Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Xintela: Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

DELÅRSRAPPORT 2017-01-01 TILL 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)
Intäkterna uppgick till 1 (0) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -5 409 (-3 627) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,15) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2017 till 94 (96) procent.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 26 991 275 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017
Den 4 januari 2017 publicerar Bolaget kompletterande resultat från den under 2016 genomförda häststudien där resultaten visar att Xintelas selekterade stamceller kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom visar resultaten indikationer på reparation av sprickor i brosket. Resultaten från studien kommer att sammanställas för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Den 20 januari 2017 presenterar Xintela positiva prekliniska resultat i cancerprojektet. Bolaget har identifierat en lämplig antikropp och utifrån det framställt ett så kallat "Antibody-Drug Conjugate" (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Bolaget har även visat att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt, både i cellstudier och i djurmodell.
I pressmeddelandet den 20 januari 2017 uppdaterar Xintela även marknaden om att förberedelser av en klinisk studie på hästar har påbörjats. Studien kommer att utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi. Resultaten från häststudien är mycket viktiga för att erhålla ett myndighetsgodkännande om att få starta kliniska studier på människa. Xintela har redan identifierat en ortopedisk specialistklinik och planen är att utföra den kliniska studien med start under 2018.
Xintela meddelar även i samma pressmeddelande att Bolaget framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska testet XACT(tm) för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT(tm), som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin 101 respektive integrin 111, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.
Den 15 februari meddelar Xintela att totalt 2 127 825 av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats, motsvarande en nyttjandegrad om 61 procent. Xintela tillförs därmed cirka 10 MSEK efter emissionskostnader. Xintelas insynspersoner och huvudägare som ägde teckningsoptioner i Bolaget avsåg att nyttja hela sitt innehav.
Xintela meddelar i mars 2017 att Bolagets affärsutvecklingsteam förstärks genom rekrytering av Thomas Areschoug till tjänsten Business Development Manager. Samtidigt sker en omorganisering där Evy Lundgren-Åkerlund tar över ansvaret för forskningen och Greg Batcheller ökar sitt operativa engagemang i Bolaget som arbetande styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 9 maj meddelar Bolagets styrelse att Keld Sndergaard föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 18 maj 2017. Vidare föreslås omval av Greg Batcheller, Karin Wingstrand, Sven Kili och Claes Post. Bakom förslaget står aktieägare som representerar en majoritet av aktierna och rösterna i bolaget. Dessutom meddelas att styrelseledamoten Anders Ermn har avböjt omval.

Vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
Under inledningen av året rapporterade vi om viktiga och glädjande framsteg inom Xintelas samtliga utvecklingsprojekt.

Inom regenerativ medicin meddelades att resultaten från bolagets genomförda häststudie visar att våra selekterade stamceller kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom indikerades reparation av sprickor i brosket.

Både Xintela och vår samarbetspartner vid Cornell University, Ithaca, New York, ser mycket positivt på dessa resultat. Nu pågår arbetet med att förbereda för en klinisk studie på hästar med artros. Ett viktigt moment för den kommande studien är produktionen av häststamceller enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Enligt plan arbetar vi nu med att identifiera den bästa lösningen där vi utvärderar olika alternativ.

Positiva resultat från denna uppföljande studie kommer att utgöra en betydande milstolpe för bolaget av flera skäl. Dels tar de utvecklingen av vår produkt för behandling av broskskador och artros hos hästar betydligt närmare marknad, och dels kommer de att ligga till grund för vår ansökan om att starta kliniska studier på människa.

Inom cancerområdet meddelades att vi har identifierat en lämplig antikropp och framställt ett så kallat "Antibody-Drug Conjugate" (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Vi har också kunnat visa, både i cellstudier och i djurmodell, att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt. Dessa resultat har lett till att vi nu har kunnat påbörja arbetet med att identifiera lämpliga samarbetspartners, gärna större läkemedelsbolag.

Även utvecklingen av vårt analytiska test XACT(tm), i samarbete med ett europeiskt bolag, tog viktiga steg framåt under kvartalet. I januari rapporterade vi resultat som visar att testet kan kvalitetssäkra broskceller inför en broskcellsimplantation.

I februari erhöll Xintela ett kapitaltillskott om cirka 10 MSEK via nyttjade teckningsoptioner. Jag vill återigen passa på att tacka alla gamla och nya aktieägare som utnyttjade erhållna eller anskaffade teckningsoptioner.

Under senare delen av kvartalet rekryterades Thomas Areschoug till den nya tjänsten Business Development Manager. Thomas breda bakgrund inom biomedicinsk forskning och erfarenhet av internationell affärsutveckling kommer väl till pass i det skede vi befinner oss i. Vi kan nu intensifiera arbetet med att identifiera samarbetspartners inom samtliga projekt. Samtidigt som vi rekryterade Thomas genomfördes en omorganisering som innebär att jag tar över ansvaret för forskningen och att Greg Batcheller ökar sitt operativa engagemang i bolaget som arbetande styrelseordförande.

Rekryteringen av Thomas Areschoug, tillsammans med den ovan beskrivna omorganiseringen, har genomförts för att vi framöver ska kunna dra full nytta av framstegen inom våra projekt med sikte på samarbets- och licensavtal. Till sist vill jag passa på att återigen tacka Carl-Magnus Högerkorp för hans insatser som forskningschef under åren på Xintela och gratulera honom till hans nya tjänst som vd för Edvince AB.

Jag ser verkligen fram emot ett fortsatt inspirerande 2017 med gott hopp om att kunna presentera fler positiva nyheter under resten av året.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser
Halvårsrapport, 2017 2017-08-30
Delårsrapport 3, 2017 2017-11-23
Bokslutskommunik, 2017 2018-02-22

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 18 maj 2017

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Anders Ermn
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Sven Kili
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se http://www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 15:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Delarsrapport Q1 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20336

Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(tm). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK(tm) används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomceller och har därmed bekräftat att konceptet fungerar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.