Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Wifog: Konvertibelemission - utnyttjande av övertilldelningsoption

KONVERTIBELEMISSION - UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Extra bolagsstämma den 14 december 2015 beslutade att Wifog Holding AB
(Bolaget) skulle ta upp två konvertibla lån om nominellt högst 22 005 400
kronor genom utgivande av högst 2 200 540 konvertibler och att de
konvertibla förlagslånen skulle medföra rätt till utbyte (konvertering) mot
aktier i Bolaget.

Teckningsperioden var den 1-17 december 2015 och totalt tecknades 1 705 430
konvertibler, motsvarande ett nominellt belopp om 17 054 300 kronor.

Styrelsen har beslutat i enlighet med bolagsstämmobeslutet att utnyttja den
tidigare ej utnyttjade delen av övertilldelningsoptionen och emittera
ytterligare högst 495 110 konvertibler, motsvarande ett nominellt belopp om
4 951 100 kronor. Teckningskursen har satts till motsvarande senaste pris
på konvertibeln på Nasdaq First North, 85%, dvs 8,50 kronor per
konvertibel. Denna delemission av konvertibler kommer att tillföra högst 4
208 435,00 kronor till Bolaget.

Konvertibelinnehavare har rätt att från och med den 15 maj 2017 till den 15
juni 2017 påkalla konventering till nya aktier, varvid varje konvertibel
berättigar till en (1) ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om
10,00 kronor. I det fall hela övertilldelningsoptionen utnyttjas och
samtliga utestående konvertibler, 2 200 540 stycken, skulle konverteras
till aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 200 540 aktier,
motsvarande en utspädning om cirka 34,4 procent. Vid maximal konvertering
av konvertibler kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 4 193 970,17
kronor.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE
ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG
INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Stockholm 2016-05-10

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2016-05-10.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis
finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni,
försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från
butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är
Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler eller andra
värdepapper i Wifog Holding AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade konvertibler har registrerats, eller kommer att
registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande
lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan
jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller
indirekt, i eller till USA.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.