Du är här

2017-05-16

Xtranet: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr
556634-1300 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den
15 juni 2017 kl. 09:30. Årsstämman kommer att hållas i Bolagets
lokaler, Hallonbergsplan 5 2tr, i Sundbyberg.

Rätt att delta vid årsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2017,
dels senast kl. 12:00 fredagen den 9 juni 2017 anmäla sig för
deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till info@xtranet.se
eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ),
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt
ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt
26 265 974 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse
ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder
juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före den 9 juni 2017, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:
a. fastställande av Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
b. disposition av Bolagets vinst eller förlust;
c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av
styrelseledamöter och revisor

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om riktad kvittningsemission av aktier
13. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017
(TO1)

14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b), beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9, fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med
oförändrade totala 300 000 SEK, att fördelas inom styrelsen, och att
ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10, fastställande av antal styrelseledamöter och val av
styrelseledamöter och revisor

Johan Stenman har avböjt omval. Valberedningen föreslår att antalet
ordinarie styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter och att
Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz omväljs för nästa
period. Bengt-Åke Älgevik föreslås till ordförande.

Valberedningen föreslår att Anneli Richardson omväljs som Bolagets
revisor.

Punkt 11, beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och
andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att
Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ledande
befattningshavare avser de personer som utgör bolagets
koncernledning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla
rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara
baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg
uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig
ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar
företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande
befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga
ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid
uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till
avgångsvederlag vilket i sådana fall ska ha ett förutbestämt tak.
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Punkt 12, beslut om riktad kvittningsemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, beslutar om riktad kvittningsemission av högst 2 727
273 aktier till teckningskursen om 0,55 SEK innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 790 909,17 SEK till styrelseledamoten Johan
Stenman via bolag, Förvaltor AB, org. nr 556152-9594. Teckningskursen
är densamma som i den företrädesemission som kommunicerades den 11
maj 2017 och grundar sig på aktiens marknadsvärde. Skälet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets
balansräkning. Utspädningseffekten, utifrån antalet aktier vid
kallelsens avgivande, motsvarar 9,4 %.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på
den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i
Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med
registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det noterades att jämlikt 16 kap. aktiebolagslagen krävs att förslaget
bifalles med minst 90 % av såväl de avgivna röster som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 13, beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie
2015/2017 (TO1)

Garanterna i genomförd företrädesemission hösten 2015 erhöll sin
ersättning i form av 8 758 089 teckningsoptioner, i serie 2015/2017
TO1, vilket därmed inte medförde ansträngning på Bolagets likviditet.
Teckningsoptionerna medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
under perioden 1 januari - 31 december 2017 för 2,28 SEK per
nytecknad aktie.

Bolagets strategiska plan för utveckling av verksamheten inom
Exalt-bolagen innebär att både en breddning av geografisk närvaro och
förvärv kan bli möjliga. För att stödja utvecklingen avser Bolaget
att säkerställa olika alternativ för finansiering. Villkoren för
teckningsoptionerna, föreslås därför ändras, både gällande
teckningsperiod och teckningskurs. Teckningsperioden föreslås
förlängas till den 31 december 2018 och teckningskursen föreslås vara
1,60 SEK per nytecknad aktie. Vid fullt utnyttjande av optionerna
skulle Bolaget tillföras 14,0 MSEK. Utspädningseffekten, utifrån
antalet aktier vid kallelsens avgivande, motsvarar vid maximal
inlösen, 25,0 %. Övriga villkor i teckningsoptionsvillkoren kvarstår
oförändrade. Styrelsen anser inte att en förlängning av
teckningsperioden eller ändring av teckningskursen innebär att
nackdel uppstår för vare sig teckningsoptionsinnehavarna eller för de
befintliga aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa
sig nödvändiga i samband med registreringen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av samma
majoritet som vid beslutet att anta teckningsoptionsvillkoren,
innebärande att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14, beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen för byte av firma. Ändringen presenteras kort nedan
och föreslagen bolagsordning i sin helhet hålls tillgänglig
tillsammans med övriga handlingar inför stämman.

Föreslaget namn är Exalt AB (publ).

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket för
det fall att föreslaget namn inte kan registreras i sin föreslagna
form.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15, beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att,
för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant,
genom apport eller kvittning.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser,
bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet i denna punkt
som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos
Bolagsverket.

HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär och
årsredovisning för 2016 hålls tillgängliga hos Bolaget samt på
bolagets webbplats www.xtranet.se senast tre veckor före stämman.
Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har
även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7
kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

Denna information är sådan information som Xtranet Gruppen i Stockholm
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj
2017

***

Stockholm i maj 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38

Om Xtranet

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en
helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät,
operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom
design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på
såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla
en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens,
leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och
miljöcertifierade enligt ISO 9...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.