Du är här

2017-05-19

Zenicor: Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-03-31

Sammanfattning

· Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5 046 KSEK (4 249
KSEK)

· Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 173 KSEK (- 197
KSEK)

· Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 0,04 SEK (-
0,04 SEK)

Resultatkommentar

· Omsättningsökningen för första kvartalet uppgick till 19 %.
· Kassaflödet under första kvartalet var positivt och uppgick till
302 KSEK, att jämföra

med -912 KSEK under motsvarande period i fjol. Det innebär att
Zenicors kassaflöde varit positivt två kvartal i rad.

Väsentliga händelser under perioden (januari-mars)

· Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för
förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är
Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien.

· Strokekliniken på Asklepios sjukhus i Hamburg har efter en
provperiod, valt att fortsätta använda Zenicor-EKG som en
rutinundersökning för att screena efter förmaksflimmer i sin kliniska
verksamhet. Detta är den första strokeklinik som börjar använda
Zenicor-EKG i sin kliniska verksamhet i Tyskland.

Väsentliga händelser efter perioden utgång

· Den 2 maj meddelar valberedningen att Marie Öberg Lindevall
föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor inför årsstämman den 30
maj 2017.

· Den 11 maj meddelar Zenicor att bolaget tecknat ett samarbetsavtal
med Technomed Ltd. som partner till Zenicor avseende försäljning och
marknadsföring av Zenicors produkter och tjänster i Storbritannien.
Partnerskapet innebär också en möjlighet att via Technomed erbjuda
kunder på de brittiska och irländska marknaderna ett komplett
produkt- och serviceerbjudande med tolkning av EKG.

VD har ordet:

Fortsatt fokus på internationalisering

Den positiva utvecklingen för Zenicor fortsatte under årets första
kvartal. Såväl försäljning som resultat förbättrades i förhållande
till motsvarande period förra året. Kvartalet är det andra i rad med
positiva siffor. Särskilt glädjande är att vi fortsätter att möta
stor uppmärksamhet och ökande intresse från såväl forsknings-,
sjukvårds- som patientsidan. Det syns inte minst i försäljningen, som
steg med 19 procent från motsvarande period i fjol.

Våra tidigare ingångna samarbeten med några av världens ledande
läkemedels- och medicinteknikbolag visar också att Zenicor är att
räkna med på den internationella marknaden. Detta bekräftas även av
att satsningarna på marknaderna i Danmark och Finland löper enligt
plan.

Start av screeningprojekt i Storbritannien

Under februari påbörjades det första kliniska projektet för screening
av förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är
Zenicors första screeningprojekt i landet och målsättningen är att
skapa en förbättrad vårdkedja för tidig diagnos av patienter med
förmaksflimmer. Detta är ett genombrott för Zenicor inom tidig
diagnos av förmaksflimmer i Storbritannien, och en strategiskt viktig
händelse för bolaget. Att vi är med och arbetar för att hjälpa vården
att förbättra sina processer för att möjliggöra tidig diagnos av
symptomfria förmaksflimmer öppnar även upp för att vår metod sprids
till andra länder.

Under kvartalet tog därtill Strokekliniken på Asklepios sjukhus i
Hamburg, efter en provperiod, beslut att fortsätta använda
Zenicor-EKG som en rutinundersökning för att leta efter
förmaksflimmer i sin kliniska verksamhet.

Vår tidigare bedömning, att vi under 2017 kan presentera de första
resultaten från uppföljningen av patienter från STROKESTOP-studien
gällande minskat strokeinsjuknande, ligger fast. Som vi tidigare har
kommunicerat kan detta komma att ge nödvändig vetenskaplig evidens
avseende strokeincidens och utgöra ett avgörande underlag för beslut
om screening - både i Sverige och internationellt.

Avslutningsvis är det även glädjande att vi i början av maj tecknade
ett avtal med en partner i Storbritannien. Förutom att samarbetet
utökar vårt redan starka produkt- och tjänsteutbud så ger det oss
även en bredare internationell kundbas - och ligger helt i linje med
våra globala expansionsplaner. Detta är ännu ett bevis på att vår
forskning och utveckling gör nytta samt att vi har en spännande
framtid framför oss, en framtid som ska präglas av fortsatt tillväxt
och expansion. Vi är starkt motiverade att fortsätta vårt arbete med
att "Hitta Flimmer - Stoppa Stroke" och ser med tillförsikt fram emot
återstoden av 2017.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för tidig diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier i
Hälso- och sjukvården och används idag på över 300 kliniker i norra
Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen
diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och
användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där
patienten under en längre period själv kan registrera kortare
episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas
till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när
som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningen
är optimerad för sjukvårdens behov och dess effektivitet har
dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande
vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell
forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets
utgång (2017-03-31) uppgick antalet anställda till fjorton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
tre procent av befolkningen drabbade. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2017

Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,04 kr (efter fullt
utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier är 4 453 300.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1,
frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav.
Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna
årsredovisning (2016).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2016).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram
riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar
emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska
berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre.
Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av
aktier under perioden 1-30 september 2017. Om samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer
utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors
marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det andra kvartalet 2017 lämnas 2017-08-18.

Stockholm 2017-05-19

Lars Fossum, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se

Denna information är sådan information som Zenicor Medical Systems AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenicor/r/zenicor-delarsrapport-2017-01-01---2...
http://mb.cision.com/Main/11647/2269482/676968.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.