Du är här

2018-03-13

WeSC AB: WeSC AB (publ) föreslår företrädesemission om cirka 32 MSEK

Stockholm, Sverige, 13 mars 2018

Styrelsen för WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") föreslår att
extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen
tillförs Bolaget cirka 32 MSEK, före emissionskostnader.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till cirka
60 procent av emissionslikviden.

Sammanfattning

· Aktieägare i WeSC har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie
per en (1) befintlig aktie.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19
april 2018.

· Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie.
· Teckningsperioden pågår mellan den 23 april 2018 och den 7 maj
2018.

· Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.

· För att möjliggöra Företrädesemissionen föreslås även
bolagsordningen att ändras vad avser gränserna för Bolagets
aktiekapital och antal aktier.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs i samband med slutfasen av
omstruktureringen och rekonstruktionen av dotterbolaget We
International AB. Omstruktureringen har bland annat inneburit att
WeSC dragit ned på den problemtyngda distributörsverksamheten och
licenserat ut 4 olika produktområden.

I tillägg har dotterbolaget WeSC America Inc. säkrat
produktionsfinansieringen för den Nordamerikanska marknaden samt
omstrukturerat e-handeln. Målsättningen med Företrädesemissionen är
att man skall kunna få en nystart i verksamheten utifrån ett
skuldfritt utgångsläge med smalare verksamhetsfokus.

Företrädesemissionen

Styrelsen för WeSC föreslår att en extra bolagsstämma, som avses
hållas den 12 april 2018, beslutar att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en
teckningskurs om 0,12 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya
aktier i WeSC i relation till hur många aktier de redan äger, varvid
en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en
(1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag
vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den
19 april 2018. Teckningsperioden för emissionen löper från och med
den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018, eller den senare dag
som bestäms av styrelsen för WeSC. Handel med teckningsrätter på
Nasdaq First North förväntas ske från och med den 23 april 2018 till
och med den 3 maj 2018.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i
Bolaget att öka med 267 838 845 aktier till 535 677 690 aktier och
aktiekapitalet öka med 24 208 131,94 SEK till 48 416 263,87 SEK,
vilket motsvarar en ökning med 100 procent. Den totala
emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 32 MSEK före
emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i
Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande
cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget
efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen är till cirka 60 procent säkerställd genom
teckningsförbindelser om att teckna aktier i Företrädesemissionen
från ett antal befintliga aktieägare.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

· 12 april 2018 Extra bolagsstämma
· 17 april 2018 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
· 18 april 2018 Första dag för handel exkl. teckningsrätt
· 19 april 2018 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
· 23 april-7 maj 2018 Teckningsperiod
· 23 april 2018 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
· 3 maj 2018 Sista dag för handel i teckningsrätter
· Omkring 9 maj 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Övrigt

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 april 2018. Kallelse till
extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är WeSCs legala rådgivare i samband med
Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50
00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och
bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8
503 015 50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc-ab--publ--foreslar-foretradesem...
http://mb.cision.com/Main/2578/2470641/804538.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.