Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

WeSC AB: WeSC AB (publ) har beslutat om företrädesemission av aktier om cirka 28 MSEK samt ändring av konvertibelvillkor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR
LEGALA RESTRIKTIONER.

Företrädesemission
Styrelsen i WeSC AB (publ), 556578-2496 ("WeSC" eller "Bolaget") har,
med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 maj 2017, beslutat att
genomföra en företrädesemission, där en befintlig aktie ger rätten
att teckna en ny aktie till kursen 0,25 kronor per aktie,
Teckningsförbindelser motsvarande 47 procent av företrädesemissionen
har lämnats, därutöver finns garanti avseende ytterligare 5 MSEK
motsvarande ytterligare cirka 18 procent av emissionen.
Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt att
användas till att stärka Bolagets finansiella ställning samt
likviditetssituation.

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ska
genomföras på följande villkor:

- Aktierna tecknas med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare, en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) nyemitterad
aktie till en teckningskurs om 0,25 kronor.

- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till
deltagande i företrädesemissionen är den 4 augusti 2017.

- Teckningsperioden löper från den 8 augusti 2017 till den 23 augusti
2017.

- Teckningsförbindelser motsvarande 47 procent av företrädesemissionen
har lämnats.

- Anmälningssedlar och annan information om företrädesemissionen
kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och på
www.mangold.com.

Bakgrund och motiv i sammandrag
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC. Bolaget har genomgått en strategisk och
organisatorisk omstrukturering och har ett fortsatt behov av att
stärka Bolagets finansiella ställning samt likviditetssituation för
att nå lönsamhet varför Bolaget nu genomför företrädesemission samt
ändring av konvertibelvillkor.

Teckningsförbindelser och garantier
Teckningsförbindelser har inkommit om 13,2 MSEK varav 10,7 MSEK har
ställts till bolagets förfogande genom inlåning. Därutöver finns
garantiförbindelser om ytterligare 5 MSEK vilket innebär att
emissionen genom teckningsförbindelser från större aktieägare och
garantiåtaganden är säkrad till 18,2 MSEK motsvarande cirka 65
procent.

Kapitalanvändning
Emissionslikviden från företrädesemissionen avses användas till att
stärka Bolagets finansiella ställning, stärka koncernens likviditet,
samt att nå lönsamhet.

Villkor för emissionen
Den 30 juni 2017 beslutade styrelsen i WeSC AB, med stöd av det
bemyndigande som lämnades av årsstämman den 23 maj 2017, om en
nyemission av högst 114 882 751 aktier med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs
Bolaget ca 28,7 MSEK före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 4 augusti 2017 är upptagen i den av
Euroclear förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje
innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i WeSC AB till en teckningskurs om 25 öre per aktie. Genom
företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med
högst 10 383 470,68 kronor från 10 383 470,68 kronor till 20 766
941,36 kronor och antalet aktier komma att öka med högst 114 882 751
stycken från 114 882 751 stycken till 229 765 502 stycken.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen infaller den 4
augusti 2017 och teckningsperioden löper under perioden 8 augusti -
23 augusti 2017, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för
teckning och betalning.

Preliminär tidsplan:

2 augusti 2017 - Sista dag för handel med aktier inklusive
teckningsrätt

3 augusti 2017 - Första dag för handel med aktier exklusive
teckningsrätt

21 juli 2017 - Offentliggörande av prospekt

4 augusti 2017 - Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter.
Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller
teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen.

8 - 21 augusti 2017 - Handel i teckningsrätter

8 - 23 augusti 2017 - Teckningsperiod

28 augusti 2017 - Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Konvertibelvillkorsändring
Styrelsen har även beslutat om villkorsändring för Bolagets utestående
konvertibler som emitterades på årsstämman den 8 juni 2016.
Konvertiblerna är inte föremål för handel. Bolaget har rätt att ändra
konvertibelvillkoren i syfte att revidera villkoren på sådant sätt
som Bolaget finner nödvändigt om inte detta medför en ekonomisk skada
för konvertibelinnehavaren. Detta villkor är att ses som ett
bemyndigande av styrelsen att besluta om villkorsändringar i nämnda
situationer. Med stöd av detta beslutade styrelsen om följande
ändringar av konvertibelvillkoren:

- Punkt 6, andra stycket ska efter ändringen ha följande lydelse:
Konverteringskursen ska vara 1,65 kronor per aktie. Sker konvertering
innan den 31 juli 2017 ska dock Konverteringskursen vara 35 öre per
aktie.

Styrelsens beslut motiveras med behovet av att stärka Bolagets
aktiekapital, minska Bolagets skuldsättning samt att ta bort
osäkerhetsfaktorer huruvida om och när konvertering ska ske under
löptiden. Beslutet är i både Bolagets och aktieägarnas intresse och
innebär inte en ekonomisk skada för någon av konvertibelinnehavarna.
Samtliga innehavare har samtyckt till ändringen.

Rådgivare
Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission som emissionsinstitut och
Lindwall Law Group som legal rådgivare i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50
00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 17:10 CET.

Kort om Bolaget
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på First North Premier och
bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503
015 50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc-ab--publ--har-beslutat-om-foret...
http://mb.cision.com/Main/2578/2300585/695422.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.