färdigbyggt här och våra nordiska grannländer fortsätter att
vara viktiga för oss. Ett sådant exempel är Energi Fyn i Danmark som
parallellt med uppgradering till gigabit-hastighet bygger nytt till
såväl befintliga bostäder som inte har fiber som nya bostadsområden.

Utanför vår hemmamarknad Norden har vi gjort några mindre affärer i
Tyskland, Slovenien och Österrike. En marknad som vi bedömer
intressant är Italien och där har vi under kvartalet ökat våra
insatser. Vi har knutit till oss ytterligare en italiensk partner,
VOXplus, som är en systemintegratör med fokus på fibernätverk till
hemmen med internetleverantörer och stadsnät som kunder. Tillsammans
med Business Sweden och VOXplus arrangerade vi en workshop för ett
tjugotal potentiella kunder. Temat för workshopen var goda exempel
från Sverige och vi arbetar nu vidare med flera intressanta leads
därifrån. VOXplus la också en mindre första order under kvartalet.

I anslutning till workshopen var vi under andra kvartalet värdar för
ett besök från Open Fiber, som är Italiens största bolag inom
fiberutbyggnad. Under studiebesöket fick vi möjlighet att bland annat
visa hur Waystreams kunder levererar fiberbaserade tjänster i
Sverige.

Vårt arbetssätt och våra processer kring produktutveckling, teknik och
innovation har effektiviserats och vi ser nu hur detta börjar falla
på plats. Vi arbetar löpande med vidareutveckling av befintliga
produkter för att förbättra prestandan, men också för att kunna sänka
våra produktionskostnader. Parallellt med detta arbetar vi med
utveckling av nya tekniker och produkter som svarar mot marknadens
och våra kunders kommande behov. Vi anser att vi idag har en
produktportfölj som står sig väl i konkurrensen på marknaden. Men vi
är väl medvetna om den snabba utvecklingen i branschen och
målsättningen för vårt utvecklingsarbete är att vi även i framtiden
ska ligga i framkant.

Avslutningsvis, för att summera första halvåret, är det tydligt att
vårt målmedvetna arbete gjort att vår justerade strategi och
organisation nu börjat falla på plats. Effektiviseringar och nya
arbetssätt på säljsidan har till exempel resulterat i att vi aldrig
har fått in så många högkvalitativa leads som nu. Dessa leads ska vi
nu förvalta och utveckla, men vis av erfarenhet vet vi att det är
långa säljcykler i vår bransch. Med ett mer strategiskt fokuserat
bolag är vi bättre rustade att nå vår målsättning att ta positionen
som den pålitliga, innovativa och oberoende infrastrukturleverantören
som säkerställer att Sverige liksom övriga Europa kan dra nytta av
digitaliseringen till fullo.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
Email: mats.oberg@waystream.com

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2018 kl.08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/waystream-presenterar-d...
http://mb.cision.com/Main/13305/2598085/895532.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.