Du är här

2018-08-16

WntResearch: WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2018)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 3,7 MSEK (11,5)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-11,8)
· Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,69)

FÖRSTA HALVÅRET (JAN - JUNI 2018)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 7,3 MSEK (19,5)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-19,7)
· Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-1,16)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· WntResearch Årsstämma beslutade att fastställa den framlagda
resultat- och balansräkningen bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Vid
stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Det
beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja
Tommy Andersson, Ulf Björklund, Kjell Stenberg och Peter Ström som
styrelseledamöter samt att välja Gudrun Anstrén, Martin Olovsson och
Sten Trolle som nya styrelseledamöter. Ulf Björklund valdes som ny
styrelseordförande. Vid stämman beslutades vidare i enlighet med
valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB som revisor intill årsstämman 2019.

· WntResearch meddelade ett positivt utfall i en interaktionsstudie
med läkemedelskandidaten Foxy-5 och den mest använda kemoterapin för
behandling av tjocktarmscancer, FOLFOX. Resultaten från studien visar
att Foxy-5 inte reducerar behandlingseffekten av FOLFOX, vilket är
mycket uppmuntrande.

· WntResearch meddelade att förberedelserna löper enligt plan inför
starten av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 för
behandling av patienter med cancer i tjocktarmen. En så kallad
feasibility-studie pågår, där bolaget undersöker möjligheterna att
genomföra studien vid ett antal presumtiva studiecentra. Det
planerade studieupplägget speglar ett helt nytt angreppssätt för
behandling av patienter med hög risk för att drabbas av
tumörspridning. Bolaget tar dessutom hjälp av spjutspetsteknologi
inom diagnostikområdet för att utvärdera den potentiella nyttan med
Foxy-5.

· WntResearch meddelade att bolaget har ingått avtal med SMS
Oncology som kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av en
fas 2-studie med Foxy-5 - en läkemedelskandidat för att motverka
tumörspridning. Förutsatt nödvändiga myndighetsgodkännanden beräknas
patientrekryteringen kunna initieras under fjärde kvartalet 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· WntResearch meddelade att bolaget har ingått avtal med Biovica
International AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 för den
planerade fas 2-studien. Syftet med samarbetet är att forskningen ska
resultera i en så kallad companion diagnostic, ett diagnostest
kopplat till Foxy-5.

RESULTAT I KORTHET Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Helår
KSEK 2018 2017 2018 2017 2017 2016
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -3 688 -11 503 -7 291 -19 468 -33 732 -20
112

Rörelseresultat -3 688 -11 503 -7 291 -19 468 -33 732 -20 112
Periodens resultat -3 688 -11 753 -7 291 -19 718 -34 582 -20 112

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter
Morsings försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018.

VD har ordet

Det gångna kvartalet var ett kvartal fyllt av intensiv planering och
flera viktiga steg togs mot starten av vår fas 2-studie med Foxy-5.
Förutom intensiva förberedelser av den kliniska studien, har
utvärdering av och förhandlingar förts med både
kontraktsforskningslaboratorier, viktiga samarbetspartners,
kompetenta och inflytelserika kliniska forskare samt inte minst att
identifiera de bästa, mest erfarna och bäst lämpade kliniker för ett
lyckosamt genomförande av vår fas 2-studie. Ett annat viktigt arbete
som utförts parallellt var att se över hela bolagets strategi för att
stärka både vår produktportfölj och patentsituation. Allt detta
arbete har nu börjat bära frukt och vi ser fram emot ett spännande
och intensivt tredje kvartal.

Som tidigare meddelats har vi slutit avtal med nederländska SMS
Oncology som blir vårt kontraktsforskningsföretag för genomförandet
av studien. Vi planerar fortsatt för att påbörja patientrekryteringen
under fjärde kvartalet 2018.

Mot bakgrund av slutsatserna från vår "feasability"-studie, som fick
ett mycket positivt gensvar från de kontaktade klinikerna, beslutade
vi att studien ska genomföras vid ett antal kliniker i Spanien och
Nederländerna. Valet av kliniker grundar sig främst på det intresse
vi har mött från den medicinska professionen, tillgången på
patienter, andra pågående cancerstudier som konkurrerar om
tillgängliga patienter, läkarnas tid och deras rutin att genomföra
kliniska studier. Detta för att snabbt kunna rekrytera rätt patienter
till bra kliniker med inflytelserika prövare.

Det är mycket glädjande att dr Ramon Salazar, Institut Catala
Oncologica, Barcelona blir koordinerande huvudprövare för studien. Dr
Salazar har mångårig erfarenhet av kliniska studier inom
tjocktarmscancer och uttrycker en stor entusiasm för vår innovativa
studie med en lovande substans. I styrkommittén för studien kommer
förutom dr Salazar även professor Andres Cervantes, INCLIVA, Valencia
och professor emeritus Jan Vermorken, Antwerp University Hospital att
ingå. Alla tre är mycket seniora och erfarna kliniker med expertis
och aktning inom den internationella cancersjukvården.

Selektionen av patienter är beroende av att kunna bestämma mängden
Wnt5a i primärtumören och vi har i dagarna slutit avtal med Unilabs
för att utföra denna centrala analys. Unilabs är ett välrenommerat
bolag med laboratorier på många platser i Europa och har god expertis
för dessa analyser. Som vi tidigare informerat har vi bestämt oss för
att använda en biomarkör som anses vara starkt kopplad till återfall
i cancersjukdomen, nämligen cirkulerande tumör-DNA. Man kan genom att
analysera blodprov förutspå återfall redan 6-12 månader innan man
upptäcker synliga metastaser. Ett avtal för genomförandet av dessa
analyser är under slutförhandling med ett innovativt bolag.

Det blir allt viktigare att hitta prediktiva markörer för att
identifiera patienter som har fördel av sin behandling, inte minst
inom cancerbehandling. En intressant möjlighet har öppnat sig genom
att med hjälp av ett blodprov vid diagnos identifiera vilka patienter
som kan dra nytta av Foxy-5. Vi har inlett ett spännande samarbete
med Biovica International AB, ett Uppsalabaserat biotechföretag som
utvecklat en metod för att mäta tymidinkinas (TK). Bakgrunden är ett
flertal studier visat att enzymet TK är starkt korrelerat till
aggressiv tumörsjukdom. Vi planerar att mäta TK i fas 2-studien för
att studera eventuellt samband mellan TK, Wnt5a och återfall.
Prediktiva markörer är något som starkt efterfrågas av myndigheter,
läkemedelsbolag samt behandlande läkare och något som skulle påskynda
att Foxy-5 används som behandling.

Vid sidan av det högprioriterade och viktiga arbetet med fas 2-studien
för Foxy-5 bedriver WntResearch ett flertal andra aktiviteter med
syfte att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft och
projektportfölj. Bland annat handlar detta om fortsatt prekliniskt
arbete såväl som att stärka upp patenten kring befintliga projekt.
Det är min övertygelse att detta arbete starkt kommer bidra till
ökade värden i vårt bolag.

Peter Morsing

Verkställande direktör

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.
WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med
cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer
information se: www.wntresearch.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-ab-lamnar-delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/11610/2593280/892235.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.