Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Wiema: Kallelse bolagsstämma Wiema

Aktieägarna i Wiema AB (publ), org. nr. 556872-5112, kallas till
årsstämma i Weimas lokaler, Florettgatan 18, i Helsingborg, den 30
juni klockan 16.00. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 juni 2017, dels
har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit
bolaget till handa senast den 22 juni 2017.

Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:
- per post till Wiema AB (publ), Box 7177, 250 07 Helsingborg,
- per e-post till info@wiema.com, eller
- per telefon 042-38 28 00 på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell
ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets
hemsida www.wiema.com. För beställning av anmälningsblankett gäller
samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. Anmälan per
telefon kan göras på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00. Observera
att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 20 juni, klockan
12.00.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år, om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten,
dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets
hemsida www.wiema.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller
samma postadress och telefonnummer som ovan angetts.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa senast den 20 mars 2017.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 20 juni
2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
12. Övriga beslutsfrågor - detaljer presenteras senare.
13. Stämmans avslutande.

Stämmohandlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra handlingar som
kommer att läggas fram på stämman enligt föreslagen dagordning ovan,
kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på
ovanstående adress från och med den 15 juni 2017. Handlingarna finns
då också publicerade på bolagets hemsida, www.wiema.com.

Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
hos bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 39 906 924. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Majoritetskrav
För giltigt beslut gällande förslaget i punkten 11 och krävs att
förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

___________________________
Helsingborg, juni 2017.
Wiema AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wiema/r/kallelse-bolagsstamma-wiema,c2280752
http://mb.cision.com/Main/11626/2280752/683308.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.