Du är här

2018-09-05

Xintela: XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Xintela AB (Xintela) beslutade den 5 september 2018 - villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma - att genomföra en företrädesemission av högst 8 282 154 aktier. Vid full teckning ger emissionen Xintela ett tillskott på cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Motiv
Xintela genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Motivet till emissionen är att stärka kassan och ge bolaget större utrymme att slutföra pågående förhandlingar om samarbeten och licensieringar i bolagets utvecklingsprojekt inom cellterapi och onkologi samt att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta och förbereda finansiering av det nya bolaget. Likviden kommer också att användas till att färdigställa processer och kvalitetssystem för produktion av stamceller i bolagets egen GMP-anläggning, ansöka om produktionstillstånd för kliniska studier från Läkemedelsverket, återbetala hela eller delar av det lån som upptogs under november 2017 samt att genomföra kompletterande prekliniska studier inför ansökan om klinisk studie på människa.

Vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
Xintela utvecklar medicinska produkter utifrån bolagets patenterade markörteknologiplattform XINMARK(r) med inriktning på cellterapi och onkologi. Samtliga projekt har under året gjort betydande framsteg både med avseende på resultat, patent och attraktiva finansieringslösningar.

Som tidigare kommunicerats har vi inlett förhandlingar med CO.DON om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Ett samarbete med CO.DON innebär att stamcellsprojektet med inriktning på artros har full finansiering genom hela utvecklingsfasen, fram till kommersialisering. Genom att samarbeta med en partner med erfarenhet av kliniska studier, produktutveckling och kommersialisering inom cellterapi kan vi dessutom minska risker och förkorta tiden till marknaden.

Vår första inriktning inom onkologi är att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom. Vår strategi är att utveckla projektet vidare tillsammans med en partner med stor erfarenhet inom ADC (Antibody-Drug-Conjugate) området och diskussioner med potentiella samarbetspartners pågår redan. Med en samarbetspartner delfinansieras och effektiviseras utvecklingsarbetet samtidigt som riskerna för projektet minskas.

Efter positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra, större onkologiindikationer har styrelsen beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till ett separat bolag, Targinta AB, och planera vidare mot en utdelning av aktier till våra ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO.

Vi har ett pågående samarbete med det japanska bolaget CellSeed som utvärderar vår kvalitetstest, XACT, för att kvalitetssäkra broskceller i bolagets utveckling av en broskcellsprodukt för reparation av ledbroskskador. Samarbetet har redan genererat intäkter och har stora möjligheter att leda till fördjupat samarbete och licensiering av XACT.

Genom likviden från nyemission får vi möjlighet att landa samarbetsavtal och attraktiva finansieringslösningar av bolagets projekt vilket skyndar på utvecklingen och minskar riskerna. Dessutom så tar vi nu ett stort steg framåt mot GMP-klassad produktion av stamceller och klinisk utveckling av vår första humana stamcellsprodukt för behandling av artros.

Emissionsgarantier
Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande om ca 14,9 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse och Råsunda Förvaltning AB. Likvid har inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 1,49 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 1 oktober - 15 oktober 2018.
* Teckningskurs: Tre (3) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 26 september 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
* Avstämningsdag är den 26 september 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 september 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 september 2018.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 1 oktober 2018 till och med den 11 oktober 2018.
* Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 1 oktober 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av november.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 8 282 154 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 30 367 904 aktier.

Xintelas värdering: cirka 91 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,49 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om emissionsgarantier kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

2018-09-05

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018 kl. 08:15 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Pressrelease 2018-09-05.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24065

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK(r) används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.