Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Xavitech: Kallelse till årsstämma i Xavitech

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XAVITECH

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 11 April 2019 klockan 10.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 april 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 10 april 2019, klockan 17.00 under adress: Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand, e-post: info@xavitech.com mailto:info@xavitech.com . I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 5 april 2019. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.
12. Avslutande av årsstämma

Förslag till beslut punkt 9
Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Xavitech AB (publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 10
Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg, Pontus Puljer och Marcus Johansson.
Till styrelseledamöter för inval: Mats Berlin.
Till styrelseordförande föreslås Pontus Puljer.
Till revisor för omval: Johan Lindström, Revecon.

Förslag till beslut punkt 11
Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, optioner eller konvertibler sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Härnösand, 13 mars 2019

Styrelsen Xavitech AB

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD 070 639 54 78 henrik.sjostrom@xavitech.com mailto:henrik.sjostrom@xavitech.com

Hemsida: www.xavitech.com http://www.xavitech.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xavitech Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25443

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.