Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

WeAreQiiwi Interactive AB: Kallelse till årsstämma i WeAreQiiwi Interactive AB

Aktieägarna i WeAreQiiwi Interactive AB (publ) kallas härmed till
årsstämma ("Årsstämman") måndagen den 29 april 2019 kl 13.30 i
bolagets lokaler på Stora Torget 3, Alingsås.

Registrering påbörjas klockan 13:15.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB per onsdagen den 24 april 2019.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:

anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00
onsdagen den 24 april 2019; per post: WeAreQiiwi Interactive AB,
Stora Torget 3 441 30 Alingsås eller via e-mail till erik@qiiwi.com .
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer
dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som
företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst
ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltar-registrera sina aktier måste i god tid före den 24 april
2019 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
Årsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid
Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dag tecknad fullmakt.
Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget var den 27 mars 2019, 8 234 852
st, vilka samtliga har en röst vardera.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämma

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Val av en eller flera justeringsmän

5.Godkännande av förslaget till dagordning

6.Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

9.Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.

10.Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

11.Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter
och revisorssuppleanter

12.Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

13.Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med 1 000 000 aktier.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier
och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt
eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att
låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen,
dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner
styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om
de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 9 skall vara giltigt krävs att det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse (punkterna 10 och 11)

Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 110 000 kronor per år till
styrelseordförande samt vardera 70 000 kronor per år till ledamöter
som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är verksamma inom
bolaget förslås ett arvode om vardera 50 000 kronor per år, samt att
arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Naim
Messo som styrelsens ordförande, Johan Thorell och Andreas Gustafsson
som ledamot. Föreslås nyval av Daniel Grigorov. Andreas Bergström har
avböjt omval.

Daniel Grigorov (1977) är utbildad jurist och företagsekonom vid
Stockholms Universitet och har en lång erfarenhet från
dataspelsbranschen. Daniel började sin yrkeskarriär år 2004 som
licensansvarig på dataspelsförlaget Pan Vision där han hanterade
kontraktsförhandlingar med upphovsrättshavare och förvärv av
rättigheter för dataspelsproduktioner, innan han gick vidare till att
grunda förlaget Reset Media som bland annat gav ut
dataspels-tidskrifterna "Level" och "Robot". Mellan åren 2012-2017
hade Daniel i rollen som Managing Director det yttersta ansvaret för
etableringen och expansionen av IGN.com i norden (en av världens
ledande underhållningssiter med inriktning på dataspel). 2017-2018
grundade Daniel spelstudion Hi-Bit Studios, där han arbetade som
producent för studions första spel "198X", som lanseras på PC och
konsol under 2019. Sedan december 2018 arbetar Daniel som
affärsutvecklare på dataspelsförlaget Paradox Interactive AB (publ).

Till revisor föreslås omval av Martin Hammare Sonara Revision AB

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Stora Torget 3, Alingsås från och
med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Underlag och presentation av
föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på bolagets
hemsida.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och
Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har
sitt säte i Alingsås. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel
riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna Trivia, Match-3,
Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är "Adventures for Everyone".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/kallelse-till-ars...
https://mb.cision.com/Main/16264/2773616/1014531.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.