Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Xintela: Xintela inleder teckningsperiod för nyemission om 30 MSEK inför notering på First North

XINTELA INLEDER TECKNINGSPERIOD FÖR NYEMISSION OM 30 MSEK INFÖR NOTERING PÅ
FIRST NORTH

Idag den 3 februari inleds teckningsperioden för Xintelas nyemission av
units. Vid fulltecknad nyemission tillförs Xintela initialt 30 MSEK och vid
fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget
ytterligare 15 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till
och med den 17 februari, och om Bolaget godkänns av First North beräknas
första handelsdag för aktien och teckningsoptionen till den 22 mars 2016.
Emissionen är genom tecknings- och garantiåtaganden garanterad till 30
MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets
värdering uppgår till 89 MSEK innan nyemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara föremål för legala restriktioner.

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med filmade
intervjuer, information om Bolaget och dess verksamhet samt praktisk
information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Adressen
till denna emissionssida är .
Fullständigt prospekt, anmälningsblankett och teaser finns även
tillgängligt via Xintelas hemsida, samt
emissionsinstitutet Aktieinvest FKs hemsida, .

Bakgrund och motiv
Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och
cancer med fokus på två områden där behovet av nya och bättre
behandlingsmetoder är mycket stort: ledbroskskador och hjärntumörer.
Motivet bakom nyemissionen är finansiering av Bolagets fortsatta utveckling
av stamcellsterapi för reparation av ledbroskskador samt
antikroppsbehandling av hjärntumören glioblastom.

En notering av Bolagets aktie anses skapa utökade möjligheter för
marknadsföring av Bolaget och dess verksamhet. Noteringen anses även främja
bibehållandet av en hög utvecklings- och expansionstakt och underlätta
eventuell kapitalanskaffning i framtiden.

Xintelas vd kommenterar:
- Xintela har tagit stora steg framåt de senaste åren och vi har idag en
gedigen teknologisk plattform, en stark patentportfölj samt två
huvudindikationer med betydande medicinsk potential. Det gör att tiden nu
är mogen för att ta nästa steg i Bolagets utveckling och bredda ägarbasen,
säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Evy Lundgren-Åkerlund vill även framhålla Bolagets samarbeten i Sverige,
Tyskland, Frankrike, Storbritannien och kommande kliniska studier på hästar
i USA samt Bolagets kvalitetstest XACT™ för broskceller och stamceller, som
viktiga faktorer för Bolagets framtida utveckling.

- Att vi redan idag har samarbetspartners för vårt kvalitetstest är
värdeskapande för vår markörteknologi samtidigt som det ger bra
återkoppling för vårt fortsatta utvecklingsarbete såväl för själva
teknologiplattformen som för våra egna utvecklingsprojekt, berättar Evy
Lundgren-Åkerlund.

Teckningsåtaganden
Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK,
motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden.

Erbjudandet i sammandrag
- Värdering: cirka 89 MSEK (före nyemissionen)
- Teckningstid: 3-17 februari 2016
- Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 units. Varje unit består av
två aktier och en teckningsoption av serie TO 1.
- Teckningskurs: 10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
- Emissionsvolym: Xintela tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 30
MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 15 MSEK vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna.
- Teckningsförbindelser och garantiteckning: Xintela har erhållit
tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsvarande 100 procent
av den initiala emissionslikviden.
- Övertilldelningsoption: Vid överteckning kan en övertilldelningsoption
användas om upp till 5 MSEK och ytterligare 2,5 MSEK vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna.
- Marknadsplats: Xintela avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier
och teckningsoptioner till handel på First North. Förutsatt
marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel på First North
bli den 22 mars 2016.

Rådgivare
Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.
Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Xintelas Certified
Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Concensus Asset Management
AB. Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen.

2016-02-03

Kontakt
Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, VD.
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund

För frågor om anmälan och teckning av units:
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Adam Lindblom, Laika Consulting
Tel: 073-062 20 13
E-post: adam.lindblom@laika.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Pressrelease 2016-02-03.pdf

Om Xintela
Xintela AB (publ) är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom
regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och
hjärntumörer. Bolaget grundades 2009, men forsknings- och
utvecklingsverksamheten startade 2013. Nyckeln i Xintelas verksamhet är
Bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas markörer är
specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers
yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ
av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på
ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk.
XINMARK™-teknologin gör det också möjligt att rikta en behandling till
cellerna i hjärntumören glioblastom för att bromsa tumörens tillväxt.
Xintela har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför
upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är
22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att
vara Concensus Asset Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra
värdepapper i Xintela. Inbjudan till berörda personer att teckna units i
Xintela kommer endast att ske genom det prospekt som Xintela
offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av
Xintela för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra
jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten,
eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle
kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte
att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Xintela och
enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act
och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
3 februari 2016, kl. 11.45. CET.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.