Du är här

2017-08-28

Xtranet: Delårsrapport januari - juni 2017

Positivt rörelseresultat och Exalt-bolagen utvecklas väl

· Xtranet-gruppen vände till positivt rörelseresultat under andra
kvartalet

· Fortsatt god utveckling inom Exalt-bolagen
· Avveckling av förlustbringande fiberentreprenader till bostäder
löper enligt plan

· Nyemission i juni blev övertecknad och gav netto 7,0 Mkr i
kassatillskot

Verksamheten och omstrukturering 2017

Xtranet, under namnändring till Exalt, är en helhetsleverantör av
kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer,
myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design,
installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv
som passiv nivå.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom
fiberentreprenader till bostäder skall avvecklas. Beslutet innebar
att bolaget i bokslutet för första kvartalet lade en reserv på
avvecklingen på totalt 15,1 Mkr. Avvecklingen pågår, löper enligt
plan och beräknas vara avslutad under hösten 2017. Bedömningen är att
inga ytterligare reserveringar har behövt göras under perioden.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer att helt baseras på
Exalt-bolagen, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt
har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i
Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och
välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.

För att täcka kostnaderna för ovannämnda avveckling samt utveckling av
Exalt-bolagen genomfördes en nyemission i juni som gav 7,0 Mkr netto
efter emissionskostnader.

April-juni 2017
Omsättningen uppgick under perioden till 10,1 Mkr. För 2016 uppgick
den till 9,4 Mkr, men där ingår inte Exalt-bolagen, då dessa
förvärvades per den 1 juli 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 Mkr
(-0,8 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0 Mkr (-1,3 Mkr)
och har belastats med 1,3 Mkr (0) avseende planenliga avskrivningar
på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen.

Affärsområdena inom Exalt-bolagen redovisade en omsättning på 8,9 Mkr
och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 1,4 Mkr, vilket ger
en marginal på cirka 16%. Det är något lägre utfall än för första
kvartalet. Fler helgdagar förklarar del av detta, liksom att
Exalt-organisationen under andra kvartalet har varit engagerade i att
genomföra avvecklingen av fiberentreprenader inom bostäder samt
nyemissionen.

Exalt-bolagen har under perioden fortsatt att stärka sina positioner
inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter och Stadsnät.
Debiteringsgraden för de c:a 30 medarbetarna har i perioden varit
hög, fortsatt god kostnadseffektivitet, stabila kundrelationer med
flera tilläggsuppdrag samt nyanställningar har genomförts.

Affärsområdet inom fiberentreprenader till bostäder redovisade en
omsättning på 1,2 Mkr och ett nollresultat (EBITDA), detta till följd
av upplöst del av ovannämnda reservering som gjordes under första
kvartalet. Per den 30 juni 2017 hade 4,2 Mkr av reserven om 9,3 Mkr
utnyttjats.

Finansiering
Under juni månad genomfördes en nyemission med företrädesrätt om 7,9
Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en
teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Denna extratilldelning kom att
genomföras, vilket innebar att emissionen brutto uppgick till 9,4
Mkr. Nyemissionen blev övertecknad med 66%. Den har med hänsyn tagen
till del som avser kvittningsemission på 1,8 Mkr samt
emissionskostnader på 0,6 Mkr tillfört bolaget netto 7,0 Mkr. Av
detta erhölls 3,4 Mkr i slutet av juni och 3,6 Mkr i början av juli.
Bakgrunden till nyemissionen var att täcka avvecklingskostnader inom
fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad
expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom
Exalt-bolagen.

Januari-juni 2017
Omsättningen för gruppen under det första halvåret uppgick till 25,0
Mkr, varav Exalt-bolagen stod för 18,3 Mkr och fiberentreprenader
till bostäder 6,7 Mkr. Under motsvarande period 2016 stod
fiberentreprenader till bostäder för hela omsättningen på 19,2 Mkr.

Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,6 Mkr (-1,5
Mkr) och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till
-21,6 Mkr (-2,5 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) har belastats med 2,7
Mkr avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till
förvärvet av Exalt-bolagen.

Exalt-bolagen visade en god utveckling under hela perioden. Resultat
före avskrivningar, EBITDA, och efter allokering av gemensamma
kostnader uppgick till 3,3 Mkr. Detta motsvarar en EBITDA-marginal på
cirka 18%.

Till följd av fortsatta förluster inom affärsområdet
fiberentreprenader till bostäder av koncernen beslutade styrelsen som
ovan nämnts i början av april att avveckla hela detta
verksamhetsområde. Avvecklingen innebar att personal som arbetat i
denna del av verksamheten varslades och att kontoren i Sundsvall och
Göteborg lades ner. Totalt belastades resultatet för det första
kvartalet med 15,1 Mkr i avvecklingskostnader, där

- 5,8 Mkr avsåg nedskrivningar i balansräkningen hänförda till dotterbolag, avseende immateriella tillgångar och maskiner/utrustning.

- 9,3 Mkr avsåg avvecklingskostnader avseende personal, lokaler, leasingkontrakt och dylikt samt beräknade negativa resultatbidrag på pågående fiberentreprenader. Per den 30 juni uppgick kvarvarande reserv till 5,1 Mkr.

Dessa kostnader på 15,1 Mkr står därmed för den dominerande parten av
resultatutfallet för perioden i koncernen.

Organisatoriska förändringar under jan-jun 2017
På en extra bolagsstämma den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in
som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som
styrelseledamot.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, utsågs till ny vd för
Xtranet-gruppen fr o m april månad.

På årsstämman den 15 juni 2017 avträdde Johan Stenman styrelsen.
Styrelsen består därmed av, Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz och Peter
Mörsell.

Årsstämman beslutade även om en namnändring från Xtranet till Exalt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.
Exalt Network AB och Exalt Installation AB har fungerat som ett bolag
med samma ledning och värdering men med olika verksamhetsområden inom
datakommunikation. Verksamhetsområdena har närmat sig varandra och
samma kunder finns mot båda Exalt-bolagen. Därför har beslut fattats
att konsolidera Exalt-bolagen och att all verksamhet kommer från 1
juli 2017 bedrivas genom Exalt Network AB.

Exalt Network AB ingick i juli ett nytt avtal med Huawei inom
verksamhetsområdet Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser
av transmissionstjänster till Huawei:s uppdragsgivare Telenor. Det
nya avtalet löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta
ca 8 MSEK på årsbasis.

Verksamhetsområdet nätverksteknik och säkerhet skrev i juli på ett
avtal med en ny kund, Handelshögskolan. Avtalet gäller drift och
övervakning av datakommunikation och avtalet gäller 2 år med option
på förlängning.

Marknadsutsikter
Med de tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom
datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Få bolag i
samma storlek på marknaden kan erbjuda hela värdekedjan inom
datakommunikation. Marknaden inom telekom och stadsnät växer snabbt,
krav på ökad hastighet och säkra uppkopplingar sker kontinuerligt.
IP-baserade enheter ökar ständigt och därtill nya tjänster och
funktioner i både samhället och i kommersiella bolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger
utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och
resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av
utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna
affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och
ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta
nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt
projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av
fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade
politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens likvida medel till 6,2 Mkr,
soliditeten var 18 % och det egna kapitalet uppgick till 9,1 Mkr.
Inberäknat den kvarvarande utbetalningen i juli från nyemissionen,
3,6 Mkr, uppgår bolagets likvida medel därmed till 9,8 Mkr.

Uppskjuten skattefordran är per den 30 juni 2017 9,3 Mkr vilket vid
maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar
42,4 Mkr i resultat.

Vid andra kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till
12,7 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman
genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till
1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank
AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för
dessa 10,0 Mkr var per den 30 juni 2017 kortare än 12 månader, och
därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 % och
lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan
Stenman genom bolag.

Årsstämman i juni beslutade om en riktad kvittningsemission på 1,5 Mkr
till bolagets störste ägare, Johan Stenman genom bolag, som därmed
minskar räntebärande skulder med samma belopp. Dessa återfinns bland
kortfristiga skulder per den 30 juni. Emissionen genomförs under
tredje kvartalet. För att stärka bolagets balansräkning gjorde Johan
Stenman, genom bolag, dessförinnan under första kvartalet ett
ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Prognos
Xtranets styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan
reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader till bostäder
och fortsatt god debiteringsgrad inom Exalt-bolagen är dock
styrelsens bedömning att bolagsgruppen skall kunna nå positivt
rörelseresultat och positivt kassaflöde under hösten 2017.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporter
Rapport för det tredje kvartalet 2017 lämnas den 28 november och för
det fjärde kvartalet den 19 februari 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en
rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Sundbyberg den 28 augusti 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor
relations, Rapporter

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tel: 08 619 8...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.