Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Wihlborgs Fastigheter AB: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen
Kocksgatan 7 A i Malmö.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 17 april 2019,

- dels anmäla sitt deltagande senast klockan 16.00 onsdagen den 17
april 2019.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per post till Wihlborgs Fastigheter AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box
191, 101 23 Stockholm

- per telefon 08 - 402 91 54

- via Wihlborgs webbplats: www.wihlborgs.se, där ytterligare
information om årsstämman också kan inhämtas.

Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort med
posten. Detta skall medtagas till inregistreringen vid stämman. Vid
anmälan skall aktieägare uppge namn,
personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt
aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst
två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering måste göras i
god tid före den 17 april 2019.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare skall skriftlig
dagtecknad och undertecknad fullmakt, registreringsbevis eller
motsvarande handling som utvisar dennes behörighet uppvisas vid
årsstämman. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det
inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år
från utfärdandet. För den som önskar företrädas av ombud
tillhandahålls fullmaktsformulär på bolagets hemsida
www.wihlborgs.se.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses
15. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för
koncernledningen

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
egna aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade
aktiekapitalet

18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

19. Stämmans avslutning
Förslag till beslut

Punkt 9 b och d - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2018 lämnas med
3,75 kr per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 29 april
2019.

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2019.

Punkt 2 och 10-14 - Val av ordförande vid stämman; Beslut om antal
styrelseledamöter och revisorer; Fastställande av styrelse- och
revisorsarvoden; Val av styrelse och styrelseordförande; Val av
revisor; Beslut om principer för hur ledamöter i valberedningen skall
utses

Valberedningen består av Bo Forsén (Backahill AB), ordförande, Hans Ek
(SEB Fonder), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare) och
representerar 19 procent av rösterna i Wihlborgs.

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande på stämman välja Anders Jarl;

- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter;

- att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Person, Johan Qviberg och Tina Andersson;

- att välja Anders Jarl till styrelsens ordförande;

- att styrelsearvode utgår med totalt 2 395 000 kr att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, 165 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget och 1 055 000 kr till styrelsens ordförande såsom särskilt arvode

- att till revisor omvälja Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor;

- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning samt

- i huvudsak oförändrade regler för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter jämte valberedningens
fullständiga rapport återfinns på Wihlborgs hemsida www.wihlborgs.se.

Punkt 15 - Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor
för koncernledningen

Styrelsen i Wihlborgs föreslår att ersättningar och andra
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga. Ersättningen utgår med en fast ersättning för
samtliga i koncernledningen. Eventuell ersättning utöver den fasta
lönen skall vara maximerad till hälften av den fasta ersättningen och
utges i kontanter. I förekommande fall skall ersättning utöver den
fasta lönen vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål
och sammanfalla med aktieägarnas intresse. Bolaget har för närvarande
inte några ersättningsåtaganden gentemot koncernledningen utöver den
fasta lönen. I Wihlborgs finns en vinstandelsstiftelse som omfattar
alla anställda. Avsättningen till stiftelsen är hänförlig till
avkastningen på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per
år och anställd.

Pensionsåldern är 65 år för samtliga i koncernledningen. Kostnaden för
verkställande direktörens pension utgår med en premie om 35 procent
av den pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. För
övriga i koncernledningen gäller ITP-planen eller motsvarande. För
verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex
månader och för övriga i koncernledningen gäller en uppsägningstid om
fyra till sex månader. Avgångsvederlag för verkställande direktören
uppgår till 18 månadslöner och för övriga i koncernledningen till
maximalt 12 månadslöner. Avgångsvederlaget skall avräknas mot andra
inkomster.

Hela styrelsen förutom styrelsens ordförande bereder frågan om
principerna för ersättning och anställningsvillkor för
koncernledningen och beslutar om verkställande direktörens ersättning
och anställningsvillkor.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och
överlåta egna aktier

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier enligt nedan:

A. Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

1. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår
till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10)
procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

2. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.

4. Betalning för aktierna skall ske kontant.
5. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästa årsstämma.

B. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid
motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

2. Överlåtelse skall kunna ske såväl på NASDAQ Stockholm som, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband
med fastighets- eller företagsförvärv.

3. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det
vid var tid registrerade kursintervallet.

4. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma.

5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom
apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission motsvarande maximalt tio (10) procent av utestående aktier

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission
motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga
rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom
om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport,
kvittning eller andra villkor).

Syftet med bemyndigandet är att underlätta eventuella kommande
fastighetstransaktioner med en förenklad beslutsprocess. Emission får
endast ske till marknadsmässigt pris.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden samt styrelsens
motiverade yttrande över beslut under punkt 9 och 16 samt revisorns
yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida årsstämmans
riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare följts finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i
Malmö från och med onsdagen den 20 mars 2019. Kopior av handlingarna
kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar
uppgift om sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på
bolagets hemsida www.wihlborgs.se. Årsredovisning och
revisionsberättelse publiceras på www.wihlborgs.se den 3 april 2019
och distribueras till aktieägare som aktivt begärt detta. Styrelsens
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till
vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation, samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala aktier och röster
i bolaget till 153 713 456. Bolaget saknar innehav av egna aktier.

Program vid årsstämman

15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas

16.00 Årsstämman öppnas

Efter årsstämman bjuder vi på lätt förtäring.

Malmö i mars 201...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.