Du är här

2017-05-23

WeSC AB: Kommuniké från årsstämma 2017 i WeSC AB (publ)

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 23 maj 2017 beslutade stämman om
följande ärenden.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 23 maj 2017 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade
resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelse och
verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Theodor Dalenson, tillika
ordförande, och Johan Heijbel. Till nya styrelseledamöter valdes
Joseph Janus, Camilla Öberg och Johan Lindwall.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 200
000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till
envar av de övriga av stämman valda ledamöterna. Ledamot som är
anställd i koncernbolag har inte rätt till särskilt arvode.
Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget
bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.
Styrelseledamot äger rätt att fakturera för arbete som utförs utanför
styrelseuppdraget endast om styrelsen beslutar därom.

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Ersättning till
revisorn beslutades utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedning

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med
valberedningens förslag till principer, vilka i korthet innebär
följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter.
De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största
aktieinnehaven i bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens
ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat
på aktieägarstatistik från Euroclear per den sista bankdagen i den
månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje
år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits
Bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen ska arbeta fram förslag
rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet
styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och
arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom
av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Försäljning av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna
överlåtelsen av aktierna i bolagets dotterbolag The Shirt Factory AB
till det konsortium som tidigare lämnat lån till bolaget med pant i
dotterbolaget. Huvuddelen av lånet har lämnats av bolagets
styrelseordförande och Nove Capital Master Fund Ltd. Bolaget har
under våren initierat en försäljningsprocess av dotterbolaget men har
inte erhållit några indikativa bud som överstiger lånebeloppet.
Konsortiet har förklarat sig berett att förvärva aktierna av bolaget
till en köpeskilling motsvarande lånebeloppet jämte upplupen ränta.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 6 000
000 till högst 24 000 000 kronor till lägst 10 000 000 och högst 40
000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier
ändras från lägst 66 384 000 och högst 265 536 000 till lägst 100 000
000 och högst 400 000 000.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala
antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet
får motsvara högst det totala antalet utestående aktier i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission
av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt
och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.
Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor.

Verkställande direktörens anförande

I verkställande direktörens anförande vid stämman presenterades
bolagets nya fokus på premiumdesign och kvalitet. Man redogjorde för
planerna för märkets övergång till varuhus, premiumbutiker och
online-försäljning för vilket man har en treårsplan och man räknar
under denna tid med att bolaget ska kunna växa 20 - 30 %. Bolaget har
genomfört kostnadsbesparingar och man räknar med att framsteg kommer
att kunna påvisas i årsbokslutet för 2017. Målsättningen är att
bolaget år 2019 är lönsamt med rimliga marginaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50
00

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC.

WESC:s aktie handlas på First North Premier och bolagets Certified
Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2017-i-wesc...
http://mb.cision.com/Main/2578/2272144/678710.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.