Du är här

2017-05-24

Yield Life Science: Delårsrapport januari - mars 2017

· Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten
Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.

· Isofol Medical genomförde en lyckosam nyemission vilken inbringade
totalt 473 Mkr.

· Isofol Medical-aktien noterades i april på Nasdaq First North
Premier.

· Yield Life Science delade ut merparten av innehavet i Isofol
Medical till aktieägarna i Yield Life Science.

· Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har meddelat att den
kliniska studien med Modufolin® under en IND kan påbörjas.

· Isofol Medical har lämnat in en ny patentansökan till det
amerikanska patentverket baserats på nya upptäckter kring den
kliniska effekten av Modufolin®.

· Yield Life Science utvärderar möjligheterna till utdelning av
resterande innehav av aktier i Isofol Medical samt en strukturaffär.

· Resultatet för perioden uppgick till -278 Tkr (-119).
· Efter perioden: Studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin® som
räddningsterapi, har avslutats. Studien har framgångrikt uppfyllt
rekryteringsmålen.

Yield Life Sciences affärsidé

Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar
företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig
värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Resultatet för perioden uppgår före skatt till -278 Tkr (-119).

Utveckling i portföljbolagen

Isofol Medical

Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som
utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som
listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla
preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka
effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer
och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av
osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II
studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid
kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre
effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än
leucovorin. Modufolin®avses licensieras till större
läkemedelsföretag,. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskatts
till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 3 % av Isofol
Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

· Yield Life Science genomförde en utdelning av innehavet i Isofol
Medical innebärande att för var tionde aktie i Yield Life Science
utdelades en aktie i Isofol Medical.

· Efter utdelningen av innehavet i Isofol Medical äger Yield Life
Science idag 969 251 aktier i Isofol Medical, motsvarande cirka 3 %
av Isofol Medical.

· Isofol Medical noterade bolagets aktie på Nasdaq First North
Premiere i april 2017. I samband med detta genomförde bolaget en
kapitalanskaffning i syfte att finansiera en jämförande studie som
visar att Modufolin® ger en effektivare behandling än nuvarande
standardbehandling med leucovorin, det mest använda läkemedlet inom
all cancervård. Nyemissionen övertecknades och tillförde Isofol
Medical totalt 473 Mkr. Kapitalet bedöms vara tillräckligt för att
finansiera Isofol Medicals verksamhet fram till en registrering av
Modufolin®.

· Isofol Medical genomförde en lyckosam nyemission vilken inbringade
totalt 473 Mkr. Det möjliggör för bolaget att, med stöd av
amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter, finansiera hela
vägen till registrering av läkemedelskandidaten Modufolin® som
ersättare till dagens folater inom standardbehandlingen av solida
cancertumörer.

· Den medicinska forskningen går starkt framåt i Isofol Medical. I
sammanfattningen ovan listas kortfattat nyheter kring detta. För full
information om varje nyhet besök hemsidan för Isofol Medical
alternativt Nasdaq First North Premiere.

· Isofol Medical har idag en utbyggd informationsverksamhet enligt
de regler som gäller för noterade bolag på Nasdaq First North
Premiere. Eftersom Yield Life Science enda innehav är aktierna i
Isofol Medical, så är informationsgivningen från Yield Life Science
avseende Isofol Medical, numera endast en kortfattad spegling av
informationen från Isofol Medical. Följ den direkta utvecklingen i
Isofol Medical via deras hemsida isofol.se.

Framtida inriktning

Yield Life Science har för avsikt att dela ut resterande innehav i
Isofol Medical alternativt genomföra en strukturaffär. Enda värdet i
Yield Life Science idag är restinnehavet i Isofol Medical samt en
aktieägarskara bestående av cirka 2 500 aktieägare.

ÖVRIG INFORMATION

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick till 0,79 kr (1,16). Resultatet per
aktie uppgick till

-0,02 kr (-0,01).
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 1 727 Tkr och vid
periodens slut till

1 480 Tkr. Soliditeten uppgick till 98,84 % (99,28).

Aktien

Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per
2017-03-31 till

14 972 498 stycken. Totalt antal röster uppgick till 14 972 498
stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6 kr.

Yield Life Science har cirka 2 500 Euroclear-registrerade aktieägare.
Bolagets aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget.
Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder

Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport onsdag 24 maj

Delårsrapport onsdag 16 augusti

Delårsrapport fredag 17 november

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/delarsrapport-januari---m...
http://mb.cision.com/Main/11575/2273295/679473.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.