Du är här

2018-08-17

Zenicor: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Sammanfattning

· Omsättningen för andra kvartalet 2018 uppgick till 5 913 KSEK (5
217 KSEK)

· Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till 137 KSEK
(106 KSEK)

· Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2018 uppgick till
0,02 SEK (0,02 SEK)

Resultatkommentar

· Omsättningen för andra kvartalet 2018 är den högsta hittills för
ett enskilt kvartal för Zenicor och ökade med 13 % jämfört med
motsvarande kvartal 2017.

· Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 ökade med 29 % jämfört
med motsvarande kvartal 2017.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

· Zenicor har blivit utvalt som leverantör till ett
screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är
det största screeningprojektet i världen för förmaksflimmer med syfte
att förebygga stroke. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i
projektet. Detta är den enskilt största affären som Zenicor har gjort
under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår till cirka
7 MSEK över en period på tre år.

· På årsstämman den 29 maj 2018 beslutades, att till
styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2019 omvälja
Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och
Gundars Rasmanis, Marie Öberg Lindevall samt att nyvälja Henrik
Vilselius.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 6 juli meddelade Zenicor att bolaget har ingått ett
kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere
Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett
framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret
2018. Tammerfors Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till
primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per
patient som genomgår utredning.

VD har ordet:

Bästa kvartalet hittills

Under årets andra kvartal har vi fortsatt att växa samtidigt som vi
fortsatt investerat för framtiden. Omsättningen var den högsta
hittills för ett enskilt kvartal. Resultatmässigt visade vi ånyo
positiva siffror, vilket är glädjande. Förbättringarna kommer från
ökad försäljning och ökade intäkter på våra befintliga marknader och
är i allt väsentligt en effekt av den nya tillväxtstrategin som vi la
fast under 2017. Vår bedömning är att den positiva trenden vi nu
befinner oss i kommer att fortsätta med sedvanliga säsongsmässiga
variationer.

En av höjdpunkterna under kvartalet var att Zenicor i hård konkurrens
blev valt som ensam leverantör till världens hittills största
screeningprojekt. Ordern, som är värd 7 miljoner kronor och löper
över tre år, är Zenicors hittills största och visar tydligt att
screening i syfte att förebygga stroke får allt högre prioritet.
Affären bekräftar även Zenicors unika position som ledande inom
screening för förmaksflimmer.

Vi ser att större screeningprojekt långsiktigt blir allt viktigare för
vården när det kommer till strokeprevention. Inom den närmaste
framtiden ser vi dock att den förbättrade vårdkedjan för
arytmiutredning kommer att tilldra sig störst intresse. Det är därför
glädjande att vi strax efter kvartalets utgång tecknat ytterligare
ett avtal med primärvården i Finland. Avtalet, som ingåtts med
Tammerfors Hjärtsjukhus, innebär att en optimerad tjänst för
arytmiutredning kommer erbjudas till primärvården i mellersta Finland
och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.

Utvecklingen vi sett i Finland är bara början på hur Zenicors arbete
för att optimera vårdkedjan kan implementeras i vården. Det arbete
som vi lagt ned i Finland kommer att ligga till grund för en fortsatt
expansion av konceptet på fler marknader.

Utifrån den marknadstillväxt vi ser i dag och Zenicors starka position
är vår bedömning att vi inom tre till fyra år kan nå en omsättning på
50 miljoner kronor och med en potential att på åtta till tio års sikt
nå en omsättning på uppemot 500 miljoner kronor.

Vi ser nu fram mot en spännande fortsättning av 2018 och vårt arbete
med att "Hitta flimmer - Stoppa stroke" under vår slogan "15 years of
stroke prevention"!

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och
används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Flera
studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk
förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där
patienten under en längre period själv kan registrera kortare
episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas
till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när
som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens
effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i
internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell
forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets
utgång (2018-06-30) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q2 2018
Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,02 kr.
Antalet utestående aktier är 5 636 122.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014
tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande
regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning
(2017).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning
har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors
marknader. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och
aktiverats under perioden.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras 2018-11-16
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 2019-02-15
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2018-08-17

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot
Henrik Vilselius, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenicor/r/delarsrapport-2018-01-01---2018-06-3...
http://mb.cision.com/Main/11647/2593643/892365.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.