Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

WntResearch: Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ)

Aktieägarna i Wntresearch AB (publ), 556738-7864, kallas härmed till
extra bolagsstämma tisdagen den 19 mars 2019 kl. 16.00 på Sedermera
Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 13 mars 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019 till
Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205
12 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post: pof@wntresearch.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 13 mars 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.wntresearch.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 21 467 959 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 351
293,76 kronor genom nyemission av högst 3 903 264 aktier till en
teckningskurs om 6,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet
uppgår till högst 25 371 216 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 29 mars 2019. Även annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,50 kronor kontant.

4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april 2019 till och med den 18 april 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Medeon Science Park, Per Albin
Hanssons väg 41, i Malmö samt på bolagets webbplats
(www.wntresearch.com) senast två veckor före bolagsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i februari 2019

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som
är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som
härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska
försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och
invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat
från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller
bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt
tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en
multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att
bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är
noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se:
www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/11610/2753585/1000173.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.