Du är här

2017-10-09

WntResearch: Idag inleds teckningstiden i WntResearch AB:s företrädesemission av units

Idag inleds teckningstiden i WntResearch AB:s ("WntResearch" eller
"Bolaget") företrädesemission av units i vilken även allmänheten har
möjlighet att teckna.

Företrädesemissionen i sammandrag

En extra bolagsstämma i Bolaget den 20 september 2017 beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 1
068 491 units. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en
unit bestående av fyra nya aktier samt en vederlagsfri
teckningsoption av serie 2017/2018 för varje befintlig aktie som
innehades på avstämningsdagen den 5 oktober 2017. Teckningskursen per
unit är 60 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 15 SEK per
aktie. Teckningsoptionerna av serie 2017/2018 utges vederlagsfritt
och varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för en
teckningskurs om 22,50 SEK under perioden från och med den 3
september 2018 till och med den 17 september 2018.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt
cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga
teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 24
miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd
genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75
procent av den initiala emissionsvolymen.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i
företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst
384 656,76 SEK genom nyemission av högst 4 273 964 aktier och vid
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018
som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att
öka med ytterligare högst 96 164,19 SEK genom utgivande av högst 1
068 491 aktier.

Teckningstid: 9 - 23 oktober 2017

Handel i uniträtter: 9 - 19 oktober 2017

Handel i BTU: 9 oktober 2017 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 27 oktober
2017.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar
på Bolagets, emissionsinstitutets, Stockholm Corporate Finance AB:s
samt AktieTorgets respektive hemsidor. (www.wntresearch.com,
www.aqurat.se, www.stockholmcorp.se, respektive www.aktietorget.se).

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med
emissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i
samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB är
emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch AB
WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att
ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 29 september
2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/idag-inleds-teckningstiden-i-wnt...
http://mb.cision.com/Main/11610/2363507/733648.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.