Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Xbrane Biopharma AB: Xbrane offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 59 MSEK

Pressmeddelande
2019-03-07

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE
REGLER

Xbrane offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad
företrädesemission
om cirka 59 MSEK

Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") beslutade
den 28 februari 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 24
maj 2018, om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare om cirka 59 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i
Xbrane har med anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt
som upprättats av Bolaget och idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(http://xbrane.com/), Vator Securities ABs (" Vator Securities") hemsida
(https://vatorsecurities.se/) samt på Aqurat Fondkommission ABs (" Aqurat")
hemsida (http://aqurat.se). Prospektet kommer även att inom några dagar
finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida
(https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurats
hemsida.

Tidsplan för Företrädesemissionen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 5 mars 2019 |
| Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 6 mars 2019 |
| Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 7 mars 2019 |
| Prospektet offentliggörs och publiceras på Bolagets hemsida 7 mars 2019 |
| Teckningsperioden i Företrädesemissionen 11 mars - 25 mars 2019 |
| Handel med teckningsrätter 11 mars - 21 mars 2019 |
| Handel med BTA 11 mars - 11 april 2019 |
| Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs Omkring den 27 mars 2019 |
| Handel med nya aktier inleds Omkring den 15 april 2019 |
| Leverans av nya aktier Omkring den 17 april 2019 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rådgivare
Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie
är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E:martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E:susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och
producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform
för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer.
Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har
forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är
noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet
XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se , +46 (0)8
409 421 20) . För mer information besök gärnawww.xbrane.com .

Viktig informationPublicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan
i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer
i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i
respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Xbrane i någon
jurisdiktion, varken från Xbrane eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får
inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag
från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från
1933 (" Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att
de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen
avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att
lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller
delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle
stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv
2003/71/EG (" Prospektdirektivet") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende
Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att
upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens
godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att
offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Xbrane hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering
eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast
tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade
investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av
verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av
"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (" Ordern");
eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i
Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast
att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och
inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets
avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida
resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad
tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är
verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska
fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser",
"förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan",
"förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav,
eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande
är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer
att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på
antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan
det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att
avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan
medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte
att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör
inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade
uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast
per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken
Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer
avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörerI syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, (" MiFID II"); (b) artikel 9
och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar
MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "
Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt
utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon
"tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID
II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i)
lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter, såsom...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.