Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Wilson Therapeutics AB: Kommuniké från årsstämma i Wilson Therapeutics AB (publ)

Årsstämman i Wilson Therapeutics AB (publ) hölls den 17 maj 2017. Vid
stämman beslutades bland annat:

· att ingen utdelning ska utgå för 2016 och att bolagets ansamlade
förlust ska balanseras i ny räkning;

· om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
· att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt
1.100.000 kronor, varvid 300.000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande, 200.000 kronor ska utgå till styrelseledamoten Hans
Schikan och 150.000 kronor ska utgå till var och en av de övriga
styrelseledamöterna, med undantag för Birgitte Volck som ska erhålla
ersättning inom ramen för ett incitamentsprogram (se nedan). Utöver
detta ska ersättning utgå med 65.000 kronor till revisionsutskottets
respektive ersättningsutskottets ordförande samt med 45.000 kronor
till var och en av de övriga utskottsledamöterna för deras arbete i
respektive utskott;

· om omval av styrelseledamöterna Dina Chaya, Andrew Kay, Genghis
Lloyd-Harris, Bali Muralidhar och Hans Schikan samt om nyval av Björn
Odlander och Birgitte Volck;

· om omval av Andrew Kay som styrelsens ordförande; samt
· om omval av Ernst & Young AB (med Björn Ohlsson som huvudansvarig
revisor) och nyval av Anna Svanberg som bolagets revisorer.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att införa
ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande
befattningshavare och nyckelanställda inom Wilson
Therapeutics-koncernen ("LTIP 2017"). LTIP 2017 är ett treårigt
prestationsbaserat program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt
kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar
till totalt högst 135.000 aktier i Wilson Therapeutics, under
förutsättning att vissa villkor relaterade till bolagets
operationella utveckling samt aktiekursens utveckling uppfylls.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från bolagets
valberedning, att införa ett liknande prestationsbaserat långsiktigt
incitamentsprogram för den nyvalda styrelseledamoten Birgitte Volk
("Styrelse-LTIP 2017"). Styrelse-LTIP 2017 är ett treårigt
prestationsbaserat program enligt vilket prestationsbaserade
aktierätter tilldelas vederlagsfritt, vilka berättigar till högst
20.100 aktier i Wilson Therapeutics, under förutsättning att vissa
villkor relaterade till aktiekursens utveckling uppfylls.

I syfte att säkerställa leverans av aktier enligt ovan nämnda
incitamentsprogram beslutade stämman även om emission av högst
155.100 teckningsoptioner för teckning och efterkommande överlåtelse
av tecknade aktier till deltagarna i respektive incitamentsprogram.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, längst intill
tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya
aktier omfattande högst tio procent av antalet utestående aktier i
bolaget per dagen för årsstämman.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson
Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny
behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats
framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas
3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq
Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: anders.martin-lof@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/kommunike-fran-arssta...
http://mb.cision.com/Main/14206/2267862/675916.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.