Du är här

2017-05-19

Xintela: Kommunikè från Xintelas årsstämma 2017

KOMMUNIK FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2017

Xintela AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2017.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet m.m.
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 efter att ha fastställt resultaträkningen och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Gregory Batcheller, Karin Wingstrand, Sven Kili och Claes Post samt nyval av Keld Sndergaard. Gregory Batcheller omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande Gregory Batcheller med två basbelopp per år, till Karin Wingstrand och Keld Sndergaard med vardera ett basbelopp per år och till Sven Kili med GBP 1 500 per styrelsemöte. Om Sven Kili deltar i styrelsemötet genom telefon eller motsvarande ska istället ett arvode om GBP 500 per styrelsemöte utgå. Vidare beslutades även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får ges ut med stöd av bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad emission, inte ökar med mer än 15 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

2017-05-19

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20341

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(tm). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK(tm) används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.